FSC na ŠLP
 

Hospodaření na ŠLP v souladu s principy FSC

Od listopadu 2008 má Školní lesní podnik Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně statut  "pozorovatele" v občanském sdružení FSC ČR o.s..

 

1. Princip: Dodržování zákonů a principů FSC.

Lesní hospodářský plán (dále LHP) pro období 2003 až 2012 byl zpracován renomovanou firmou Lesprojekt Brno, a.s. podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a vyhlášek Ministerstva zemědělství ČR na tento zákon navazujících. Před vlastním schválením LHP byla dána možnost všem zájemcům na pracovním jednání konaném dne 31. 1. 2003 se seznámit se zněním návrhu LHP. Zmíněný LHP pro LHC ŠLP Křtiny byl schválen Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství dne 19. 5. 2003 pod č.j. JMK 6313/R/2003/OŽPZ/To.

2. Princip: Vlastnická práva, práva na užívání pozemků a odpovědnost.

LHP byl zpracován pro výhradně pro pozemky, které vlastní Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Jedná se o 10.273,09 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa.

3. Princip: Práva domorodých obyvatel

4. Princip: Vztahy k místnímu obyvatelstvu a práva zaměstnanců.

Vztahy k místnímu obyvatelstvu jsou realizovány prostřednictvím zastupitelstev jednotlivých obcí, měst a městských částí (celkem 34), na jejichž katastrálním území leží pozemky obhospodařované Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny. Od počátku tvorby LHP byli starostové obcí zváni na jednání, která se týkala postupu prací na LHP.

Mimo tvorbu LHP se realizuje spolupráce především v oblasti systému likvidace komunálního odpadu a v společensko-kulturní oblasti (koncerty, výstavy aj.). Práva zaměstnanců jsou zaručena zákoníkem práce a platnou kolektivní smlouvou pro jednotlivé kalendářní roky.

5. Princip: Užitky lesa.

Čerpání užitků lesa (především realizací obchodu se surovým dřívím a výrobků z tohoto dříví zhotovených) umožňuje zaměstnávat přes 350 zaměstnanců. Trvalou udržitelnost lesa v kombinaci s trvalou výnosovostí dobře charakterizuje plošné zastoupení věkových stupňů lesa v rámci majetku MZLU v Brně. Pod normálem jsou věkové stupně 1 – 6, 8 a 9, vysoko nad normálem je věkový stupeň 10 a následující.

Graf – Plošné zastoupení věkových stupňů [PDF; 0,1 MB]

6. Princip: Vliv na životní prostředí.

Biologická rozmanitost lesů ŠLP Křtiny je výjimečně bohatá, je zajišťována také vypracovaným dlouhodobým plánem ochrany přírody, jehož součástí je i zpracovaný systém biocenter a biokoridorů. Zvláště propracovaná je síť zvláště chráněných území, jež byla vytvořena několika generacemi vysokoškolských pedagogů a vědeckých kapacit, zejména pak profesorem Aloisem Zlatníkem v 50. a 60. letech minulého století. V současné době je režim zvláště chráněného území zajištěn na 3.991 ha v 19 přírodních rezervacích a památkách (z toho 3 národní) a v CHKO Moravský kras, což představuje 40 % lesů obhospodařovaných ŠLP Křtiny. Pro každou rezervaci byly experty zpracovány plány péče, které obsahují zásady obhospodařování těchto území i činnosti nutné k udržení a zlepšení ochrany přírody. Plány péče jsou nedílnou součástí LHP.

Tabulka – Chráněná území [PDF; 0,1 MB]

Mimo uvedený systém ochrany přírody realizovaný společně se státní správou vytvořilo vedení ŠLP Křtiny v souvislosti s certifikací FSC vlastní systém pro monitorování výskytu vzácných druhů a jedinečných přírodních vztahů. Provozně ekonomický pokyn PEP 13/2001 popis systému

7. Princip: Hospodářský plán

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny hospodaří podle lesního hospodářského plánu (LHP). Tento plán je platný pro období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012. LHP navazuje na zpracovaný dokument Oblastní plán rozvoje lesů pro Přírodní lesní oblast č. 30 – Drahanská vrchovina, který řeší komplexně rozvoj lesů v rámci geografického a přírodního celku bez ohledu na vlastnictví lesů.

Tabulka – Plnění LHP – těžba [PDF; 0,1 MB]

8. Princip: Kontrola a hodnocení

ŠLP Křtiny zpracovává zprávu o hospodaření za každý kalendářní (hospodářský) rok. Tato zpráva je předkládána k posouzení Poradnímu sboru rektora MZLU v Brně.

Tabulka – Plnění ročních plánů [PDF; 0,1 MB]

9. Princip: Zachování lesů s vysokou ochranářskou hodnotou

Předcházející generace lesníků hospodařících na území dnešního ŠLP Křtiny vytvořily svými pečlivě zváženými činy lesní celek s hodnotami uznávanými a obdivovanými laickou i odbornou veřejností z domova i celého světa. Tento fakt nám potvrzují účastníci desítek každoročně pořádaných mezinárodních exkurzí a konferencí, jejichž témata se dotýkající lesního hospodářství, ochrany přírody, tvorby a lesní estetiky. Tento stav lesa a způsob hospodaření v něm je silným motivem pro všechny zaměstnance ŠLP Křtiny, aby podle současného vědeckého poznání a osobní odpovědnosti předali lesy, ve kterých hospodaří, tj. lesy Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, budoucím generacím v ještě lepším stavu.

Protokol o kontrole [PDF; 0,1 MB]  Krajský úřad Jihomoravsjkého kraje 2002

10. Princip: Plantáže

Obhospodařování lesních porostů MZLU v Brně je polyfunkční, není zaměřeno výlučně na produkci dřevní hmoty. V tomto trendu bude pokračováno i do budoucna. Nebude tedy upřednostňována pouze produkční funkci lesa formou lignikultur, byť by to bylo s příznivým sociálním vlivem na obyvatelstvo regionu. Všechny předmětné porosty jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení, což vyplývá z pedagogicko-vědeckého poslání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně na základě vysokoškolského zákona č. 111/98 Sb.