Výjimky FSC
 

Výjimky FSC

 

Ve křtinách dne 27.4.2015

Na základě certifikace FSC (Forest Stewardship Council) a nedávné aktualizace seznamu účinných látek, jejichž použití je v porostech obhospodařovaných dle pravidel a principů FSC zakázáno, si Vás dovolujeme informovat o našem záměru podat žádosti o udělení výjimky pro používání vybraných chemických látek v námi spravovaných porostech a lesních školkách. 

Pro naplnění všech podmínek pro udělení výjimky, a také proto, že si velmi vážíme Vašeho názoru, se na Vás obracíme s žádostí o Vaše vyjádření. Toto vyjádření či připomínky prosím zasílejte na adresu:

ŠLP ML Křtiny MENDELU, 679 05 Křtiny 175,

nebo v elektronické podobě na email zbynek.mikulasek@slpkrtiny.cz.

Pokud neobdržíme Vaše vyjádření do 20. 6. 2015, dovolujeme si tuto skutečnost chápat jako vyslovení Vašeho souhlasu a vyjádření podpory našich žádostí.

 V případě dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu, kterou je v této věci Ing. Zbyněk Mikulášek, e-mail zbynek.mikulasek@slpkrtiny.cz .

 

 ZDŮVODNĚNÍ NAŠEHO POŽADAVKU

Na základě aktualizace dokumentu FSC-STD-30-001a EN FSC List of'highly hazardous' pesticides vydaným 10.2.2015 (fsc-std-30-001a-en-fsc-list-of-highly-hazardous-pesticides.a-4060.pdf) došlo k rozšíření globálního seznamu účinných chemických látek, které je zakázáno používat v lesích obhospodařovaných dle principů a pravidel FSC.
Tento dokument je od 10.3. 2015, s 6ti měsíčním přechodným obdobím, závazný pro všechny držitele certifikátu FSC. Od 10.9.2015 je tedy zakázána aplikace chemických přípravků obsahující účinné látky uvedené na seznamu. Přípravky obsahující tyto účinné látky je možné, po tomto datu, používat pouze na základě schválené výjimky ze strany FSC.

ŠLP Křtiny se snaží systematicky omezovat využívání chemických přípravků v lesním hospodářství a využívat je pouze v nezbytně nutné míře, v souladu s doporučenými postupy a s maximální šetrrností k životnímu prostředí. Informace o jejich používání je součástí pravidelné zprávy předkládané certifikační autoritě FSC a je veřejně přístupná na našich webových stránkách (http://www.slpkrtiny.cz/certifikace/fsc/chemie/). Personál našeho podniku je prokazatelně periodicky řádně školen pro manipulaci a nakládání s chemickými přípravky, včetně odpadového hospodářství.
Používání několika chemických přípravků se nám podařilo v průběhu času zcela vyloučit a pro řadu přípravků jsme našli, z pohledu FSC nekonfliktní, variantu. Přesto jsme se po konfrontaci výše uvedeného seznamu se Seznamem povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin administrovaným Státní rostlinnou správou (http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/) rozhodli požádat o udělení celkem 3 výjimek z tohoto seznamu. Jde o účinné látky Cypermethrin, Thiram a Mancozeb. Výjimky jsou standardně udělovány na dobu 5ti let.


Cypermethrin

Tato účinná látka a případně její odvozené formy (např. alfa-cypermethrin, zeta-cypermethrin) jsou součástí většiny insekticidních chemických přípravků využívaných pro eliminaci a kontrolu výskytu podkorního hmyzu, především pak lýkožrouta smrkového (Ips typographus) a klikoroha borového (Hylobius abietis).


V ochraně lesa před dřevokazným hmyzem jsou na ŠLP Křtiny preferovány preventivní metody spočívající v pravidelném monitoringu a včasné lokalizaci ohnisek výskytu s následným zpracováním a odvozem napadeného dříví. I přes příznivý průběh počasí v minulých letech, který nezpůsobil rozsáhlejší kalamitní výskyt kůrovce (v roce 2013 zpracováno 2784 m3 a v roce 2014 pak 751 m3 nahodilé kůrovcové těžby) jsme se v této oblasti ochrana lesa bez chemické ochrany neobešli.


V případě insekticidních přípravků aktuálně neexistuje v ČR žádný přípravek, který by byl schválen v rámci národní legislativy a současně vyhovoval podmínkám FSC. Stejná situace byla v ČR i v roce 2010, kdy nám byla na základě naší žádosti udělena ze strany FSC 5-ti letá výjimka pro tuto účinnou látku (http://www.slpkrtiny.cz/certifikace/fsc/chemie/), která končí 2.6.2015.


V předchozích letech byl na základě této výjimky na ŠLP Křtiny aplikován přípravek FORESTER. Bezpečnostní list k nahlédnutí zde: (odkaz na bezp. list). Přípravek je aplikován především na skládkách dříví na lokalitě OM nebo ES a případně v porostech při kladení lapáků, s výjimkou zvláště chráněných území. Aplikace probíhá za předpokladu dodržení všech bezpečnostních pokynů výrobce a bezpečnostních pravidel vyplývajících ze způsobu aplikace. Aplikován je formou celopovrchových postřiků napadeného dřeva nebo účelově připravených lapáků ručním postřikovačem. Nižší koncentrace je určena pro preventivní ošetření brouka, vyšší pro asanaci ihned po náletu brouka a pro přípravu otrávených lapáků. Uvedené chemické přípravky jsou rozpustné ve vodě. Aplikační roztok je vytvořen smícháním chemického přípravku s vodou. Do uvedeného roztoku je možno přidat obarvené smáčedlo Scolycid C.

Spotřeba přípravku Forester na ŠLP Křtiny:

rok

Forester (litr)

2012

35

2013

28

2014

23


Thiram
Thiram je součástí několika přípravků (např. Aversol, Pellacol, Stopkus) sloužících k ochraně sazenic a mladých kultur jehličnatých a listnatých dřevin před letním a zimním okusem zvěří.


V ochraně lesa před okusem jsou preferovány plošné metody ochrany (oplocenky) a mechanické individuální ochrany. V roce 2014 bylo na ŠLP Křtiny postaveno 5,8 km oplocenek (6,53 ha) v roce 2013 pak 5,7 km (5,97 ha).


ŠLP Křtiny se snaží dlouhodobě, na základě schváleného plánu chovu a lovu, snižovat stavy spárkaté zvěře. Plán lovu respektuje všechna zákonná ustanovení a rovněž doporučení vycházející ze schválených plánů péče o zvláště chráněná území.


V posledních letech byl a je na ŠLP Křtiny aplikován přípravek AVERSOL. Bezpečnostní list k nahlédnutí zde: (odkaz na bezp. list). Tento přípravek jako jeden z mála umožňuje oba způsoby aplikace (ruční nátěr, postřik ručním postřikovačem) a brání okusu v letním i zimním období. V podmínkách ŠLP Křtiny s ním máme velmi dobré zkušenosti. Tento způsob ochrany kultur v kombinaci s přírodě blízkými postupy hospodaření zajišťuje vysoký podíl přirozené obnovy.

Podíl přirozené obnovy:


2013

2014

První zalesnění (ha) celkem

70,90

86,78

umělá obnova (ha)

41,20

39,42

přirozená obnova (ha)

podíl přirozené obnovy

29,70

41,89 %

47,36

54,57 %

Spotřeba přípravku Aversol na ŠLP Křtiny:

rok

Aversol (tun)

2012

19

2013

20

2014

19

 

Mancozeb
Mancozeb je součástí fungicidního přípravků NOVOZIR (bezpečnostní list k nahlédnutí zde: odkaz na bezp. list.) a dalších přípravků, které jsou na ŠLP Křtiny využívány výhradně v lesních školkách (aktuální výměra školek 4 ha) k ochraně proti plesnivění, mumifikaci, hnilobám a jiným chorobám přenášených osivem jako jsou plíseň šedá, padání semenáčků, kořenovým hnilobám dále proti sypavce borové a rzím. Přípravky v přímém kontaktu s patogenem zabraňují dalšímu šíření choroby a způsobují zánik patogenních organismů. Ve školkařství jsou bohužel nenahraditelné proti výše uvedeným chorobám, kvůli jejich rychlé a velmi účinné reakci.

Aplikace formou postřiku nebo tzv. suchým mořením osiva při němž dojde k pokrytí povrchu semen účinnou látkou.

Spotřeba přípravku Novozir na ŠLP Křtiny:

rok

Novozir (kg)

2012

2,5

2013

2,5

2014

2,5