PEFC
 

Ekologická certifikace lesa – certifikát PEFC

Aktuální certifikát ke stažení zde. Anglická verze certifikátu zde.

Úvod

Pro lesní hospodářství a obchod se dřevem na všech zalesněných kontinentech je v posledních letech charakteristická snaha o označování produktů pocházejících z lesů obhospodařovaných ekologicky vhodným způsobem, o tzv. ekologickou certifikaci lesních produktů. Toto se nevyhnulo Evropě a tedy ani Česku.

Co je PEFC

Rada PEFC je nezávislá nevládní nezisková organizace, která od svého založení v roce 1999 podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích prostřednictvím certifikace lesů prováděné třetí nezávislou stranou. PEFC zajišťuje pro spotřebitele výrobků ze dřeva a papíru takové mechanismy, aby jim poskytla dostatečnou záruku, že jejich použitím podporují trvale udržitelné hospodaření v lesích. PEFC je globální zastřešující organizace pro posuzování a vzájemné uznávání nezávislých národních certifikačních systémů, které vznikly na širokém konsensu všech účastníků. Tyto národní systémy jsou vybudovány na základě mezivládních procesů, podporujících trvale udržitelné hospodaření v lesích, tento stále pokračující proces je podporován vládami 149 zemí na světě, pokrývající 85 % světových lesů. Začátkem roku 2004 je v PEFC 29 národních členů, z nichž 14 prošlo vzájemným uznáním národních certifikačních systémů, provedeným nezávislými konzultanty. Těchto 14 národních systémů představuje 52 milionů ha lesů, které produkují dřevo, ekologicky přijatelnou, mnohostranně použitelnou surovinu. Ostatní národní systémy jsou v různým fázích přípravy a vzájemného uznání systémem PEFC.

PEFC ČR

Je zájmové sdružení, jehož účelem je podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje a výrobků ze dřeva, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím certifikace systémem PEFC. PEFC ČR je zakládajícím členem Rady PEFC a její hlavní činností je:

 • vytvoření a správa Českého systému certifikace lesů platného na území České republiky vycházejícího ze základních principů stanovených Radou PEFC,
 • vytvoření a pravidelná revize kritérií trvale udržitelného hospodaření v lesích jako součásti Českého systému certifikace lesů s cílem postupného zlepšování hospodaření a stavu lesa,
 • vytvoření a pravidelná revize pravidel pro certifikaci spotřebitelského řetězce dřeva jako součásti Českého systému certifikace lesů,
 • prezentace a propagace Českého systému certifikace lesů na území České republiky i v zahraničí,
 • zajišťování vzájemného uznání Českého systému certifikace lesů především prostřednictvím Rady PEFC, spolupráce a koordinace činnosti s obdobnými certifikačními systémy v ČR i zahraničí,
 • administrace vlastnických práv a používání loga PEFC na území České republiky.

Proč nechat certifikovat les systémem PEFC

Na základě potřeby je v České republice certifikováno z celkové rozlohy lesů (2,64 mil. ha) více než 1,9 mil. ha. Naprostá většina těchto lesů je certifikována systémem PEFC (některé majetky jsou certifikovány dvěma i více systémy). A právě PEFC nabízí ve srovnání s jinými systémy následující výhody:

 • všem spotřebitelům výrobků s logem PEFC nabízí záruku, že všechny certifikované lesy vlastníků lesů nejen z Evropy, ale i z dalších zemí vykazují vysokou a vzájemně srovnatelnou úroveň trvale udržitelného hospodaření v lesích a podléhají neustálému procesu zlepšování systémem periodických kontrolních auditů nezávislou třetí osobou,
 • zpráva o stavu regionu jako základní součást systému PEFC je vhodným nástrojem ke kontrole trvale udržitelného hospodaření, diskuse o ekologických, ekonomických a sociálních kriteriích v lesnictví je věcná, transparentní a kde je to smysluplné i měřitelná,
 • vlastníci lesů, kteří nesou plnou zodpovědnost za dodržování podmínek systému certifikace PEFC, mají právo spoluúčasti na rozhodování o systému, to jim dává jistotu, že se nezmění podmínky, aniž by byly vyslechnuty jejich připomínky,
 • PEFC je ve srovnání s ostatními certifikačními systémy přijatelný nejen pro velké vlastníky, ale zejména pro velké množství drobných vlastníků; regionální certifikace zaručuje nekomplikovaný, nebyrokratický, transparentní a cenově přijatelný systém, který nadbytečně ekonomicky nezatěžuje vlastníky lesů při udržování konkurenceschopnosti a rovnováhy jejich hospodaření; PEFC tak reaguje na existující strukturu vlastníků v Evropě, kde je více jak 12 mil. drobných vlastníků lesů (v Česku se jedná o cca 150 tis. vlastníků hospodařících na ploše více než 0,5 mil. ha s průměrným majetkem menším než 2 ha lesa),
 • důvěryhodnost systému PEFC je pravidelně podrobována kontrole nezávislým certifikačním orgánem,
 • vyvíjí tlak na vlastníky lesů, aby postupně zlepšovali stav svých majetků podle kriterií trvale udržitelného hospodaření.

Kritéria certifikace lesů

Ministerský proces ochrany lesů definoval těchto 6 základních principů, jež definují trvale udržitelné hospodaření v lesích:

 • zachování a vhodné rozšiřování lesních zdrojů a jejich přínos ke globálnímu koloběhu uhlíku,
 • zachování zdraví a vitality lesních ekosystémů,
 • zachování a podpora produkčních funkcí lesa,
 • zachování, ochrana a vhodné zvyšování biodiverzity lesních ekosystémů,
 • zachování a vhodné posílení ochranných funkcí lesa (zvláště funkce půdoochranné a vodoochranné),
 • zachování ostatních sociálně-ekonomických funkcí lesa.

Výhody certifikace lesů

Pro mnoho vlastníků vyvstává otázka, zdali potřebují certifikovat vlastní les. Certifikace je moderním tržním nástrojem, který prokazuje, že vlastník dobrovolně obhospodařuje svoje lesy v souladu se standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích. Certifikát zaručuje odběratelům, že vlastník lesa prošel nezávislou kontrolou a je oprávněn používat při označování své produkce logem PEFC. Samotná certifikace pomůže vlastníkovi prokázat, že plní závazky v ekologické, ekonomické i sociální rovině. Certifikátem vlastník získá výhodu při uplatňování své produkce na trhu, která se projevuje zvyšující poptávkou a lepším přístupem na zahraniční trhy. V neposlední řadě tím pomáhá vylepšit obraz lesnictví v očích veřejnosti a podporovat spotřebu dřeva a výrobků z něj jako ekologického materiálu.