Polesí Vranov
 

Polesí Vranov

Jedním ze tří polesí Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny MENDELU v Brně je polesí Vranov u Brna, se sídlem v areálu ŠLP Křtiny v Brně – Útěchově.

V rámci obhospodařování univerzitního majetku je pracovní náplní této klasické lesnické organizační jednotky především účelová činnost, a to ve prospěch Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně, a činnost hospodářská, která zahrnuje provádění pěstebních a těžebních prací dle platného LHP pro decennium 2013 – 2022, dále pak ochranu lesa, zemědělství, výkon práva myslivosti a další.

Polesí Vranov u Brna hospodaří na 3.345 ha lesa a je členěno na 4 lesnické úseky. Lesní porosty navazují bezprostředně na jihomoravskou metropoli Brno, a proto je zde velmi významná rekreační a estetická funkce lesa, umocněná objekty Lesnického Slavína. Přírodní prostředí je velmi cenné, nacházejí se zde 3 přírodní rezervace, jejichž původ je v síti přírodních rezervací, založené na ŠLP Křtiny profesorem Aloisem Zlatníkem.

Geologickým podložím je granodiorit. Porosty jsou s převážným zastoupením DB, BK, SM a BO.

Roční úkol představuje těžbu ve výši 19.000 m3, zalesnění pak 25 ha, výchovné zásahy čítají 50 ha prořezávek a 150 ha probírek.

Na polesí Vranov u Brna se nacházejí mnohé demonstrační a výzkumné plochy, které slouží k praktické výuce i bádání posluchačů bakalářského a magisterského studia programů lesnictví a krajinářství Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně.