90 let ŠLP ML Křtiny
 
ŠLP Křtiny  > ŠLP Křtiny > 90 let ŠLP ML Křtiny

90 let ŠLP ML Křtiny

Po celý rok 2013 žije Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně oslavami 90. výročím svého založení

Oblast PR

- Zahájení oslav bylo provedeno 28. 2. 2013 na rektorátu MENDELU tiskovou konferencí za přítomnosti rektora MENDELU, ředitele ŠLP a dalších.

- Na webu MENDELU byla lišta s fotografiemi a slovním upozorněním k tomuto výročí, na hlavní stránce webu ŠLP ML Křtiny MENDELU je zřízen odkaz, ve kterém budou uvedena základní fakta a historické údaje, týkající se výročí, včetně termináře akcí.

- Pro odbornou i laickou veřejnost byly po celý rok publikovány zprávy (běžná tištěná i elektronická masmédia) a články (odborná média jako např. Lesnická práce, Silva Bohemica, Lesník, Svět myslivosti) o tomto výročí.

Publikační činnost:

- Předmětné výročí bylo připomenuto nástěnným kalendářem ŠLP ML Křtiny MENDELU pro rok 2013.

- Vydána byla monografie o vědecké činnosti LDF MENDELU na ŠLP Křtiny.

- Vydán byl sborník referátů z opletalovské konference, konané 14. 11. 2013.

Oblast odborná

- Výročí bylo připomenuto na univerzitních, fakultních a podnikových odborných akcích:

- Dnech otevřených dveří v Arboretu Řícmanice (23. 2. 2013),

- Josefské konferenci na zámku Křtiny (18. – 20. 3. 2013),

- Dnu nové techniky výzkumné stanice Křtiny (24. 4. 2013),

- Dnech otevřených dveří v Arboretu Křtiny (25. – 26. 5. 2013 a 5. – 6. 10. 2013),

- 18. národní soutěži trubačů (7. – 9. 6. 2013),

- Svatohubertských slavnostech (2. – 3. 11. 2013),

- na cyklu odborných i uměleckých výstav na zámku Křtiny.

- Dále na:

- mezinárodní konference FORTECHENVI 2013 (26. – 30. 5. 2013),

- výstavě na křtinském zámku k 90. výročí založení ŠLP ML Křtiny MENDELU, složené z historických i současných fotografií (18 výstavních panelů a z trojrozměrných předmětů (17. 10. – 31. 12 2013),

- výstavě Ze života Josefa Hromase (2. – 18. 11. 2013),

- konferenci na zámku Křtiny s následnou exkurzí po ŠLP Křtiny s tématem 150. výročí narození a 60. výročí úmrtí významné osobnosti prof. Josefa Opletala a jeho odkazu (14. 11. 2013).

Oblast společenská

- Pod gescí rektora MENDELU byl uspořádán dne 16. 5. 2013 ve křtinském chrámu velký koncert, provedena byla Hniličkova Jazzová mše, a to za účasti autora trumpetisty Jaromíra Hniličky.

- Současní i bývalí zaměstnanci podniku, fakulty, univerzity a přátelé ŠLP Křtiny byly pozváni na letní společenské odpoledne – 21. 6. 2013 v zahradě zámku Křtiny.

- U příležitosti Dne Křtin bylo 21. 9. 2013 v parku zámku Křtiny odhaleno sousoší Cyrila a Metoděje, vhodně doplňující zdejší genius loci.

- Proběhl dne 29. 11. 2013 ve křtinském chrámu charitativní koncert skupiny Spirituál kvintet, pořádaný městysem Křtiny, farním úřadem Křtiny a naším školním podnikem, výtěžek ze vstupného 74.400 Kč byl věnován Oblastní charitě Blansko na pomoc ohroženým dětem.

- Dne 11. 12. 2013 se konal tradiční vánoční koncert, provedený Trubači ŠLP Křtiny, skupinou VOX VINI a Triem ZUŠ Letovice, při kterém byl také slavnostně představen nástěnný kalendář ŠLP MENDELU pro rok 2014.

- Samotný závěr roku a oslav bude představovat tradiční silvestrovský výšlap do Arboreta Řícmanice.


Historie
Původní Školní lesní statek Adamov Vysoké školy zemědělské v Brně byl zřízen výnosem Ministerstva zemědělství ČSR čj. 29636(I)-1922 ze dne 23. 5. 1922 s účinností od 1. 1. 1923. Stalo se tak po převzetí konfiskovaného lichtenštejnského majetku státem, který jej postoupil tehdejší Vysoké škole zemědělské v Brně – dnešní Mendelově univerzitě v Brně – jako školní a pokusný objekt. Čestný název Masarykův les byl podniku udělen výnosem Ministerstva zemědělství čj. 118642/V/16-1931 ze dne 14. 4. 1932, a to se souhlasem prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka, projeveným dopisem č. D/6492/1931 ze dne 12. 9. 1931. Bylo to šťastné rozhodnutí, neboť ve velmi rozmanitých přírodních podmínkách při pestré druhové skladbě lesních porostů tak vyrostly mnohé generace vysokoškolsky vzdělaných lesních, krajinných, dřevařských a dalších odborníků.

Poslání
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) jako organizační součást Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) a účelové zařízení pro jejích pět fakult, především pro Lesnickou a dřevařskou fakultu (LDF), naplňuje od svého založení tři základní poslání:
- v prvé řadě poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí posluchačům studijních programů lesnictví, krajinářství a dřevařství, vytváří podmínky vysokoškolským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů; ročně v praktické výuce zde posluchači absolvují na 75.000 hodin, každý student LDF zde tedy stráví cca 50 hodin, řešeno je 120 odborných studentských prací a 40 výzkumných projektů,
- zabezpečuje řádné obhospodařování lesního univerzitního majetku, a to s prestiží patřit mezi vedoucí subjekty resortu,
- slouží široké veřejnosti, přičemž využívá svého nadstandardního rekreačního vybavení a bohatství, které poskytují užitečné funkce lesa.

Přírodní podmínky
Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10.200 ha, vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj města Brna. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 575 m a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Převládají smíšené porosty, ve kterých připadá 46 % na dřeviny jehličnaté a 54 % na dřeviny listnaté. Průměrná roční teplota je 7,5 °C, průměrné roční srážky dosahují pouze 610 mm. Terén je velmi členitý s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště protékajících řek. Geologické podloží je tvořeno granodioritem, kulmskými drobami a vápencem. Tradice ŠLP spočívá především v užití jemnějších způsobů obhospodařování lesních porostů, s minimálními holosečnými prvky a s využitím přirozené obnovy.

Popis činnosti
Na ŠLP je dlouhodobě řešena řada výzkumných úkolů a naplňována je široká pedagogická spolupráce. Tato činnost je napojena i na mezinárodní programy, a to v rámci Evropské unie, Ruska, Číny a Latinské Ameriky. Pro tento účel jsou využívány lesnické a dřevařské demonstrační objekty. Pro lesnický a krajinářský studijní program LDF jsou to výzkumné plochy probírkové v porostech bukových, smrkových, jedlových a smíšených, provenienční plochy modřínu opadavého, smrku ztepilého, jedle bělokoré a borovice pokroucené, také tři genové základny (buk, dub a jedle) a semenné sady modřínu opadavého, borovice lesní, topolu osika a jilmu horského. K práci a studiu je možné využít dosud získané a publikované údaje a výsledky. Velká péče je věnována modernizaci stávajících, ale hlavně budování nových výukových zařízení a demonstračních objektů.

V rámci hospodářské činnosti provádí ŠLP na třech polesích veškeré pěstební a těžební práce, včetně ochrany lesa a myslivosti. Na vlastní pile, vybavené 2 pásovými pilami, katrem, 3 sušárnami řeziva, pařící komorou a sortimentační linkou Baljer-Zembrod, se zpracovává vlastní vytěžené dříví, včetně následného prodeje řeziva. K dispozici pro podnik i pro cizí zákazníky jsou na ŠLP opravárenské dílny s širokou nabídkou služeb, dále doprava a vagónování dříví i prodej štípaného paliva. Na středisku sazenic, arboret a zeleně lze získat vhodný sadební materiál pro zalesňování a ozeleňování. Na výzkumné stanici ve Křtinách vyvíjí a produkuje ŠLP lesní techniku jako navijáky, rýhové sázecí stroje, školkařské stroje, zraňovače půdy a především 4 modely lesních lanovek LARIX. Na zcela zrekonstruovaném zámku Křtiny, přebudovaném na moderní kongresové centrum, je možné i s ubytováním objednat kompletní zajištění odborných, kulturních i společenských akcí. K vycházce láká i nově obnovená přilehlá zámecká zahrada.

Estetická a výchovná funkce
Zcela výjimečné postavení má ŠLP v naplňování estetické a výchovné funkce lesů. K tomu účelu byly v minulosti uchovány bez zásahu celé porosty s přirozenou skladbou dřevin. Z nich postupně vznikla síť dnešních 21 přírodních rezervací a památek o celkové rozloze 865 ha. Studiu i relaxaci slouží tři arboreta s cennými sbírkami dřevin. Přírodní krásy zdejší oblasti jsou záměrně doplňovány. Na vyvýšeninách jsou udržovány nádherné výhledy do okolí. V komplexu souvislých lesů jsou upravovány lesní palouky, kolem nichž jsou pro zpestření vysazovány cizokrajné dřeviny. Jsou podchycovány prameny, následně budovány lesní studánky a na vybraných místech jsou umístěny pomníky a pamětní desky.
Celý soubor těchto 80 objektů se nazývá Lesnický Slavín a je věnován vynikajícím českým i zahraničním lesníkům a umělcům, význačným učitelům lesnických věd, také flóře, fauně i stromům samotným. Vše slouží široké veřejnosti, a to návštěvníkům nejen pěším, ale i cyklistům.

Ekologické certifikáty
Pro způsob obhospodařování lesních porostů, estetickou úpravu lesů, mnohé účelové demonstrační objekty, moderní výrobu a širokou databázi výsledků výzkumu je ŠLP cílem četných domácích i zahraničních exkurzí, praxí a stáží studentů, praktických lesníků i dalších návštěvníků. To je v souladu se skutečností, že na základě plnění požadovaných norem je ŠLP držitelem ekologických certifikátů – od roku 1997 FSC a od roku 2003 PEFC. V roce 2011 zde byl slavnostně vyhlášen Lesnický park Masarykův les Křtiny. Třetina podniku se nachází v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a 40 % lesních porostů ŠLP je zařazeno do evropského programu ochrany přírody NATURA 2000. Především je však v současnosti Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně na základě platného českého zákona o vysokých školách pro své vybavení a dlouhodobé výsledky důležitým objektem pro pedagogickou činnost a vědecké bádání nejen posluchačů MENDELU, ale i studentů a odborníků z České republiky, Evropské unie i dalších států světa.

9


Program akcí k 90. výročí založení ŠLP ML Křtiny MENDELU

Oblast PR
- Zahájení oslav bylo provedeno tiskovou konferencí za přítomnosti rektora MENDELU, ředitele ŠLP a dalších – 28. 2. 2013 v 10.00 h na rektorátu MENDELU.
- Na webu MENDELU je lišta s fotografiemi a slovním upozorněním k tomuto výročí, na hlavní stránce webu ŠLP ML Křtiny MENDELU je zřízen odkaz, ve kterém budou uvedena základní fakta a historické údaje, týkající se výročí, včetně termináře akcí.
- Pro odbornou i laickou veřejnost jsou po celý rok publikovány zprávy (běžná tištěná masmédia) a články (odborná média jako např. Lesnická práce, Silva Bohemica, Lesník, Svět myslivosti) o tomto výročí.

Publikační činnost:
- Předmětné výročí je připomenuto nástěnným kalendářem ŠLP ML Křtiny MENDELU pro rok 2013.
- K vydání se připravuje monografie o vědecké činnosti LDF MENDELU na ŠLP Křtiny.
- K dispozici bude reedice, resp. doplněná a zaktualizovaná kniha Ing. Jiřího Truhláře, CSc. Památníky Adamovských lesů.

Oblast společenská
- Pod gescí rektora MENDELU bude uspořádán velký koncert, provedena bude Hniličkova Jazzová mše, a to za účasti autora trumpetisty Jaromíra Hniličky – 16. 5. 2013 v 18.30 h ve křtinském chrámu.
- Současní i bývalí zaměstnanci podniku, fakulty, univerzity a přátelé ŠLP Křtiny budou pozváni na letní společenské odpoledne – 21. 6. 2013 od 14.00 do 21.00 h v zahradě zámku Křtiny.

Oblast odborná
- Výročí bude připomenuto na univerzitních, fakultních a podnikových odborných akcích:
- Dnech otevřených dveří v Arboretu Řícmanice (23. 2. 2013),
- Josefské konferenci na zámku Křtiny (18. – 20. 3. 2013),
- Dnu nové techniky výzkumné stanice Křtiny (24. 4. 2013),
- Dnech otevřených dveří v Arboretu Křtiny (25. – 26. 5. 2013 a 5. – 6. 10. 2013),
- 18. národní soutěži trubačů (7. – 9. 6. 2013),
- Svatohubertských slavnostech (2. – 3. 11. 2013),
- Na cyklu odborných výstav na zámku Křtiny.
- Dále na:
- mezinárodní konference FORTECHENVI 2013 (26. – 30. 5. 2013),
- výstavě na křtinském zámku, složené z historických i současných fotografií, případně z trojrozměrných předmětů (říjen 2013),
- odborné lesnické konferenci na zámku Křtiny s následnou exkurzí po ŠLP Křtiny s tématem 150. výročí narození a 60. výročí úmrtí významné osobnosti prof. Josefa Opletala (14. 11. 2013 – ukončení oslav).

Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
CZ - 679 05 Křtiny 175
CZECH REPUBLIC

www.slpkrtiny.cz