Aktuality
 

Terénní vysokozdvižný vozík DESTA - odprodej

27.09.2019

Terénní vysokozdvižný vozík DESTA - odprodej

24.09.2019

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny nabízí k prodeji níže popsaný, nepotřebný movitý majetek.

1. Předmět nabídky

Terénní vysokozdvižný vozík DESTA DVHM 3522 TXK

Motor: Zetor 6901

Nosnost na vidlích: 3 500 kg

Zdvih: 3 300 mm

MTH: 307,5 ke dni 11.9. 2019

Rok výroby: 1999

Prodloužené vidle s certifikací, rok výroby 2018

Technická kontrola platná do 2/2020

Vysokozdvižný vozík je pravidelně servisován a je pojízdný. S ohledem ke koupi nového univerzálnějšího stroje bylo rozhodnuto k prodeji stroje. Stupeň dalšího opotřebení odpovídá jeho stáří, podmínkám provozu v lesních školkách a počtu najetých MTH. Automobil byl po celou dobu provozu pravidelně servisován. Ke stroji jsou k dispozici prodloužené vidle sloužící k lepší manipulaci s paletami. Stroj je vybaven předehřevem pro lepší zimní starty. VZV byl garážován v nevytápěné hale.

2. Fyzická prohlídka vozidla

K bližšímu seznámení se s nabízeným strojem je možná fyzická prohlídka VZV. Kontaktní osobou je Ing. Václav Hurt, tel. 734 796 238, email: vaclav.hurt@slpkrtiny.cz.

3. Prodejní cena

Výchozí prodejní cena byla stanovena na 207 000 Kč včetně DPH. Upozorňujeme, že u plátců DPH je možné provést jeho odpočet.

4. Podmínky prodeje

Zájemce o koupi projeví svůj zájem nabídnutím ceny, jejíž výše podání musí být v minimální výši výchozí ceny. Nabídka musí být podána písemně, v zalepené obálce, označena „ VZV DESTA – neotevírat“ a musí být doručena prokazatelným způsobem, tj. doporučeně poštou a nebo osobním předáním na sekretariátu ředitele podniku na adrese: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 679 05 Křtiny 175. Termín k podání nabídek byl stanoven nejpozději do 24. 10. 2019 do 12.00 hodin. Nabídky, jejíž cena bude nižší než uvedená výchozí a nabídky, jež budou doručeny po stanoveném termínu, budou považovány za neplatné a budou skartovány. Komisionální otevírání a vyhodnocení nabídek bude provedeno v termínu do 31.10. 2019, vybraný zájemce bude informován a vyzván k uzavření kupní smlouvy s následným prodejem.

5. Hodnotící kritéria

Hodnotící kritérium je výše nabídnuté ceny.

6. Platnost nabídek

Platnost nabídek je od data zveřejnění tohoto oznámení na webových stránkách školního podniku.

Přílohy: Fotodokumentace stroje


1

2

3

4

5

6

7