Napsali o nás
 

Byl vyhlášen nový lesnický park

28.11.2017

Nový Lesnický park Podkomorské lesy vyhlásil 27. října státní podnik Lesy České republiky. Kopíruje po obou stranách Brněnské přehrady hranice stejnojmenného přírodního parku. Na 2200 hektarech rostou až dvě stě let staré duby, buky a lípy. Informovala o tom tisková mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

"Lesnické parky na Křivoklátu, Bezdězu či ve Krtinách jsou příkladem souladu lesnického hospodaření ohleduplného k přírodě i k lidem. V porostech u Brněnské přehrady se tradičně lesnicky hospodaří, a protože lesy bezprostředně přiléhají k Brnu, hodně je vyhledává i veřejnost. Začlenění této lokality do sítě lesnických parků je tedy přirozené," říká Daniel Szórád, generální ředitel Lesů ČR. V podmínkách Podkomorských lesů by měl lesnický park sloužit zejména k souladu lesnického hospodaření a udržitelného turismu, myslivosti a zájmů veřejnosti. Lokalita je kromě lesnictví významná kulturně a historicky. V tamější rezervaci Jelení žlíbek je od roku 1979 chráněn 120 až 200 let starý bukový porost s přirozeně dožívajícími staletými stromy a nově rašícími mladými stromky. V lesích se nachází původně zeměpanský hrad Veveří založený v roce 1050 a mezi Ostrovačicemi a Brnem se odehrává také děj Pohádky máje od Viléma Mrštíka.
"Lesnický park umožní srovnání trvale udržitelného a přírodě blízkého hospodaření. Bude využíván při projektech zaměřených na trvale udržitelné hospodaření v krajině, zejména v rámci mezinárodní sítě modelových lesů," uvedl Dalibor Šafařík, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Brně. Hovořil dále o šetrných výrobních technologiích využitých při lesnickém hospodaření v parku v zájmu zachování přírodní, krajinné a kulturní hodnoty území. Podnik bude informovat o parku také v nedávno otevřeném Centru lesní pedagogiky na krajském ředitelství Brno, odkud bude vedena i administrativa.

Trvale udržitelné hospodaření

Myšlenka zakládání lesnických parků jako příkladných objektů trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině dokázala v letech 2009 až 2010 sjednotit celou lesnickou veřejnost a dostala plnou podporu nejvýznamnějších lesnických institucí i osobností v ČR včetně obou lesnických fakult Proto byl v lednu 2010 schválen Standard lesnických parků jako koncepční dokument Ministerstva zemědělství. Následně byl dne 13. května 2010 slavnostně založen první lesnický park - Lesnický park Křivoklátsko. Rok 2011 - Mezinárodní rok lesů - byl rovněž rokem založení dalších dvou lesnických parků - Lesnického parku Masarykův les Krtiny a Lesnického parku Bezděz. V roce 2017 byl založen Modelový les Česká republika, ve kterém se sdružily české lesnické parky Křivoklátsko, ŠLP Masarykův les Krtiny, Bezděz a Bio sférická rezervace Dolní Morava, rozkládající se na území lesního závodu Židlochovice. Modelový les Česká republika byl letos v červenci oficiálně přijat jako řádný člen Mezinárodní sítě modelových lesů.

Omezit vliv člověka

Bezzásahovým územím pak se stal Beskydský prales Mionší se vzácným letitým bukojedlovým lesem. Vliv člověka na tento les by se tak měl zcela omezit. Naopak bude porost sloužit pro vědecká pozorování. Smlouvu o vymezení bezzásahového území v Národní přírodní rezervaci Mionší podepsali v listopadu ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pele.,y praxi to znamená, že víc než 157 hektarů lesa v národní přírodní rezervaci Mionší bude ponecháno samovolnému přírodnímu vývoji bez zásahu člověka," uvedla.
Národní přírodní rezervace Mionší má celkovou rozlohu necelých 170 hektarů. Bezzásahové území bude tedy pokrývat podstatnou část pralesní rezervace, kterou tvoří především jedle a buky. Roste zde ale i javor a smrk. V porostu se uchovalo také několik menších lesních luk a pastvin - polán. Prales tak tvoří biotop, v němž žije mnoho živočichů a rostlin.
S ohledem na fakt, že lokalita je součástí národní přírodní rezervace, je veřejnosti nepřístupná. Pralesem nevede žádná stezka, po které by turisté mohli chodit. Přístupná je od června do září pouze okrajová část, a to jen s průvodcem. Území katastrálně spadá do správních obvodů obcí Dolní Lomná a Horní Lomná.
Ve státních lesích bylo dosud vymezeno devět bezzásahových území. Mionší v chráněné krajinné oblasti Beskydy je desáté a v Moravskoslezském kraji první. Patří k největším. "Ve většině tamějších lesů se netěží už víc než sto let. Vyskytují se tam velmi vzácní pralesní brouci a měkkýši i ptáci. Například datlík tříprstý a puštík bělavý. V Mionší je ale především největší komplex bukojedlových lesů v České republice, tím je lokalita mimořádná," řekl Szórád. "Mionší je jedinečné území, kde už dlouho sledujeme velkolepé přírodní divadlo, tedy jak se vyvíjí příroda bez zásahů člověka. V období klimatické změny se nám budou poznatky získané v Mionší bezpochyby hodit a využijeme je pro rozvoj přírodě blízkých forem lesního hospodaření i stanovení péče o chráněná území," doplnil Pele. .

Zemědělec | 27.11.2017 | Rubrika: Publicistika | Strana: 6 | autor: Zuzana Fialová