Napsali o nás
 

Konference ve Krtinách

21.12.2016

Letošní již druhý ročník dvoudenní mezinárodní konference s podtitulem Sdílejme zkušenosti, ne kraviny se uskutečnil 11, a 12. listopadu v zámeckých prostorách ve Krtinách pod záštitou ministra zemědělství Ing, Mariana Jurečky. Jeho program byl doslova nabitý přednáškami z různých zdrojů, od zemědělců z tuzemska i zahraničí, zástupců státních orgánů, tvůrců projektů, místní akční skupiny. Neméně se o zpestření postaraly exkurze na pštrosí a rybí farmu.

Úvodní slova se ujal ředitel odboru Řídicí orgán Programu rozvoje venkova (PRV) Josef Tabery, dále zástupce ředitele Školního lesního podniku (ŠLP) Masarykův les, Krtiny Pavel Mauer a marketingový manažer a s. ZETORTRACTORS Martin Jurkovič a prezident Společnosti mladých agrárníků ČR Petr Mahr. V průběhu konference se ještě přidali prorektor Mendelovy univerzity v Brně Petr Doležal a firemní bankéř České spořitelny Libor Král.

Mezinárodní zastoupení
Konference se zúčastnilo celkem 100 zájemců převážně z České republiky, ale své zástupce mělo i Irsko, Madarsko, Slovensko, Rakousko a Lotyšsko. Převážnou většinu účastníků tvořili mladí zemědělci, dále například zaměstnanci Ministerstva zemědělství (MZe), Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), místních akčních skupin (MAS), Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÜKZÜZ), vysokoškolští studenti nebo zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně.
Z partnerských organizací navštívili setkání mladých zemědělců i Miroslav Buchta, první místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, předseda Klubu mladých farmářů Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) Šimon Marák, předseda slovenských mladých farmářů (ASYF) Bálint Pém, místopředsedkyně maďarských mladých farmářů (AGRYA) Borbála Benedeková a místopředseda lotyšských mladých farmářů (JZK) Karlis Ruks.

Vystoupili zemědělci
V rámci programu konference se celkem 16 lektorů podělilo se stovkou účastníků o zkušenosti se zahájením zemědělské činnosti za pomoci dotačního programu Zahájení činností mladých zemědělců v předešlém projektovém období (2008-2013) a v novém období 2014-2020. Také jim sdělili, jaké mají žadatelé o tuto dotaci zkušenosti s psaním projektů, s podáváním žádostí o proplacení a celkově s plněním podmínek uložených kontrolním orgánem. Naproti tomu stáli lektoři, kteří přednesli své zkušenosti se začátkem farmaření bez finanční pomoci státu, ale například i peněžních ústavů, či ti, kteří měli zkušenosti s předáváním farem svým potomkům. Po každé sekci přednášek se rozproudila diskuse k předešlým tématům.

Podnikat je riziko
První blok zahájil bývalý viceprezident Společnosti mladých agrárníků České republiky Martin Müller, který se svým příspěvkem Mladým začínajícím zemědělcem z různých pohledů seznámil posluchače. Měl možnost se z pozice zástupce nevládní neziskové organizace podílet na tvorbě programu mladého zemědělce, navrhovat pravidla a jejich úpravy a na druhé straně je aplikovat do praxe coby aktivní zemědělec a naučit se hospodařit v podmínkách zemědělské politiky a jejích změn. Zmínil i rizikové aspekty podnikání mladého zemědělce, ale je si jistý, že při pečlivém promýšlení budoucích postupů lze splnit veškeré závazky, ke kterým se mladý zemědělec zaváže.

Zástupce z Irska
První zahraniční zástupce Thomas Duffy z Irska se zaměřil na irské zemědělství především z pohledu životního prostředí. Poukázal na to, že tradice pasení chovaných zvířat a zaměření se na výživnost pastviny coby prostředku efektivnějšího chovu zvířat vede k tomu, že Irsko má nejnižší uhlíkovou stopu v celé Evropské unii. Součástí jeho prezentace bylo porovnání českých a irských podmínek ze zemědělského hlediska.

Informace z Ministerstva zemědělství
Posledním řečníkem byl Josef Tabery. Na začátku ze své pozice ředitele Řídicího, orgánu Programu rozvoje venkova zhodnotil dotační opatření v předešlém projektovém období 2008-2013, ve kterém bylo pro začínající mladé zemědělce (ZČMZ) přerozděleno 55,6 mil. eur v šesti kolech. V rámci druhého kola nového projektového období 2014-2020 bylo prozatím podpořeno 619 zájemců z 682 a ze čtvrtého kola, které je plánováno na 4.-24.4.2017, se zmínil o pár modifikacích oproti předešlému kolu.

Zkušeností z praxe
V druhém bloku se jako první podělil o své zkušenosti se získáváním finančních prostředků Marek Čunát, který podal několik projektů na dotaci na rozvoj své farmy, ale jako každý řešil problém předfinancování. Po několika pohovorech sice zjistil, že banky mají zemědělce jako své finanční partnery v sekci "žádaný", ale i tak hledí především na daňové přiznání. Všem účastníkům doporučil několik věcí, které je dobré promyslet a zhodnotit, a poté si jít za svým.
Veronika Krejčová popsala své začátky na farmě s masným skotem na Příbramsku. V letošním roce žádala o dotaci na zahájení činnosti mladého zemědělce a posluchače seznámila s postupem podávání žádosti o projekt, podnikatelským záměrem a ostatními peripetiemi s tím spojenými.

Diverzifikace je nutná
Zástupce rakouských mladých farmářů David Süß představil rakouské zemědělství, jeho měnící se podobu zaměřující se navzdory menším pozemkům, malým farmám či drobno chovům hospodářských zvířat na rodinné farmy a jejich udržitelnost, na inovace ve výrobě zemědělských produktů či na cestovní ruch. Zdůraznil, že je třeba hledět do budoucnosti a zaměřit se na větší spolupráci, která může vést ke snížení nákladovostí a zefektivnění hospodaření, dále na diverzifikaci farmaření, zvýšení kvality produkce a zlepšení životního stylu zemědělců.

Nabídka podpůrných programů fondu
Aktuální nabídku programů Podpůrného agarančního rolnického lesnického fondu (PGRLF) představil Zdeněk Nekula a jako hlavní tři pilíře činnosti PGRLF uvedl podporu komerčních úvěrů (nákupu půdy, techniky, či technologií), finanční podporu pojištění (hospodářských zvířat, plodin, lesních porostů nebo školek) a úvěry poskytované přímo PGRLF (sociální zemědělství, provozní úvěry, investiční úvěry).

Očima projektové manažerky
Po obědě nastartovala třetí blok Lenka Táborská, která se na dotační program pro mladé farmáře podívala očima projektového manažera Společnosti mladých agrárníků ČR Při školení na tento dotační program se setkala s více než 200 zájemci, významně se podílela na podání nejméně 18 projektů, proto mohla kvalifikovaně nastínit problematiku podávání těchto žádostí ve 2. kole PRV. Nejčastěji se setkávala s různými interpretacemi stejných pravideL se změnami preferenčních kritérií či samotných pravidel v průběhu podávání projektů. V závěru však vyjádřila poděkování a pochvalu většině administrátorů za přístup, vstřícnost a korektní jednání.

Problémy Slovenska
Slovenský mladý farmář Zsolt Cserge popsal aktuální problémy, které tíží naše sousedy - farmáře. Současnou situaci vidí jako vyvolávač potřeby přizpůsobení zemědělství neustále se měnícím podmínkám, adaptaci na místní, ale i evropský trh. Aktuální stav nutí stále více zemědělské podniky a prvovýrobce využívat odbytové organizace nebo praktikovat přímý prodej produktů, což by mohlo být podle lektora do budoucna správnou cestou.

Místní akční skupiny pomáhají
I letos jsme na konferenci mohli přivítat zástupce místní akční skupiny. Z MAS Horní Pomoraví přijela Renata Baslerová, aby účastníky konference seznámila s úspěšně podpořenými zemědělskými projekty - například na nákup ohradových panelů a fixační klece pro instalaci ve stávající budově pro chov skotu, nákup víceúčelového smykového nakladače, nákup rozmetadla chlévské mrvy, přístavbu "stáje pro chov ovcí, investiční vybavení jatek, vybavení a zázemí pro výrobu ovčích a kravských sýrů.

Příspěvek z Maďarska
V příspěvku maďarské farmářky Borbály Benedekové byly hlavním tématem důvody nízkého zastoupení mladých zemědělců pod 35 let Z maďarské zemědělské populace tvoří tato sekce pouze 6-8 %, v České republice je to 10-12 %. Za hlavní důvody, proč tomu tak je, uvedla zemědělské vzdělání, cenu plodin, získávání dotací či úvěrů a jako největší problém dostupnost zemědělské půdy. Možnosti, jak "omladiť farmáře, vidí například v dotačním systému pro mladé zemědělce, nebo podpoře předávání farem mladší generaci.

Byrokracie bují
Pavel Hrubý svým osobitým přístupem přednesl své zkušenosti s útrapami spojenými s administrací dotace pro mladého zemědělce z pohledu předávajícího rodiče. Začal od píky a nyní, v době předávání farmy, již obhospodařuje 150 hektarů. Obrovskou administrativní zátěž spojenou s podáváním žádostí o projekty vidí jako nutné zlo, které je třeba podstoupit, aby se mohli lépe věnovat tomu, co je baví - zemědělství.

Záměr - vybudovat ekologický chov
Poslední čtvrtý blok otevřel svojí přednáškou slovenský zemědělec Jaroslav Mátlo. Podělil se o svoji představu podnikatelského záměru rozvoje své farmy a vybudování ekonomicky soběstačného, ekologického subjektu, který bude zaměřen na ekologický chov masného skotu a chov ovcí s následným zpracováním zemědělských produktů.

Zkušeností s dotaci
Šimon Marák uvedl své dvě zkušenosti s dotací pro začínající zemědělce. V prvním případě to byla žádost, kdy předmětem projektu byl nákup půdy a rekonstrukce budovy, a byla neúspěšná při schvalování. V druhém případě se jednalo o podpořený projekt na rekonstrukci budovy, pořízení technologie na zpracování a skladování produkce a nákup zemědělských strojů s pořízením haly nad rámec dotace.

Přednášky na závěr konference
S možnostmi rozvoje mladých zemědělců v Lotyšsku účastníky konference seznámil Karlis Ruks. Jeden ze způsobů, jak podporovat mladé zemědělce, vidí v možnosti jejich sdružování například v lotyšské obdobě SMA ČR Nejenže tato organizace hájí a zastupuje zájmy svých členů (mladých zemědělců a venkovské mládeže) na místní, regionální, státní či mezinárodní úrovni, ale také jim dává šanci na získání znalostí z odborné i neformální oblasti vzdělání.
Název Horkou jehlou nesl příspěvek Lenky Stíhlové, ve kterém vylíčila těžké začátky s kozí farmou a posléze s administrativou dotace zahájení činnosti mladého zemědělce.
Na prezentaci irského farmáře volně navázal posledním vystoupením opět Martin Müller s příspěvkem rozvíjejícím především rostlinnou výrobu, a to o nové poznatky z oblasti efektivní a ekonomicky zajímavé obnovy travního porostu na zemědělské půdě, coby zdroje kvalitních krmiv pro hospodářská zvířata.
Po čtyřech blocích přednášek se konal společenský večer, na kterém se posluchači mohli nadále věnovat diskusi s jednotlivými přednášejícími, nebo si vzájemně poskytovat rady a inspiraci nabyté na rodinných farmách. Večer byl doprovázen cimbálovou muzikou Galán.

Exkurze za pštrosy a pstruhy
V sobotu účastníci konference absolvovali odborné exkurze. Cílem byl barokní kostel Panny Marie, který byl vybudován během první poloviny 18. století podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Bylo možné si poslechnout přilehlé zvonkohry, které vznikaly koncem 90. let minulého století na popud děkana Tomáše Praky ve zvonárně Petra Manouška v Praze Zbraslavi. Zájemci se mohli podívat do kostnice přímo pod kostelem, ve které byly nalezeny pozůstatky takřka tisícovky osob a veřejnosti byla otevřena v roce 2005.
Dalším cílem byla pštrosí farma v Doubravici nad Svitavou. V roce 1996 farmu založil Marek Kubíček společně s Romanem Koupým. Pštrosi jsou chováni pro maso a jako chovný materiál posloužil pštros africký modrokrký a uměle vyšlechtěný pštros černokrký, nandu pampový a emu hnědý. K vidění jsou na farmě všechny kategorie těchto největších ptáků na světě a v nedalekém obchůdku je možné koupit jak pštrosí vejce, tak i balíčky s různými druhy pštrosího masa.
Poslední navštívenou farmou bylo Pstruhařství Skalní mlýn v Lažánkách v Moravském krasu. Zabývají se tam intenzivním chovem lososovitých ryb, pstruha amerického duhového a sivěna amerického. Prodej probíhá celoročně, v období Vánoc je rozšířen o pstruha lososovitého o hmotnosti asi jeden kilogram. Zájemci si mohou koupit ryby přímo v areálu pstruhařství, ale farma ryby dodává i do restaurací. Její výrobky získaly ochrannou známku Moravský kras - regionální produkt a mnoho ocenění, například za výrobek Pstruh duhový - uzený získali ocenění v soutěžích Regionální potravina 2014 a 2015, v kategorii Ostatní, a v soutěži ZLATA Chuť jižní Moravy 2014, v kategorii Ryby a rybí výrobky.
Nyní se Společnost mladých agrárníků ČR připravuje již na třetí pokračovaní konference, které bude zaměřeno na éru po zahájení zemědělské činnosti, na to, jak budovat a rozvíjet postavení mladých mezi zemědělci a posilovat pozici farmy v podnikatelské sféře. Věříme, že se tam s mnohými účastníky opět potkáme a těšíme se, že spoustu nových poznáme.

Zemědělec | 19.12.2016 | Rubrika: Zájmové organizace | Strana: 13 | autor: Marie Balabánová SMA ČR | Téma: Mendelova univerzita v Brně