Napsali o nás
 

Lesnický park Masarykův les Křtiny

16.05.2011

Z iniciativy Mendelovy univerzity v Brně byl dne 22. 4. 2011 vyhlášen Lesnický park Masarykův les Křtiny. Vyhlášení druhého lesnického parku na našem území posílí podle zakladatelů polyfunkční poslání lesů, deklaruje mimořádné hodnoty lesních porostů ve vlastnictví univerzity a ve správě školního lesního podniku, Tyto hodnoty budou udržovány a rozvíjeny v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodářství v lesích. Lesnický park Masarykův les Křtiny se rozkládá na ploše přes 10 tisíc hektarů povětšinou velmi rozmanitých porostů, které jsou důkazem kvalitního kontinuálního lesnického obhospodařování.

Slavnostního založeni lesnického parku se zúčastnil ministr zemědělství Ivan Fuksa, rektor Mendelovy univerzity v Brně Jaroslav Hlušek, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Petr Horáček, vedoucí CHKO Moravský kras Leoš Štefka a další hosté.

Území pro lidi i pro přírodu  

"Užitečné funkce lesu jsou nenahraditelné nejen pro člověke, ale působí na vše živé. Význam lesů pro společnost a životní prostředí si dnes uvědomuje většina vzdělaných lidí. Odedávna si však tuto skutečnost uvědomovali a uvědomují v prvé řadě lesníci, kteří se starají o ochranu a další rozvoj lesů a o trvale udržitelné hospodaření v nich, které naplňuje potřeby lidí. Vždyť to byly mnohé generace lesníku, které svojí prací, podloženou odborným vzděláním, docílily současný kvalitní stav lesních ekosystémů, který se stává předmětem ochrany," řekl na úvod rektor Mendelovy univerzity Jaroslav Hlušek. V současnosti přicházejí lesníci s iniciativou zřízení nového typu "chráněného území" s tzv. lesnickým parkem. Cílem tohoto snažení je uchovat cenná území pro přírodu i pro lidi. Garantován je přitom další úspěšný rozvoj na území vyhlášeného lesnického parku a zajištěni zájmů veřejnosti. Předpokládá se udržitelné obhospodařování lesních porostů a přilehlé zemědělské krajiny na základě optimálních postupů, výkon práva myslivosti i rozšíření únosného turismu se zcela volným přístupem do přírody, který neni vždy obvyklý. Velký význam je v lesnickém parku Masarykův les Křtiny kladen na vědecký výzkum, aplikaci jeho výsledků v praxi, vzděláváni a výchovu nejen mládeže, ale i široké veřejnosti, a také mezinárodní spolupráci. To vše bez nároku příspěvků ze státního rozpočtu.  

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Unikátní postavení univerzitního Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který spravuje plochu lesnického parku o rozloze 10 200 ha, je dáno nejen přírodními podmínkami území, na němž se nachází, s jednou z nejvyšších lesnatostí v České republice (43 %), ale i dlouhodobým, kontinuálním a vysoce odborným lesnickým obhospodařováním, a také přítomností významných chráněných území, jako je CHKO Moravský kras, přírodní rezervace a lokality NATURA 2000. Přínos podniku je akcentován plněním jeho základního poslání - zabezpečováním praktické výuky studentů a vědeckovýzkumné činnosti studentů i pracovníků Mendelovy univerzity v Brně, především její Lesnické a dřevařské fakulty.
"Úsilí o vyrovnanost a provázanost všech stránek existence našeho univerzitního lesního statku, jeho funkce přírodní, hospodářské, účelové i veřejně prospěšné, v podobných intencích, jako činíme při dnešní příležitosti, má na naší univerzitě dlouhou tradici. Vždyť již v srpnu roku 1945 jeden z otců zakladstelů naší univerzity, Rudolf Heše, formuloval základní rysy takového subjektu. Svým způsobem tak jeho snaha dnes dochází svého naplnění," připomněl ve svém projevu Jaroslav Hlušek.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny bývá častým cílem cyklistů a turistů, ale i domácích a zahraničních exkurzí, studentů, lesníků a další odborné veřejnosti. "Do Křtin je přivádějí například způsoby obhospodařování lesních porostli, estetická úprava lesa, moderní výroba a široká databáze výsledků výzkumu. Tedy žádný skanzen, ale naplno žijící organismus," vypočítal jeho přednosti ministr Ivan Fuksa.

Lesnické parky - příspěvek k dobrému jménu českého lesnictví

"Pevně věřím, že vyhlášení nového lesnického parku účinně přispěje při šíření dobrého jména českého lesnictví a Mendelovy univerzity v Brně v očích domácí i zahraniční veřejnosti.Lesnickému parku Masarykův les Křtiny do budoucna přeji mnoho zdaru ku prospěchu nám i našim něstupcům." Těmito slovy ukončil rektor Medelovy univerzity Jaroslav Hlušek slavnostní založení Lesnického parku Masarykův les Křtiny.

Atributy lesnického parku Masarykův les Křtiny

• Lesnický park Masarykův les Křtiny (dále jen "lesnický park") je dobrovolně vyhlášen Mendelovou univerzitou v Brně s cílem posilovat polyfunkční poslání lesů, deklarovat mimořádné hodnoty lesních porostů, tyto hodnoty udržovat a rozvíjet je v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodářství v lesích ve prospěch Mendelovy univerzity v Brně, jejích studentů a pracovníků, jakož i široké odborné i laické veřejnosti a celé společnosti.
• Lesní porosty lesnického parku slouží všem zájemcům jako ukázkový objekt trvale udržitelného, mnohostranného a racionálního hospodaření v lesích a v krajině s využitím optimálních postupů lesnického hospodaření s cílem zabezpečit dostupnost dřeva jako významné obnovitelné suroviny a podporovat zaměstnanost.
• Respektování základního úkolu ŠLP Křtiny, v jehož areálu je lesnický park vyhlašován, tj. zajištění účelového poslání při praktické výuce studentů a při realizaci vědecko-výzkumné činnosti studentů a pracovníků Mendelovy univerzity v Brně.
• Lesnický park je využíván i k osvětě a výchově odborné a laické veřejnosti (lesní pedagogika) a při komunikaci s ní, s cílem jejího zapojení do podpory ochrany lesa a rozvoje jeho užitečných funkcí, a to v součinnosti s univerzitou a dalšími institucemi, jako je např. školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka.
• Provozovány a rozvíjeny jsou udržitelný mnohostranný turismus, management cestovního ruchu, péče o turistickou infrastrukturu i podpora myslivosti, využívání rekreačního potenciálu lesů a posilování dalších zájmů veřejnosti.
• Spolupráce s mezinárodními projekty se zaměřením na trvale udržitelné hospodaření v krajině, zejména v rámci mezinárodní sítě modelových lesů.
• Podpora regionálního rozvoje, spolupráce s místními subjekty.
• Preference a podpora široké spolupráce v péči o kulturní krajinu.
• Zajištění informovanosti veřejnosti o lesnickém parku, jeho aktivitách a nabízených možnostech využití.
• Budování dobrého jména českého lesnictví a Mendelovy univerzity v Brně v očích domácí i zahraniční veřejnosti.

Lesnická práce / květen 2011 / autor: Jan Příhoda

lp_02
Rektor Mendelovy univerzity v Brně Jaroslav Hlušek vyhlašuje lesnický park