Napsali o nás
 

Masarykův les a Lesnický Slavín

30.07.2010

Když jsem se před několiku lety toulal na horském kole překrásnými lesy na jih a jihovýchod od jedovnického rybníka Olšovce, po pravdě řečeno jen pramálo jsem tušil, že zde, jen pár kilometrů od půlmiliónové brněnské aglomerace, se nachází historický přírodní areál náležející Mendelově univerzitě.

Různé studánky, posezení, turistická odpočívadla, památné stromy, přírodní rezervace a pomníky s citáty vztahujícími se k přírodě a lesu, palouky a vyhlídky s vzácnými dřevinami, to vše mne uchvátilo stejně, jako další tisícovky návštěvníků těchto míst. Když jsem proto po čase dostal pozvání ředitele Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách Ing. Jaroslava Martínka, CSc. k návštěvě, neváhal jsem ani vteřinu.

Historie Masarykova lesa
Komplex lesů táhnoucí se od severní hranice Brna až k Blansku, náleží již takřka devadesát let právě Školnímu lesnímu podniku Masarykův les ve Křtinách. Jedná se o široce pojatý celek systematické péče člověka o les s důrazem na trvale udržitelné lesnictví a v neposlední řadě na estetickou funkci lesa. Zdejší les dostal jméno po prvním prezidentovi republiky ještě za jeho života, když u příležitosti desátéto výročí tehdejší Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v roce 1929 souhlasil T. G. Masaryk s tím, aby areál lesů nesl jeho jméno.
Brněnská univerzita byla založena v roce 1919 a školní lesní podnik vznikl o čtyři roky později jako výsledek intenzivního úsilí pedagogů získat pro svou práci školní podnik. „V jádru se jedná o nemovitosti někdejšího panství Křtiny-Adamov, jež byly škole přisouzeny jako statek školní a pokusný do správy a pro akademické účely. Předání bylo provedeno v únoru 1923. V čele správního výboru stanul tehdy profesor lesní těžby a technologie Josef Opletal, pozdější otec tzv. Lesnického Slavína," uvedl ředitel ŠLP ML inženýr Jaroslav Martínek, CSc.

Posláni podniku
Školní lesní podnik je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky mají rozlohu 10 265 hektarů a vytvářejí souvislý komplex lesů se značnou pestrostí přírodních podmínek, které předurčily zřízení výukového pracoviště univerzity. „Podnik v rámci pedagogické a vědecké činnosti poskytuje praktické zázemí posluchačům studijních oborů lesnictví, krajinářství i dřevařství a vytváří podmínky vysokoškolským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů. Rovněž zabezpečuje řádné obhospodařování univerzitního majetku, a to s prestiží patřit mezi vedoucí subjekty resortu. V neposlední řadě slouží veřejnosti, přičemž využívá svého nadstandardního rekreačního bohatství, které poskytují užitečné funkce lesa. Realizuje rovněž cílené projekty, jako je například Lesní škola Jezírko či kulturně společenská a vzdělávací činnost v našem zámeckém kongresovém centru," dodal inženýr Martínek.

Síť rezervací
Terén Masarykova lesa je velmi členitý, s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště řeky Svitavy a Křtinského potoka. Třetina podniku se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. „Tradice ŠLP spočívá především v užití jemnějších způsobů obhospodařování lesních porostů, s minimálními holosečnými prvky a s využitím přirozené obnovy. Toto podrostní hospodářství se s úspěchem daří realizovat u dubu a buku, na kyselých stanovištích i v porostech smrkových," konstatoval ředitel. „Zcela výjimečné postavení má podnik v naplňování estetické a výchovné funkce lesů. K tomuto účelu byly v minulosti uchovány bez zásahu celé porosty s přirozenou skladbou dřevin. Z nich postupně vznikla unikátní síť dnešních devatenácti pří-rodních rezervací. Pohodě i studiu slouží arboreta v Rícmanicích, Habrůvce a ve Křtinách."

Lesnický Slavín 

Lesnický Slavín je soubor památníků volně rozesetých po celém území Školního Iesniho podniku Masarykův les. Jsou věnovány především význačným lesníkům, ale i umělcům - milovníkům přírody, a některé též obyvatelům lesa - zvěři. Budování těchto památníků souvisí s celkovou estetickou a rekreační úpravou Masarykova lesa. Přirozená malebnost zdejšího lesního prostředí je rozvíjena vytvářením lesních palouků, udržováním výhledů do krajiny, budováním studánek, pietních míst, ochranou význačných stromů, přírodních rezervací a podobně. „Oficiální akt otevření Lesnického Slavína se uskutečnil v červnu 1929 na polesí Olomučany. Takto velkoryse pojatá a koncepčně řešená estetická úprava lesů je unikátní záležitostí, která svým významem daleko přesahuje hranice naší vlasti. Tvůrci tohoto díla, profesoři Rudolf Haša, Josef Konšel a zejména nadšený budovatel Slavína Josef Opletal, svými myšlenkami daleko předstihli dobu. Dnes čítá Lesnický Slavín více než sedm desítek objektů," řekl Jaroslav Martínek.

Výzkunva praxe
Na ŠLP ve Krtinách je dlouhodobě řešena řada výzkumných úkolů a naplňována široká pedagogická spolupráce. Tato činnost je napojena na mezinárodní programy s celosvětovým dopadem. Velká péče je věnována modernizaci stávajících, ale hlavně budování nových výukových zařízení. Podnik disponuje řadou specializovaných pracovišť. „Kromě polesí Vranov, Bílovice a Habrůvka, bažantnice Rajhrad a obory Sokolnice, lze u nás nalézt i specializovaná střediska, například pilu v Olomučanech, zařízení dřevařské druhovýroby v Josefově, výrobu vazníků v Brně-Utěchově, výzkumnou stanici mechanizace pěstebních a těžebních prací ve Křtinách, kamenolom ve Vranově, školkařské středisko v Olomučanech, středisko pro sortimentaci, vagónování a dopravu dříví s opravnou lesní mechanizace a automobilů v Adamově či stavební středisko ve Křtinách. Samostatnou kapitolou je pak práce střediska environmentálního vzdělávání mládeže Lipka - Lesní škola Jezírko. To vše je v souladu se skutečností, že školní podnik je držitelem ekologických certifikátů, od roku 1997 FSC a od roku 2003 PEFC," informoval ředitel Školního lesního podniku.

Místo tečky
Způsobem obhospodařování lesních porostů, estetickou úpravou lesů, mnohými účelovými a demonstračními objekty, moderní výrobou a širokou databází výsledků výzkumu Školní lesní podnik Masarykův les je neustále cílem četných domácích, ale i zahraničních exkurzí, praxí a stáží studentů, pedagogů, vědců, lidí z praxe, ale i laické veřejnosti milující přírodu. Podnik je důležitým a nenahraditelným objektem pro pedagogickou činnost, vědecké bádání nejen studentů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, ale i studentů a odborníků z jiných obdobně zaměřených škol z domova i ze světa. Je místem, kde se snoubí teorie s praxí, ale rovněž s nezapomenutelnými zážitky vonícími jehličím a dřevem. 
 
Myslivecký magazín 2011 / červenec / autor: PR