Napsali o nás
 

Město Blansko vyhlásilo dočasný zákaz vstupů do lesů

08.11.2017

Rada města Blanska vydala na svém 68. zasedání, konaném 31. října, nařízení, kterým vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, a to v důsledku kalamity, která nastala po vichřici ve dnech 28. a 29. října 2017. Nařízení platí do 30. listopadu 2017.

Tímto nařízením se dočasně zakazuje vstup do lesů ve vlastnictví a správě společnosti Lesy města Brna, a. s., a Mendelovy univerzity v Brně, Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, na pozemky postižené vichřicí spojenou s deštěm v katastrálních územích Adamov, Blansko, Černá Hora, Dolní Lhota, Habrůvka, Hořice u Blanska, Jedovnice, Klepačov, Křtiny, Lažany, Lipůvka, Milonice u Lipůvky, Olešná u Blanska, Olomučany, Rudice u Blanska, Svatá Kateřina a Šebrov.

V lesních celcích se nacházejí vyvrácené, zlomené a zavěšené stromy i stromy s narušenými kořeny, které stále hrozí svým pádem, a je ohrožena celková stabilita lesních porostů. Po živelní pohromě nelze lesními porosty bezpečně procházet. Jde tedy o opatření vydávané z důvodu zájmu o zdraví a bezpečnost občanů.

Dočasný zákaz vstupu se nevztahuje na vlastníky a správce pozemků ve jmenovaných katastrálních územích, kteří mohou vstupovat na lesní pozemky za účelem provádění hospodářské činnosti.

Tímto nařízením nejsou dotčena práva a povinnosti osob, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy (např. hasičský záchranný sbor, Policie ČR apod.).

Vlastníci a správci lesů ve jmenovaných katastrálních územích s odkazem na toto nařízení zřetelně označí kalamitou poškozené lesní porosty zákazem vstupu (zejména na začátku lesních a turistických cest) a po uplynutí doby zákazu označení odstraní.

Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem jeho vyhlášení (1. listopad 2017) a platí do 30. listopadu 2017.

Čánek byl převzat z webových stránek města Blanska se souhlasem vydavatele.

regionblanensko.cz | 7.11.2017 | Rubrika: Aktuálně | Strana: 0 | autor: Městský úřad Blansko