Rezervace
 

Zvláště chráněná území

Platný zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. v § 14 stanovuje a definuje kategorie zvláště chráněných území. Na ŠLP ML Křtiny MENDELU v Brně lze vymezit kategorie chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní památka.

Chráněná krajinná oblast je chápána jako rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popř. s dochovanými památkami historického osídlení.

Národní přírodní rezervace je menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.
Přírodní rezervace je menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Národní přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.

Přírodní památka je útvar menší rozlohy zejména geologický či geomorfologický, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který svou činností formoval člověk.

Velkoplošná zvláště chráněná území na ŠLP Křtiny

Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Území o výměře 2 944,77 ha (PUPFL) v centrální části ŠLP ML Křtiny MENDELU v Brně z Hádů, přes Kanice, Babice nad Svitavou, po Rudici je součástí Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, z toho připadá na

  • 1. zónu 528,38 ha,
  • 2. zónu 1 901,78 ha,
  • 3. zónu 514,61 ha.

Maloplošná zvláště chráněná území na ŠLP Křtiny

Na území ŠLP ML Křtiny MENDELU v Brně se nachází celkem 19 maloplošných zvláště chráněných území, a to:

  • 3 národní přírodní rezervace (355,31 ha),
  • 13 přírodních rezervací (495,63 ha),
  • 1 národní přírodní památka (3,72 ha),
  • 2 přírodní památky (8,32 ha).

Jejich celková plocha (PUPFL) dle platného LHP pro LHC ŠLP Křtiny na decennium 2003 – 2012 je 862,98 ha a přesný výčet je následující.

Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina

Polesí Habrůvka (148 C, 149 AB, 150 AB).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – čj. 7.833/75 ze dne 29. 4. 1975.
Ochrana přirozených lesních porostů, typických pro vápence a rudické rohovce. Porosty jsou ponechány přirozenému vývoji a netěží se. Odstraňují se jen nepůvodní jehličnaté dřeviny.
Výměra 90,69 ha.

Národní přírodní rezervace Býčí skála

Polesí Habrůvka (137 ABFG, 140 AB, 162 ABF), Polesí Bílovice nad Svitavou (302 AC, 303 ABCDF, 304 ABD, 305 A, 306 A, 307 AB, 308 A).
Vyhlášení: původní výnos MK ČSR – čj. 6,.091/77 ze dne 5. 12. 1977, nové vyhlášení vyhláškou MŽP ČR – č. 116/2004 Sb. ze dne 9. 3. 2004
Ochrana podzemních a povrchových krasových jevů a typických rostlinných a lesních společenstev, původních lesních typů bučin a doubrav na devonském vápenci a jeho styku s brněnskou vyvřelinou a krasové jevy.
Výměra 179,60 ha.

Národní přírodní rezervace Hádecká planinka

Polesí Bílovice nad Svitavou (378 AB, 379 AB, 381 C).
Vyhlášení: vyhláška MŠVU – č. 147.300/50 ze dne 2.9.1950, přehlášeno výnosem MK ČSR – čj. 14.200/88 ze dne 29. 11. 1988.
Ochrana přirozených doubrav se vzácnými teplomilnými druhy rostlin na devonském vápenci. Výměra 85,02 ha.

Přírodní rezervace Babí doly

Polesí Vranov u Brna (25 H – 502).
Vyhlášení: usnesení Magistrátu města Brna ze dne 27. 3. 1997.
Ochrana v okolí rybníčků.
Výměra 0,16 ha.

Přírodní rezervace Coufavá

Polesí Vranov u Brna (13 AC, 14 B).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – Čj. 7.033/76 ze dne 1. 6. 1976.
Ochrana přirozených smíšených porostů na brněnské vyvřelině.
Výměra 23,24 ha.

Přírodní rezervace Jelení skok

Polesí Vranov u Brna (8 CDEF, 11 DE, 12 BCD).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – Čj. 7.034/76 ze dne 1. 6.1 976.
Ochrana přirozených bukových a dubových porostů na brněnské vyvřelině.
Výměra 108,40 ha.

Přírodní rezervace Malužín

Polesí Vranov u Brna (34 B, 37 AB, 38 C, 45 E, 46 B).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – Čj. 7.036/76 ze dne 1. 6. 1976.
Ochrana přirozených lesních společenstev na brněnské vyvřelině.
Výměra 53,33 ha.

Přírodní rezervace Bayerova

Polesí Habrůvka (201 B).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – čj. 16.984 ze dne 17. 4. 1975.
Ochrana přirozených smíšených porostů na kulmské drobě.
Výměra 17,13 ha.

Přírodní rezervace Rakovec

Polesí Habrůvka (187 C, 189 D).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – čj. 18.463/73 ze dne 29. 12. 1973.
Ochrana přirozených lesních porostů na kulmské drobě.
Výměra 37,32 ha.

Přírodní rezervace U Nového hradu

Polesí Habrůvka (126 A, 127 A).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – čj. 7.830/75 ze dne 29. 4. 1975
Ochrana přirozených smíšených porostů a rostlinných společenstev na brněnské vyvřelině.
Výměra 43,34 ha.

Přírodní rezervace U Výpustku

Polesí Habrůvka (165 EF, 166 BCD, Polesí Bílovice nad Svitavou (310 DF, 311ABC).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – čj. 6.084/77 ze dne 11. 7. 1977, prohlášení vyhláškou Správy CHKO Moravský kras č. 2/2002 ze dne 14. 5. 2002.
Ochrana přirozených lesních porostů se vzácnými druhy rostlin na devonském vápenci a krasové jevy.
Výměra 63,73 ha.

Přírodní rezervace Březinka

Polesí Bílovice nad Svitavou (346 A).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – čj. 18.583/73 ze dne 29. 12. 1973.
Ochrana typu přirozené bučiny na devonském vápenci.
Výměra 6,45 ha.

Přírodní rezervace Čihadlo

Polesí Bílovice nad Svitavou (338 CDEFGH).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – čj. 7.037/76 ze dne 1. 10. 1976.
Ochrana přirozených společenstev na devonském vápenci, sprašových překryvech s krasovými jevy.
Výměra 55,28 ha.

Přírodní rezervace Dřínová

Polesí Bílovice nad Svitavou (317 BC).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – čj. 18.923/73 ze dne 29. 12. 1973.
Ochrana přirozených porostů s dřínem na styku vápence a brněnské vyvřeliny.
Výměra 28,85 ha.

Přírodní rezervace U Brněnky

Polesí Bílovice nad Svitavou (369 C).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – čj. 18.462/73 ze dne 29. 12. 1973
Ochrana přirozených smíšených porostů s charakteristickým bylinným podrostem.
Výměra 15,06 ha.

Přírodní rezervace Zadní Hády

Polesí Bílovice nad Svitavou (365 DE, 366 ABDE).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – čj. 18.922/73 ze dne 29. 12. 1973.
Ochrana přirozených lesních typů na vápenci s příměsí devonských pískovců a spraší.
Výměra 43,34 ha.

Národní přírodní památka Rudické propadání

Polesí Habrůvka (173 D).
Vyhlášení: vyhláška ONV Blansko ze dne 19. 4. 1990.
Ochrana mohutného krasového ponoru a navazujícího jeskynního systému v uzávěrové části slepého Jedovnického údolí.
Výměra 3,72 ha.

Přírodní památka Soběšícké rybníčky

Polesí Vranov u Brna (8 G).
Vyhlášení: usnesení 7. zasedání pléna NV města Brna ze dne 8. 10. 1987 s nabytím právní moci dnem 1. 11. 1987.
Ochrana v okolí rybníčků.
Výměra 1,09 ha.

Přírodní památka Kněžnice

Polesí Bílovice nad Svitavou (331 F).
Vyhlášení: výnos MK ČSR – čj. 18.852/73 ze dne 29. 12. 1973
Ochrana přirozených lesních porostů na skalnatém podkladě brněnské vyvřeliny.
Výměra 7,23 ha.

Masarykův les

Na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně bylo již od jeho vzniku v roce 1923 v součinnosti s Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU v Brně (resp. LF VŠZ v Brně) pečováno o porosty s přirozenou skladbou dřevin, a to na základě přesného zmapování přírodních podmínek a následného zařízení lesa, včetně návaznosti na předchozí vynikající lesní hospodáře, jako byli Leopold Grabner a Julius Wiehl.
Tím byl dán základ vzniku zvláště chráněných území na školním statku. Toto provozní i vědecké cílené úsilí bylo korunováno dílem profesora Aloise Zlatníka, který zde založil síť přírodních rezervací, v současnosti jedinou dochovanou v České republice i ve střední Evropě.

Tato skutečnost ukazuje nejen na unikátnost celého univerzitního účelového zařízení, ale především na nutnost další ochrany a zvelebování těchto území a bádání v nich. Proto jsou tato maloplošná zvláště chráněná území ponechána vlastnímu přirozenému vývoji, minimální zásahy jsou v souladu s platnými plány péče zaměřeny pouze na redukci jehličnanů a nepůvodních dřevin, a tak získávají pralesovitý charakter (např. NPR Habrůvecká bučina).

Maloplošná chráněná území jsou pro návštěvníky přístupná pouze po vyznačených turistických stezkách, jinak je do nich občanům vstup přísně zakázán, včetně zákazu sběru lesních plodin nebo jakékoliv těžby dříví a klestu.