Účelová činnost
 

Účelová činnost

ÚČELOVÁ ČINNOST NA ŠLP ML KŘTINY MENDELU V ROCE 2013

Kvantifikace účelové činnosti ŠLP Křtiny dle času, zúčastněných osob a počtu akcí

Druh účelové činnosti

2012

2013

Skutečnost

Plán

Skutečnost

délka

cvič.

počet stud.

počet sth

délka

cvič.

počet stud.

počet sth

délka

cvič.

počet stud.

počet sth

Praxe celkem

80

207

16.568

47

185

8.700

74

209

15.518

Z toho - výrobní

45

164

7.320

40

160

6.400

43

143

6.078

- provozní

80

2

160

80

10

800

40

13

520

- předdipl.

200

14

2.800

100

10

1.000

109

18

2.056

- ostatní

233

27

6.288

100

5

500

196

35

6.864

Praktická cvičení

47

1.214

57.080

46

1.300

60.000

46

1.260

57.932

Druh účelové činnosti

2012

2013

Skutečnost

Plán

Skutečnost

počet

počet

osob

Počet

počet

osob

počet

počet

osob

Exkurze

209

15.446

200

14.000

217

17.338

z toho - zahraniční

57

636

50

500

43

580

Bakalářské práce

59

50

78

Diplomové práce

52

50

38

Doktorské práce

21

20

31

Propagační

a prezent. akce

290

250

299

Výzkum. projekty

43

40

55


Počty studentohodin dle ústavů, fakult a součástí MENDELU

Ústav

Praktická cvičení

- počet studentohodin

2011

2012

2013

Ústav geoinformačních technologií

4.416

1.664

3.072

Ústav geologie a pedologie

2.640

2.320

1.890

Ústav les. botaniky, dendrologie a geobiocenologie

7.328

6.778

5.538

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

2.148

3.613

3.576

Ústav lesnické a dřevařské techniky

8.344

10.066

10.150

Ústav ochrany lesů a myslivosti

5.008

3.820

7.516

Ústav zakládání a pěstění lesů

11.228

5.940

7.318

Ústav hospodářské úpravy lesů

8.472

10.376

5.520

Ústav základního zpracování dřeva

1.320

984

524

Ústav nábytku, designu a bydlení

960

1.248

Ústav nauky o dřevě

5.120

5.263

3.060

Ústav ekologie lesa

ZF MENDELU

1.932

3.048

4.516

FRRMS MENDELU

248

1.554

ŠLP MENDELU

2.100

2.000

2.450

Celkem

60.056

57.080

57.932

Praxe a praktická cvičení

V roce 2013 byla praktická pedagogická činnost pro posluchače 1. roku bakalářského studia LDF MENDELU organizována na ŠLP MENDELU v rámci výrobní praxe. Celkem ji absolvovalo 143 studentů a dosáhla výše 6.078 studentohodin (oproti 164 studentům a 7.320 sth v roce 2012):

- studijní program Lesnictví, obor Lesnictví – 76 studentů/3.230 sth,

- studijní program Krajinářství, obor Krajinářství – 37 posluchačů/1.573 sth,

- studijní programu Dřevařství, obou Dřevařství – 30 posluchačů/1.275 sth.

Na polesích a střediscích ŠLP ML Křtiny MENDELU v roce 2013 dle svého výběru vykonalo provozní praxi celkem 13 posluchačů, dosáhla výše 520 studentohodin (v roce 2012 to byli 2 studenti a 160 sth):

- studijní program Lesnictví, obor Lesnictví LDF MENDELU (v rámci programu InoBio) – 12 studentů/480 sth,

- studijní program Lesnictví, obor Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí – 1 studentka/40 sth.

Ve sledovaném roce se na školním podniku konaly předdiplomní praxe, zúčastnilo se jich celkem 18 studentů z magisterských studijních programů, dosáhla výše 2.056 studentohodin (v roce 2012 to bylo 14 studentů a 2.800 sth):

- LDF – studijní programy Lesnictví a Krajinářství – 10 studentů/1.864 sth,

- FRRMS – 8 studentů/192 sth.

V předmětném roce probíhaly také praxe ostatní, absolvovalo je celkem 35 posluchačů, dosaženo bylo celkem 6.864 sth (v předchozím roce 2012 tyto praxe vykonalo celkem 27 studentů, evidováno bylo 6.288 sth):

- střední lesnické školy – 3 studenti/240 sth,

- ČZU v Praze – 1 posluchačka/80 sth,

- AF MENDELU – 1 posluchačka/80 sth,

- LDF MENDELU – program ERASMUS – 3 zahraniční praktikanti/1.800 h,

- LDF MENDELU – studijní program European Forestry – 11 posluchačů/440 sth,

- UGLTU Jekatěrinburg/Rusko – 16 posluchačů/4.240 sth.

Praktická cvičení studijních skupin se uskutečnila na ŠLP ML Křtiny MENDELU v odborných předmětech všech studijních programů, resp. oborů bakalářského a magisterského studia LDF MENDELU, včetně studia distančního. Praktická cvičení byla pořádána i pro posluchače dalších fakult MENDELU (ZF, AF, FRRMS), a to v předmětech týkajících se botaniky, dendrologie, myslivosti, pěstění lesů, lesní estetiky, ekologie ad.

Tato pedagogická činnost byla soustředěna do praktických semestrálních i hlavních cvičení a představuje pro zúčastněných 1.260 posluchačů celkem 57.932 studentohodin.

Počet zúčastněných posluchačů byl v předchozím roce 1.214, počet studentohodin činil 57.080.

Dosažená průměrná délka praktické výuky na 1 posluchače na ŠLP ML Křtiny MENDELU (46 h) zcela odpovídá dosahovanému průměru posledních let.

Diplomové a doktorské práce

Přehled o počtu bakalářských, diplomových a doktorských prací, které byly řešeny na ŠLP, podává následující tabulka.

Počty bakalářských, diplomových a doktorských prací dle ústavů LDF a fakult MENDELU

Ústav

Bakalářské práce

Diplomové práce

Doktorské práce

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Ústav geoinformačních technologií

3

4

2

1

2

1

1

1

Ústav geologie

a pedologie

6

7

5

5

5

3

3

5

5

Ústav les. botaniky,

dendr. a geobiocenologie

18

11

8

7

11

8

2

1

1

Ústav les. a dřevařské ekonomiky a politiky

1

2

Ústav inž. staveb, tvorby

a ochrany krajiny

1

1

1

1

2

Ústav lesnické

a dřevařské techniky

1

2

5

2

3

2

4

4

Ústav ochrany lesů

a myslivosti

2

4

5

3

2

1

Ústav zakládání

a pěstění lesů

1

8

12

4

11

7

2

3

3

Ústav hospodářské úpravy lesů

1

2

2

2

2

3

Ústav základního zpracování dřeva

15

1

8

1

1

1

Ústav nábytku, designu

a bydlení

Ústav nauky

o dřevě

15

21

31

12

12

13

5

6

11

Ústav ekologie

lesa

3

1

1

ZF

MENDELU

FRRMS

MENDELU

1

4

3

Celkem

62

59

78

42

52

38

21

21

31

Výzkumné projekty řešené v provozech a na území ŠLP MENDELU

Ústavy LDF, ZF, FRRMS a ŠLP MENDELU řešily v průběhu roku 2013 výzkumné, poloprovozní a ověřovací úkoly. Celkem jich bylo 55, viz následující detailní přehled a tabulka.

411 – Ústav geoinformačních technologií

Celkem projektů řešeno – 6

Mapový server ŠLP ML Křtiny

Dlouhodobé budování mapserveru ŠLP pro využití především posluchači LDF MENDELU, který ústav provozuje již od roku 2002 na adrese http://mapserver-slp.mendelu.cz/.

Digitalizace archivních podkladů historických LHP na území ŠLP Křtiny

V průběhu roku bylo dokončeno restaurování celého souboru historických fotografií z roku 1927, pořízeného na lokalitě dnešního ŠLP Křtiny profesorem Aloisem Tichým. Je připraveno jeho předání do řízených podmínek univerzitního archívu MENDELU. Jde o nejstarší fotogrammetrickou kampaň na území současné ČR a patrně celosvětově nejstarší souvislé letecké snímkování pro lesnické účely. Rovněž byly všechny snímky naskenovány a byla vytvořena první verze digitální ortofotomapy, dosud bez barevného vyrovnání celého souboru.

Testování využití dat leteckého laserového skenování (LLS)

V roce 2013 bylo Ústavem geoinformačních technologií LDF MENDELU na území ŠLP testováno využití dat leteckého laserového skenování (LLS) pro identifikaci stromů a určování porostních charakteristik (výšky, výčetní tloušťky a zásoby porostů). V rámci tohoto úkolu byly testovány různé metody interpolace dat LLS do podoby digitálního modelu povrchu.

Využití multispektrálních snímků a dat leteckého laserového skenování pro modelování vybraných taxačních parametrů lesních porostů

Projekt IGA 46/2013, navazující na testování využití dat leteckého laserového skenování (LLS).

Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny

Projekt IGA 84/2013, při jehož řešení bylo na území ŠLP vytyčeno a geodeticky zaměřeno celkem 6 výzkumných ploch za účelem výzkumu ekologických nároků dřevin pro přirozenou obnovu.

Vývoj vlastního řešení dálkového průzkumu země prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví

Projekt IGA 68/2013, v rámci jeho rámci byly testovány možnosti využití bezpilotních létajících prostředků pro inventarizaci a modelování lesa.

413 – Ústav geologie a pedologie

Celkem projektů řešeno – 5

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Projekt OPVK ABIONET (CZ.1.07/2.4.00/31.0032), doba řešení 2012 – 2014, garant Mgr. Bajer, Ph.D.

Vliv rostlinných hormonů na proteolitickou aktivitu půd

Projekt IGA, doba řešení 2013, řešitel Ing. Holík, garant prof. Rejšek.

Exaktní, kvalitativně nové posuzování stability svahů sesuvných území nově aplikovanými metodami geofyzikálního průzkumu: pilotní studie pro ŠLP ML Křtiny

Výzkumný úkol řešený v rámci účelové činnosti na ŠLP ML Křtiny MENDELU, viz anotace úkolu 081/1804 – prof. Rejšek.

Vysoce toxické, přirozeně produkované aminokyseliny konvalinky vonné (Convallaria majalis L.; Lilliaceae) lesních půd České republiky na příkladu vybraných lokalit 1. – 4. lvs ŠLP ML Křtiny

Výzkumný úkol řešený v rámci účelové činnosti na ŠLP ML Křtiny MENDELU, viz anotace úkolu 081/1850 – doc. Vránová.

Možnosti využití růstových stimulátorů s aplikací do půdy i na list při produkci sadebního materiálu a zajištění lesních kultur

Výzkumný úkol řešený v rámci účelové činnosti na ŠLP ML Křtiny MENDELU, viz anotace úkolu 081/1802 – doc. Vavříček.

414 – Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Celkem projektů řešeno – 8

Monitoring změn diverzity rostlin na výzkumné ploše projektu TARMAG v Soběšicích
Od roku 2009 je systematicky sledována výzkumná plocha projektu TARMAG nedaleko Soběšic, kde na ploše 200 x 200 m dochází k převodu na les nízký a střední. V rámci této plochy byl na 16 menších čtvercích o rozměru 50 x 50 m uskutečněn převod prostřednictvím různě intenzivních zásahů. V každém z těchto čtverců byla již v roce 2009, tedy před provedením zásahu, založena trvalá geobiocenologická plocha, na které je každoročně sledována druhová skladba bylinného patra a pokryvnost jednotlivých druhů. Monitoring umožňuje vyhodnotit reakci rostlinných druhů v závislosti na provedeném zásahu a v dlouhodobém horizontu také změny bylinného patra v závislosti na odrůstání výmladků. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech dynamika změn bylinného patra snížila, fytocenologické šetření nebylo v roce 2013 provedeno. Do budoucna se předpokládá dvouletý interval monitoringu.
Dynamika přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
Projekt IGA 84/2013. V rámci studia vlivu porostních mezer na přirozenou obnovu dřevin, na půdní vlastnosti a na bylinné patro bylo na ŠLP Křtiny založeno 10 výzkumných ploch, na nichž byla provedena následující šetření:
- zpracování klasického geobiocenologického snímku (20 x 20 m) pro zhodnocení výchozího stavu, geobiocenologických a lesnicko-typologických rámců lokalit,
- fytocenologické posouzení druhové skladby a struktury synuzie dřevin na ploškách 1 m2 (rozestup 2 m v severojižních a západovýchodním směru) pro zhodnocení výchozího stavu,
- fytocenologické posouzení druhové skladby a struktury synuzie bylin na ploškách 1 m2 (rozestup 2 m v severojižních a západovýchodním směru) pro zhodnocení výchozího stavu.
V zimě 2013/2014 bude proveden těžební zásah, který v následujících letech umožní sledovat vývoj skladby a struktury bylinného a dřevinného patra. Dosažené výsledky mohou být porovnány s výsledky zjištěnými na ploše TARMAG v Soběšicích.

Colonisation of Scots pine trees by phloem- and wood-feeding beetles and associated organisms in relation to the stage of tree physiological weakening

Projekt v rámci OPVK, výzkum kolonizace odumírajících jedinců borovice lesní kambioxylofágní faunou včetně monitoringu změn ekofyziologie a xylogeneze. Řešitel dr. Vilém Reinhol.

Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin
Projekt IGA 73/2013, hlavní řešitel Ing. R. Gebauer, Ph.D. Cílem řešení je zjistit průběh a limity ekofyziologického chování smrku ztepilého v různých stanovištních poměrech hlavních a plošně převládajících lesnicko-typologických jednotkách vrchovin. Cílem první klíčové aktivity je zjistit reakce smrku na působení různých typů stresu v kontrolovaných podmínkách prostředí (experimentální část) a porovnat tyto reakce v přirozených cenózách. Cílem druhé klíčové aktivity je zjistit chování a parametry smrku ztepilého v aktuálních cenózách segmentů geobiocénů
typologických jednotek vrchovin (terénní část).

Videotéka přírodních rezervací ŠLP Křtiny.

Řešitel Ing. Petr Jelínek, Ph.D. Dlouhodobým cílem projektu je během 8 let získat filmový materiál k vytvoření odborného dokumentu k jednotlivým rezervacím ŠLP Křtiny. Natáčení počítá se zachycením nejvýznamnějších a nejcharakterističtějších biotopů jednotlivých zvláště chráněných území ŠLP Křtiny (i dalších významných lokalit). V roce 2013 štáb natáčel na Hádecké plošině v Evropsky významné lokalitě Moravský kras. Výsledkem je film na DVD o rezervacích na území ŠLP ML Křtiny MENDELU.

Fenologická pozorování v rámci projektu mezinárodních fenologických zahrad (IPG)

Ve spolupráci s Humboldt Universität, Berlín/ Německo. Činnost v Arboretu Křtiny.

Bioklimatologická stanička v Arboretu Křtiny

Kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu, radiace, větru, srážek a teploty půdy s bezdrátovým přenosem dat.

Bioklimatologická stanička v Arboretu Řícmanice

Ve spolupráci s ÚISTOK LDF byla do Arboreta Řícmanice instalována malá bioklimatická stanička pro měření základních parametrů – teploty a vlhkosti vzduchu, srážek.

421 – Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Celkem projektů řešeno – 1

Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny

Rozvojový projekt ve spolupráci s UISTOK a GIT LDF MENDELU, řešeny byly možnosti komplexní kvantifikace a hodnocení rekreační funkce, resp. rekreačního využití daných zájmových oblastí školního podniku.

422 – Ústav tvorby a ochrany krajiny

Celkem projektů řešeno – 2

Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací

Projekt TA ČR č. TA01020326 (2011 – 2014), spolupráce LDF, FRRMS a ŠLP MENDELU, GEOSTAR, spol. s.r.o. a Ekostavby Brno, a.s., garant: Ing. Lenka Ševelová Ph.D. Cílem řešení projektu je vypracovat a sestavit komplexní manuál návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací na podkladě nové kategorizace podloží doplněný o katalogové listy konstrukčních vrstev vozovek pro široké praktické použití. Výsledků bude použito jak v tzv. metodickém průvodci navrhování a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací, tak pro revizi souvisejících norem. Nosným záměrem předkládaného projektu je vytvořit komplexní a přehledné metodické postupy návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací zejména v hospodaření v lesních komplexech a v otevřené krajině. Do vytvořených postupů a navržených technologií budou zakomponovány nové poznatky z oblasti geotechniky i moderní způsoby využití druhotných materiálů. Odběrateli výsledků projektu budou projektanti účelových komunikací, geotechnické a silniční laboratoře, stavební firmy, organizační složky státu (LČR, s.p., MZe ČR, MŽP ČR). Realizace na LC Kuběnka na polesí Bílovice nad Svitavou.

Řešení problematiky stabilizace svahů pomocí zemní armatury

Projekt v rámci účelové činnosti (080/1809) – zpracování návrhu vhodného postupu stabilizace svahu za využití geosyntetik, coby vnitřní svahové armatury. Uložená geosyntetická síť, za spolupůsobení kořenového systému vhodných trav bude výrazně zvyšovat odolnost svahu především proti eroznímu poškození stékající vodou a proti tzv. pochůznému poškození.

423 – Ústav lesnické a dřevařské techniky

Celkem projektů řešeno – 5

Venkovní měření a zakládání zkusných plochy v souvislosti se stanovením a aplikací metodiky hodnocení interakcí mezi půdou a podvozky

Na území ŠLP Křtiny byla v rámci řešení projektu IGA 71/2013 prováděna venkovní měření a zakládání zkusných plochy, a to v souvislosti se stanovením a aplikací metodiky hodnocení interakcí mezi půdou a podvozky.

Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii

Na území ŠLP Křtiny byly v rámci řešení projektu TIP FR –TI 4/139 prováděny ověřovací zkoušky a terénní instrumentální měření technických parametrů prototypu vyvážecího traktoru, který je jedním z hmotných výstupů řešení projektu.

Zkušební úsek KAPS-LE

V prvním roce řešení projektu IGA 71/2013 se uskutečnila příprava předmětného projektu, v jeho rámci byla provedena výstavba zkušebního úseku v celkové délce 400 m na lesní cestě Budkovanská na polesí Habrůvka ŠLP ML Křtiny, a to technologií KAPS-LE, zvládnutelnou vlastními prostředky majitele lesa. Následně byla provedena zatěžovací zkouška zpevnění rázovým deflektometrem. Podrobný proces přípravy a plánování stavby je popsán ve Zprávě 1 (SILMOS s.r.o.), zhodnocení vlastní stavby z hlediska technologického, technického a ekonomického je popsáno ve Zprávě 2 (SILMOS s.r.o.), obě zprávy jsou součástí dokumentace projektu. K dispozici je i pořízený instruktážní film, zpracovaný AVC MENDELU.

Hodnocení konstrukčních a výkonových parametrů vyvážecích traktorů

V roce 2013 bylo v rámci první etapy řešení projektu započato s hodnocením konstrukčních a výkonových parametrů vyvážecích traktorů. V dané výkonové kategorii byl vybrán vyvážecí traktor LVS 720 firmy Strojírna Novotný s.r.o. V jednotlivých funkčních prvcích vyvážecího traktoru byla vytipována místa pro monitoring technických parametrů. Do těchto míst pak byly následně osazeny čidla měření tlaku a teploty hydraulického oleje, teploty chladicí kapaliny, palubního napětí, krouticího momentu a otáček kloubového hřídele. Po prvních testech, odladění funkčnosti celého měřícího systému a zpřesnění připravené metodiky měření jsme přikročili k prvním poloprovozním testům v oblasti ŠLP ML Křtiny MENDELU. Sledované parametry vyvážecího traktoru jsme vyhodnocovali v rámci dvou základních pracovních fází stroje. První pracovní fází vyvážecího traktoru byla jízda po zpevněném a nezpevněném povrchu s rozdílným zatížením, v různých sklonech terénu s použitím obou rychlostních stupňů stroje. Druhou pracovní fází stroje byla manipulace s hydraulickým jeřábem bez břemene a s břemenem s definovanou hmotností. V prvním čtvrtletí roku 2014 budou poloprovozní zkoušky vyvážecího traktoru v prostoru ŠLP Křtiny pokračovat.

Servis a příprava techniky pro praktickou výuku

Ve spolupráci s odbornými pracovišti ŠLP, využito při praktické výuce předmětů TTL II., PMP a Stromolezení.

424 – Ústav ochrany lesů a myslivosti

Celkem projektů řešeno – 6

Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost

Projekt OPVK InoBio (CZ.1.07/2.2.00/28.0018), doba řešení 2012 – 2014, garant Ing. Dvořák, Ph.D.

Zdravotní stav a vitalita dřevin v podmínkách nižších a středních ploch v kontextu měnících se environmentálních podmínek

Projekt IGA 30/2013, řešitel doc. Petr Čermák.

Vliv buřeně a ochrany proti ní na poškození dřevin zvěří a na růst dřevin

Projekt IGA 35/2013, řešitel Ing. Michal Bureš.

Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin

Projekt IGA 36/2013, řešitel Ing. Přemysl Humplík.

Biologie nekrózy jasanu Chalara fraxinea

Výzkumný úkol řešený v rámci účelové činnosti na ŠLP ML Křtiny MENDELU, viz anotace úkolu 081/1812 – prof. Libor Jankovský, Ing. Miloš Dvořák.

Výzkumná, výcviková a karanténní obůrka pro černou zvěř

Výzkumný úkol řešený v rámci účelové činnosti na ŠLP ML Křtiny MENDELU, viz anotace úkolu 081/1811 – doc. Jiří Kamler.

426 – Ústav zakládání a pěstění lesů

Celkem projektů řešeno – 11

Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR

NAZV, řešitel prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.

Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa

KUS – QJ1230330.

Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích

KUS – QI102A085.

Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti

COPPICE, OPVK 2.3 Registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0267.

Vliv potravního chování volně žijících zvířat na obnovu dubu v porostech převáděných na střední les

Projekt IGA 80/2013.

Možnosti měření, vizualizace a sledování lesních ekosystémů moderními prostředky na příkladu bezpilotního letounu (UAV) a jeho uplatnění v lesnickém výzkumu a lesnické praxi.

IGA_Blunzio – hlavní řešitel Ing. Přemysl Janata, Ph.D.

Linky – rozvoj technologií těžby a dopravy dříví

Projekt IGA, hlavní řešitel prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc

Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny IGA 84/2013, hlavní řešitel doc. Pokorný, Ph.D.

Les trvale tvořivý (Dauerwald)

Mimoprojektový výzkum v rámci účelové činnosti, jehož cílem je převod na les neustále plně tvořivý Dauerwald, tj. les nepasečný, smíšený, věkově a prostorově rozrůzněný, a to na 2 lesnických úsecích ŠLP Křtiny – Borky (cca 670 ha), Soběšice (cca 900 ha). Ve spolupráci s ÚHÚL LDF MENDELU. Výzkumný úkol řešený v rámci účelové činnosti na ŠLP ML Křtiny MENDELU, viz anotace úkolu 081/1816 – Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.

Různé způsoby obnov lesa na kalamitní ploše (kalamita Antonín)

Experimentální plochy Tipeček, Vranov, Soběšice a Rakovec.

Výzkumný úkol řešený v rámci účelové činnosti na ŠLP ML Křtiny MENDELU, viz anotace úkolu 081/1815 – Ing. Antonín Martiník, Ph.D.

Výzkumná stanice Silviculturum Olomučany – probírky, mikroklimatická měření, VVP

Výzkumný úkol řešený v rámci účelové činnosti na ŠLP ML Křtiny MENDELU, viz anotace úkolu 080/1817 – Ing. Václav Hurt, Ph.D.

428 – Ústav hospodářské úpravy lesů

Celkem projektů řešeno – 2

Coppice – Pařeziny, produkční a ekologická varianta hospodaření v budoucnosti

Projekt OPVK. Výzkum aspektů hospodaření s nízkým lesem, při využití založené výzkumné plochy na ŠLP Křtiny – polesí Vranov u Brna.

Vyhodnocení inventarizace výběrného lesa

Projekt IGA.

443 – Ústav základního zpracování dřeva

Celkem projektů řešeno – 1

Inovace technických a dřevařských disciplín pro vyšší konkurenceschopnost TECHDREV

Projekt OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0019), doba řešení 2012 – 2014, garant Ing. Krontorád, CSc.

471 – Ústav ekologie lesa

Celkem projektů řešeno – 1

Demonstrační objekt pro alternativní postupy pěstování bukových porostů na ŠLP Křtiny

Projekt je řešen ve spolupráci s Univerzitou Freiburg (Německo) od roku 1999. Vznikl na základě dohody ÚEL LDF, ŠLP MENDELU a prof. Spieckera z freiburgské Katedry dendrometrie s cílem představení alternativního způsobu pěstování bukových porostů založeného na péči o cílové stromy (tzv. Freiburgská škola). Projekt je od samého začátku organizován jako demonstrační objekt pro potřeby výuky posluchačů i profesní přípravy lesních hospodářů. V roce 2013 činnost na projektu pokračovala s finanční podporou Ústavu ekologie lesa LDF MENDELU (10 tis. Kč). Práce byly zaměřeny na přečíslování stromů na čtyřech výzkumných plochách a opravu, příp. výměnu přírůstových dendrometrů. Opakovaná inventura měřených dat ve spolupráci s Univerzitou Freiburg se uskuteční v únoru 2014.

Zahradnická fakulta MENDELU

Celkem projektů řešeno – 1

Naučná stezka Chvála stromů

Postupná realizace v terénu původního projektu prof. Ing. Ivara Otruby, CSc. ve spolupráci pedagogů a posluchačů především ZF MENDELU, také LDF a pracovníků ŠLP MENDELU.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU

Celkem projektů řešeno – 2

Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů

Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů. Výzkumný úkol podporovaný v rámci účelové činnosti na ŠLP ML Křtiny MENDELU, viz anotace úkolu 080/1829 – prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

Zpracování podkladů pro hodnocení plnění sociálních principů a kritérií FSC na ŠLP ML Křtiny

Formou terénního šetření mezi obyvateli obcí a představiteli místní samosprávy byly získány podklady a informace, které poslouží účelovému pracovišti jako možné indikátory hodnocení při kontrolách uplatnění FSC a které mohou být zároveň využity jako zpětná vazba k činnosti ŠLP. Výzkumný úkol podporovaný v rámci účelové činnosti na ŠLP ML Křtiny MENDELU, viz anotace úkolu 080/1831 – Mgr. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU

Celkem projektů řešeno – 3

Vývoj lanovkových vozíků

V roce 2013 se uskutečnily následující práce:

- úpravy vozíku HORAL a jeho ověřování u lanovky LARIX Lamako, úprava dokumentace pro opakovanou výrobu.

Inovace výrobků výzkumné stanice Křtiny

V roce 2013 proběhly tyto práce:

- úpravy konstrukčního řešení u lanovky LARIX Lamako – snížení rychlosti tažného bubnu při vyklizování pod nosné lano,

- výroba prototypu lesní lanovky LARIX H4T-800.

Inovace lesní lanovky LARIX

Projekt TA ČR č. 02021320. V roce 2013 se uskutečnily tyto práce:

- lanový vozík s hydraulicko-elektronickým řízením – úprava výkresové dokumentace pro opakovanou výrobu,

- lesní lanovka LARIX s možností variabilní agregace na terénní nákladní automobil, přívěs, či tříbodový závěs traktoru – dokončení výroby prototypu lanovky LARIX Lamako P na terénním podvozku vyvážecího přívěsu, funkční a ověřovací zkoušky,

- inovace lesních lanovek LARIX se zaměřením na zlepšení parametrů tažná síla, dosah, nosič a jiné – dokončení výkresové dokumentace lesní lanovky LARIX H4T-800,

- studie a výrobní dokumentace pro výrobu unifikovaného elektronického řídícího a kontrolního systému pro dálkovou diagnostiku a monitoring – řešeno ve spolupráci s FEKT VUT v Brně – výroba systému.

Přehled počtu řešených výzkumných projektů dle jednotlivých ústavů, fakult a organizačních součástí na ŠLP MENDELU

2011

2012

2013

411 – Ústav geoinformačních technologií

3

3

6

413 – Ústav geologie a pedologie

1

2

5

414 – Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

6

8

8

421 – Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

1

1

422 – Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

5

3

3

423 – Ústav lesnické a dřevařské techniky

5

6

5

424 – Ústav ochrany lesů a myslivosti

3

1

6

426 – Ústav zakládání a pěstění lesů

12

8

11

428 – Ústav hospodářské úpravy lesů

3

2

2

441 – Ústav základního zpracování dřeva

2

2

1

442 – Ústav nábytku, designu a bydlení

443 – Ústav nauky o dřevě

4

1

471 – Ústav ekologie lesa

1

1

1

ZF MENDELU

1

1

1

FRRMS MENDELU

2

2

ŠLP MENDELU

3

3

3

Celkem

50

43

55

Exkurze

Na ŠLP ML Křtiny MENDELU se v roce 2013 uskutečnilo celkem 217 exkurzí, zúčastnilo se jich 17.338 návštěvníků, z toho bylo 43 exkurzí s 580 účastníky ze zahraničí. V  předchozím roce to bylo 209 exkurzí s 15.446 návštěvníky, resp. 57 zahraničních exkurzí s 636 účastníky.

Ukázky při exkurzích byly v rámci představení českého lesnického a dřevařského know-how zaměřeny na přírodě blízké a trvale udržitelné hospodaření v lesích, především na bukové a dubové hospodářství, smíšené porosty buku s modřínem, převod na les výběrný, na projekt Dauerwald a estetiku lesa, také na dřevařské provozy a mechanizaci produkovanou výzkumnou stanicí Křtiny.

Z České republiky navštívili ŠLP studenti středních lesnických škol (např. Písek, Trutnov), žáci středních zemědělských, zahradnických a dřevařských škol a učilišť (Brno, Letovice), gymnázií (Brno, Svitavy) i škol vysokých (FLI ČZU v Praze, VUT v Brně, MU, VFU Brno).

Dále podnik navštívili pracovníci státního podniku Lesy České republiky (např. LS Strážnice), Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (pobočka Brno), představitelé obecních lesů (Lesy města Brna) i odborní pracovníci z národních parků a CHKO, také zástupci nevládních ekologických organizací (FSC Česká republika, Hnutí Duha).

Velmi významná byla i činnost vzdělávací, např. ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Adamově (exkurze, besedy), vycházky s žáky základních škol a školních zařízení různého zaměření (program Ptačí budky, oslava Dne Země, akce Pohádkový les a svatomartinské lampionové průvody).

Mezi nejvýznamnější návštěvníky ze zahraničí patřili studenti a pedagogové lesnických fakult či univerzit (Madrid/Španělsko, Nitra/Slovensko, Zagreb/Chorvatsko, Chabarovsk/Rusko, Mnichov/Německo, Zvolen/Slovensko, Hamburg/Německo, Göttingen/Německo, Poznaň/Polsko, Jekatěrinburg/Rusko, Krakov/Polsko, Oregon /USA ad.) a institucí (např. EFI Joensuu, IUFRO).

Lesní odborníci, pedagogové a posluchači lesnictví a dřevařství, kteří v roce 2013 navštívili ŠLP ML Křtiny MENDELU, byli kromě České republiky ze 46 zemí světa (v roce 2012 ze 49 zemí), a to z  Austrálie, Belgie, Běloruska, Bulharska, Černé Hory, Číny, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Indie, Íránu, Irska, Itálie, Japonska, Jižní Afriky, Kanady, Kazachstánu, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Malajsie, Německa, Nigérie, Nizozemska, Nového Zélandu, Norska, Peru, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Řecka, Srbska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Thajska, Turecka, Ukrajiny, USA a Velké Británie.

Propagační a prezentační akce

V roce 2013 se uskutečnilo celkem 299 propagačních a prezentačních akcí (v roce předcházejícím jich bylo 290).

V průběhu roku 2013 se především konaly odborné, kulturní i společenské akce k připomenutí 90. výročí založení ŠLP ML Křtiny MENDELU:

- celoroční cyklus odborných výstav na zámku Křtiny,

- Dny otevřených dveří v Arboretu Řícmanice (23. 2. 2013),

- Josefská konference na zámku Křtiny (18. – 20. 3. 2013),

- Lanovkový den nové techniky výzkumné stanice Křtiny (24. 4. 2013),

- Dny otevřených dveří v Arboretu Křtiny (25. – 26. 5. 2013 a 5. – 6. 10. 2013),

- mezinárodní konference FORTECHENVI 2013 (26. – 30. 5. 2013),

- 4. Křtinské vytrubování – 18. národní soutěži trubačů (7. – 9. 6. 2013),

- koncertní provedení Jazzové mše Jaromíra Hniličky ve křtinském chrámu (16. 5. 2013),

- letní společenské odpoledne v zahradě zámku Křtiny pro současné i bývalé zaměstnance podniku, fakulty, univerzity a přátele ŠLP Křtiny, a to s koncertem Mariána Vargy (21. 6. 2013),

- výstava na zámku Křtiny o devadesátileté historii ŠLP MENDELU (17. 10. – 31. 12. 2013),

- Svatohubertské slavnosti (2. – 3. 11. 2013),

- konference na zámku Křtiny s následnou exkurzí po ŠLP Křtiny (14. 11. 2013) s tématem 150. výročí narození a 60. výročí úmrtí významné lesnické osobnosti prof. Josefa Opletala,

- charitativní koncert skupiny Spirituál kvintet ve křtinském chrámu (29. 11. 2013).

Výzkumná stanice Křtiny zajistila předvedení a reklamu svých vyprodukovaných mechanizačních prostředků, tzn. lesních lanovek LARIX 3T, LARIX Lamako, LARIX Lamako P, LARIX Kombi H a LARIX H3-650, talířových půdních fréz TPF-1N, TPF-2, rýhových zalesňovacích strojů RZS-1 a RZS-2, na akcích na území ŠLP ML Křtiny MENDELU, v České republice i v zahraničí:

21. - 22. 1.

ŠLP a Nedašov – ukázka lanovek LARIX 3T a LARIX Lamako – podnikatel z Kazachstánu,

8. 2.

ŠLP a VLS Plumlov – ukázka lanovek LARIX – podnikatelé z Kazachstánu,

18. - 22. 2.

ŠLP – školení obsluhy a servis pracovníků lanovky LARIX 3T – pracovníci z Běloruska

29. 3.

ŠLP – ukázky techniky ŠLP pro posluchače dálkového studia LDF MENDELU

15. - 16. 4.

ŠLP – ukázky techniky ŠLP a výrobního programu pro studenty – hlavní cvičení posluchačů LDF MENDELU

24. 4.

ŠLP – dny nové techniky – ukázky LARIX 3T, LARIX Lamako P a vozíku Horal - 50 pracovníků z ČR a Slovenska

25. 4.

ŠLP – ukázka lanovek LARIX Lamako P, LARIX 3T a vozíku Horal pro studenty LDF MENDELU

26. 4.

ŠLP – ukázka práce rýhového zalesňovacího stroje – podnikatelé a pracovníci polských státních lesů, NL Zlotów

15. - 16. 5.

Slavkov – prezentace TPF, RZS na Dnech nové techniky firmy Forest Meri

22. - 25. 5.

Rumunsko – prezentace výrobního programu ŠLP na výstavě EXPOWOOD v Brašově

28. 5.

ŠLP – ukázka lanovek pro účastníky konference FORTECHENVI 2013 – pedagogové a výzkumníci z různých zemí Evropy a Asie

30. 5.

ŠLP – prezentace výrobního programu ŠLP a ukázka lanovek pro studenta LDF MENDELU z Jemenu

14. 6.

ŠLP – ukázka lanovek pro účastníky projektu ERASMUS – učitelé lesnických škol z EU a USA

24. - 27. 6.

Slovensko – školení obsluhy lanovky LARIX Lamako

3. - 7. 9.

Polsko – prezentace výrobního programu ŠLP na mezinárodní výstavě lesní techniky EKOLAS v Rogówě

21. - 27. 9.

obchodní jednání a setkání s dealery ŠLP v PL, LT, LV a EST

26. 9.

ŠLP – prezentace výrobního programu pro studenty ČLA Trutnov

3. 10.

ŠLP – ukázka práce půdní frézy TPF-1N pro podnikatele z Nizozemí

9. - 11. 10.

Polsko – školení obsluhy sázecího stroje RZS-2 a ukázky zalesňování různých druhů sazenic pro pracovníky LZ Zlotów

6. 11.

Slovensko – ukázky práce lanovky LARIX Lamako P – pracovníci státních lesů a podnikatelé

18. - 20. 11.

Polsko, Zlotów – ukázky práce RZS a TPF pro RDLP Pila – pracovníci státních lesů PL

30. 11.

Polsko, Komancza – prezentace výrobního programu ŠLP na setkání ZUL – pracovníci ZUL

18. 12.

ŠLP – prezentace výrobního programu a ukázky TPF a lanovky LARIX 3T pro delegaci z Chanty - Mansijska, Rusko

Na středisku zámek Křtiny se po celý rok 2013 konaly odborné konference, výuka, vzdělávací a prezentační akce, včetně kulinářských. Pořádány byly domácí i mezinárodní konference, semináře a workshopy, a to v kooperaci s LDF MENDELU (např. ÚGIT, ÚISTOK, ÚOLM), s ústavy dalších fakult a vysokoškolských ústavů (PEF, FRRMS, ICV), také dalších vysokých škol (VUT v Brně, MU). Účelové poslání zde bylo naplňováno i cyklem odborných výstav:

- Zastavení v krajině,

- Barvy a tvary Matky Země,

- Život (nejen) na zámku,

- Krása v podzemí,

- Děti kreslí netopýry,

- Modlitba za život,

- Fotografie Herberta Thiela,

- Kostel 365.cz,

- 90. let od založení ŠLP ML Křtiny MENDELU,

- Ze života prof. Josefa Hromase.

Zámek byl také kulturně a společensky využíván i cizími subjekty, v pronájmu školám, firmám a institucím zde probíhaly koncerty, plesy, relaxační pobyty a další akce. Osvědčila se zvýšená propagace tohoto zařízení (např. Rádio Čas), která se odrazila ve zvýšené návštěvnosti a využívání. Počet akcí byl významně vyšší, než v letech předchozích.

V roce 2013 se pokračovalo ve zvelebování objektů Lesnického Slavína, v jeho opravách a doplňování. V Arboretu Křtiny došlo péčí Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU k definitívnímu dobudování pomníku, který připomíná tragické úmrtí třech členů akademické obce MENDELU při autohavárii v Nikaragui (28. 9. 2011) – doc. Ing. Libora Severy, Ph.D., Ing. Zdeňka Hrubého, Ph.D. a Ing. Tomáše Kotrby, Ph.D.

Ve vydavatelské činnosti, na které se podílel i ŠLP ML Křtiny, bylo stěžejním počinem vydání monografie Výsledky výzkumu Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně realizovaného na Školním lesním podniku Křtiny (pod vedením doc. Dr. Ing. Petra Maděry).

Připraven byl i nový propagační materiál o Arboretu Křtiny (doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.).

Nově jsou k dispozici medailon Doc. Horák a výzkum na ŠLP (doc. Dr. Ing. Jan Štykar) a DVD Lesní rezervace (Ing. Petr Jelínek, Ph.D.).

Ke konci roku byl slavnostně představen již tradiční originální nástěnný kalendář ŠLP ML Křtiny MENDELU pro rok 2014.

Pro zabezpečení řádné informovanosti o dění na ŠLP MENDELU byla po celý rok 2013 soustředěna pozornost na aktuálnost podnikových webových stránek a na prezentační akce, které byly v kontextu s univerzitou soustavně prováděny pověřenými pracovníky v elektronických i tištěných médiích. Dělo se tak vysílanými aktualitami a diskusemi v regionálních i celostátních elektronických masmédiích – 36 příspěvků a články v tištěných masmédiích – 227 příspěvků v časopisech, v místních bulletinech, regionálních i celostátním tisku, včetně jejich serverů. V roce 2012 to bylo 27 příspěvků televizních a rozhlasových, resp. 201 tištěných. Příspěvky v tištěných i elektronických masmédiích byly pozitivní a vyvážené, bez kritiky či negativního náhledu na ŠLP ML Křtiny MENDELU. Veškeré články jsou zveřejněny na webových stránkách ŠLP i MENDELU. V průběhu roku byl využíván denní monitoring médií, zpracovaný firmou NEWTON Media, předávaný z PR oddělení MENDELU. Ohlasy v tisku jsou přílohou tohoto rozboru.

Na předání zrevitalizovaného parku zámku Křtiny veřejnosti v předchozím roce dne 21. 9. 2013 navázalo slavnostní odhalení sousoší slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, a to jako připomínka 1150. výročí příchodu těchto věrozvěstů na Velkou Moravu. Vznik předmětného sousoší, podporujícího genius loci, inicioval Královský řád moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. Návrh byl následně podpořen městysem Křtiny a Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny MENDELU. Sousoší o rozměrech 230 x 130 x 70 cm navrhl a ze syntetického kamene vytvořil Bedřich Vašík z Vnorov – Lidéřovic.

Velmi úspěšný byl 4. ročník Křtinského vytrubování (7. – 8. 6. 2013), jehož náplň tvořila 18. Národní soutěž mysliveckých trubačů, které se zúčastnilo na 240 trubačů ve 32 skupinách z České republiky i ze zahraničí (Slovensko, Polsko).

V podzimním období na zámku Křtiny vyvrcholila lovecká sezóna Svatohubertskými slavnostmi, pořádanými pod patronací rektora MENDELU prof. Ing. Jaroslava Hluška, CSc., dr.h.c. Po honu na bažanty v Bažantnici Rajhrad a slavnostní poslední leči s vystoupením dechové kapely Moravanka se ve křtinském chrámu konala svatohubertská mše, v pořadí již 15., první bez celebrování děkanem Tomášem Prnkou (+ 29. 3. 2013).

V termínu 2. – 18. 11. 2013 byla v loveckém salónku zámku Křtiny instalována výjimečná výstava o ikoně naší myslivosti – profesoru Josefu Hromasovi. Veřejnost měla možnost se seznámit s ucelenou sbírkou archiválií, osobních předmětů a uniforem pana profesora, jak ji sestavil Ing. Jaroslav Pospíšil, Ph.D.

Jako odborné vyvrcholení oslav 90. výročí založení ŠLP ML Křtiny MENDELU se 14. 11. 2013 na zámku Křtiny a následně na polesí Bílovice nad Svitavou konala konference Odkaz prof. Opletala na ŠLP ML KŘTINY MENDELU, a to k poctě zakladatelů školního statku, zvláště prof. Ing. Josefa Opletala, dr.h.c. (1863 – 1953). Zajímavé referáty zazněly pro více jak 75 účastníků.

V  barokním chrámu ve Křtinách se uskutečnil benefiční koncert skupiny Spirituál kvintet (29. 11. 2013), pořádaný ve spolupráci městyse Křtiny, farního úřadu Křtiny a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Koncert se setkal s mimořádným ohlasem, zúčastnilo se ho na 800 nadšených posluchačů. Celý výtěžek ze vstupného, který činil 74 tis. Kč, byl věnován Oblastní charitě Blansko na pomoc ohroženým dětem.

Před Vánocemi se ve společenském sále zámku konal tradiční koncert, provedený Trubači ŠLP Křtiny, sborem VOX VINI a Triem ZUŠ Letovice.

ŠLP ML Křtiny MENDELU participoval např. na mezinárodní studentské Lesnické všestrannosti či dnech otevřených dveří v arboretech Řícmanice a Křtiny a při dalších akcích. Mnohé prezentační akce se na ŠLP soustředily na výchovu odborné i laické veřejnosti v oblasti lesní estetiky a environmentalistiky – Těsnohlídkův vánoční strom, živý vánoční stromek (jedlička) v květináči či slavnost Vítání jara na palouku U Luže. Významná byla i spolupráce v rámci lesní pedagogiky se Školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka, s brněnskou pobočkou ÚHÚL a FSC Česká republika a se základními školami (výukové hry, vycházky a slavnosti v lese a v arboretech, krmení lesní zvěře, výroba a vyvěšování ptačích budek).

Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že dlouhodobě je dosahováno vysokého počtu akcí všeho druhu, pořádaných pro odbornou i laickou veřejnost v porostech a zařízeních ŠLP, a to včetně trvalého nárůstu počtu návštěvníků. Velmi výrazný je i počet vystoupení a příspěvků v masmédiích. Trvalý je odborný zájem lesnických a dalších domácích i zahraničních odborníků, studentů a pedagogických pracovníků o výsledky celé činnosti ŠLP, a to v návaznosti na pedagogický a vědecko-výzkumný proces na MENDELU, zvláště LDF.