Účelová činnost
 

Účelová činnost

ÚČELOVÁ ČINNOST NA ŠLP ML KŘTINY MENDELU V ROCE 2017

Kvantifikace účelové činnosti ŠLP Křtiny dle času, zúčastněných osob a počtu akcí

Druh účelové činnosti
2016
2017
Skutečnost
Plán
Skutečnost
délka
cvičení
h
počet stud.
sth
délka
cvičení
h
počet stud.
sth
délka
cvičení
h
počet stud.
sth
Praxe celkem
71
159
11.230
55
145
8.000
64
156
10.088
z toho - výrobní
48
118
5.680
40
100
4.000
50
120
6.020
- provozní
44
13
570
80
25
2.000
72
13
940
- předdipl.
161
22
3.540
100
10
1.000
110
11
1.218
- ostatní
240
6
1.440
100
10
1.000
159
12
1.910
Praktická cvič.
50
1.221
61.242
50
1.200
60.000
48
1.046
50.238
Druh účelové činnosti
2016
2017
Skutečnost
Plán
Skutečnost
počet
počet
osob
počet
počet
osob
počet
počet
osob
Exkurze
217
16.800
200
17.000
240
18.065
z toho – zahr.
59
644
50
500
61
607
Bakalář. práce
82
80
89
Diplomové práce
66
60
74
Doktorské práce
47
30
47
Propagační
a prezent. akce
316
300
305
Výzk. projekty
48
50
52

Počty studentohodin dle ústavů, fakult a součástí MENDELU

Ústav

Praktická cvičení

- počet studentohodin

2015

2016

2017

Ústav geologie a pedologie

6.236

4.116

4.232

Ústav les. botaniky, dendrologie a geobiocenologie

5.336

7.470

6.309

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

0

259

0

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

2.448

2.448

4.016

Ústav techniky

6.784

6.872

5.984

Ústav ochrany lesů a myslivosti

4.480

5.022

2.660

Ústav zakládání a pěstění lesů

10.724

9.128

6.736

Ústav hosp. úpravy lesů a aplikované geoinformatiky

12.608

7.774

8.832

Ústav dřevařských technologií

708

3.669

529

Ústav nábytku, designu a bydlení

3.020

7.680

6.864

Ústav nauky o dřevě

9.702

0

0

Ústav ekologie lesa

0

0

0

ZF MENDELU

4.958

4.280

2.576

FRRMS MENDELU

1.236

1.680

500

ŠLP MENDELU

240

800

1.000

Celkem

68.480

61.242

50.238

Praxe a praktická cvičení

Praxe na ŠLP v roce 2017 celkem absolvovalo 156 posluchačů, což představuje 10.088 sth. V roce 2016 to bylo 159 posluchačů, resp. 11.230 sth, snížení koresponduje s menším počtem studujících posluchačů.

Praktická pedagogická činnost pro posluchače 1. roku bakalářského studia LDF byla organizována v rámci výrobní praxe, absolvovalo ji 120 studentů a dosáhla výše 6.020 sth, oproti 118 studentům a 5.680 sth v roce 2016:

- studijní program Lesnictví, obor Lesnictví – 69 posluchačů/2.760 sth,

- studijní program Lesnictví, obor Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí – 14 posluchačů/ 1.220 sth,

- studijní program Krajinářství, obor Krajinářství – 11 posluchačů/440 sth,

- studijní program Dřevařství, obor Dřevařství – 8 posluchačů/320 sth,

- studijní program Arboristika, obor Arboristika – 18 posluchačů/1.280 sth.

Na polesích a střediscích ŠLP dle svého výběru vykonalo provozní praxi celkem 13 posluchačů s 940 sth (v roce 2016 provozní praxe absolvovalo 13 studentů s 570 sth):

- 3 posluchači/240 sth – studijní program Lesnictví, obor Lesnictví,

- 5 posluchačů/400 sth – studijní program Krajinářství, obor Krajinářství,

- 3 posluchači/240 sth – studijní program Lesnictví, obor Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí,

- 2 posluchači/60 sth – studijní program European Forestry.

Konaly se předdiplomní praxe, zúčastnilo se jich celkem 11 posluchačů z magisterských studijních programů LDF, dosáhla výše 1.218 sth (v roce 2016 to bylo 22 studentů a 3.540 sth).

Probíhaly také praxe ostatní, absolvovalo je celkem 12 studentů, dosaženo bylo celkem 1.910 sth (v předchozím roce tyto praxe vykonalo celkem 6 studentů, evidováno bylo 1.140 sth):

- střední lesnické školy (Hranice, Žlutice) – 6 studentů/330 sth,

- vysoké školy (FSS MU) – 1 posluchačka/80 sth,

- LDF – 2 zahraniční stážisté s 600 sth v rámci programu ERASMUS+,

- zahraniční stážistky – 3 posluchačky LF Univerzity Poznaň/Polsko s 900 sth.

Praktická cvičení se v roce 2017 uskutečnila na ŠLP v odborných předmětech víceméně všech studijních programů, resp. oborů bakalářského a magisterského studia LDF, včetně studia distančního. Pořádána byla i pro posluchače dalších fakult MENDELU (AF, ZF, FRRMS), a to v předmětech týkajících se botaniky, dendrologie, myslivosti, pěstění lesů, lesní estetiky, environmentalistiky a dalších. Celá tato pedagogická činnost byla soustředěna do praktických semestrálních i hlavních cvičení a představuje pro zúčastněných 1.046 posluchačů celkem 50.238 studentohodin. Počet zúčastněných posluchačů byl v předchozím roce 1.221, počet studentohodin činil 61.242. I v tomto případě jsou výsledky odvislé především od aktuálního počtu studujících posluchačů.

Diplomové a doktorské práce

Počet řešených odborných prací je v posledních letech trvale vysoký, detaily o řešených tématech a zpracovatelích lze dohledat v UIS MENDELU.

Počty bakalářských, diplomových a doktorských prací dle ústavů LDF a fakult MENDELU

Ústav

Bakalářské práce

Diplomové práce

Doktorské práce

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Ústav geologie

a pedologie

2

7

7

4

5

6

2

5

3

Ústav les. botaniky,

dendr. a geobiocenologie

8

5

5

8

6

5

1

1

2

Ústav les. a dřevařské ekonomiky a politiky

2

1

Ústav inž. staveb, tvorby

a ochrany krajiny

2

4

1

4

8

4

4

4

Ústav

techniky

3

3

2

1

2

1

1

1

1

Ústav ochrany lesů

a myslivosti

2

8

3

6

3

1

5

2

1

Ústav zakládání

a pěstění lesů

6

8

21

5

8

12

6

7

12

Ústav hosp. úpravy lesů a aplik. geoinformatiky

5

6

5

11

14

8

6

11

5

Ústav

dřevařských technologií

17

24

17

2

5

8

Ústav nábytku, designu

a bydlení

1

1

Ústav

nauky o dřevě

56

14

23

43

16

15

7

10

14

Ústav

ekologie lesa

1

1

AF

MENDELU

1

ZF

MENDELU

1

4

3

FRRMS

MENDELU

3

2

1

1

2

5

1

3

4

Celkem

104

82

89

82

66

74

33

47

47

Výzkumné projekty řešené v provozech a na území ŠLP MENDELU

Ústavy LDF, AF, ZF, FRRMS a součásti ŠLP řešily v průběhu roku 2017 na školním podniku celkem 52 výzkumných, poloprovozních a ověřovacích úkolů.

413 – Ústav geologie a pedologie LDF

Celkem projektů řešeno – 3

Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy

Spolupráce na projektu TA ČR, č. TA04020888, doba řešení 01/2015 – 12/2017 s Univerzitou Palackého v Olomouci. Řešitel prof. K. Rejšek, spolupracovníci doc. V. Vranová, Ing. K. Marosz a studenti.

Projekt je zaměřen na aplikaci pokročilých geoinformačních technologií ve výzkumu variability diferenciačních půdních vlastností a jejich dynamiky. Modelování časo-prostorové proměnlivosti diferenciačních půdních vlastností v závislosti na změně podmínek stanoviště jednotlivých typů ekosystémů povede ke stanovení míry korelací mezi změnou edafických a vegetačních vlastností krajiny. To umožní stanovení vhodných efektivních – časově a ekonomicky méně náročných metod předpovědi prostorové variability.

Revitalizace ekosystémových jednotek s využitím ekologických přístupů na stanovištích v minulosti antropogenně ovlivňovaných lokalit a extrémních lokalit současnosti

KUS QJ1320040, řešitel dr. A. Kučera.

K dispozici jsou 3 výzkumné lokality projektu na ŠLP (2x Bílovice nad Svitavou, 1x Rudice).

Zjištění půdních a nutričních poměrů ve středisku výroby lesních a melioračních sazenic, v Dykových školkách, s cílem optimalizace produkce lesních dřevin

Řešitel dr. A. Kučera

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

414 – Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF

Celkem projektů řešeno – 4

Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny

Norské fondy, EHP-CZ02-OV-1-012-2014. Hlavní řešitel doc. L. Úradníček, v týmu byli i pracovníci ŠLP Křtiny pod vedením dr. J. Šilhánka.

Dokončení projektu.

Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd

Projekt IGA LDF_PSV_2016005, řešitel dr. R. Matula.

Na výzkumných plochách TARMAG Hády a Soběšice je sledován vlhkostní režim půd a přírůst jak výmladků, tak i „klasických“ vysokých stromů s cílem kvantifikovat vliv sucha na produkci dřevní biomasy v pařezinách. Projekt bude pokračovat v roce 2018.

Vyhodnocování výzkumné a studijní plochy korkovníku amurského v Oboře Sokolnice

Řešitel doc. L. Úradníček.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

Založení výzkumné plochy tomelu viržinského v Bažantnici Rajhrad a na Hádech

Řešitel doc. L. Úradníček.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

421 – Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF

Celkem projektů řešeno – 1

Analýza rekreačního využívání území na vybrané lokalitě ŠLP ML Křtiny

Řešitel dr. D. Březina.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

422 – Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF

Celkem projektů řešeno – 4

Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách

Výzkumný úkol LESCESASPOL v rámci IGA, řešitelé doc. P. Hrůza a kolektiv.

Projekt je zaměřen na problematiku zpřístupňování lesa. Vychází z dlouhodobé spolupráce navrhovatele a řešitelů projektu s pracovníky ŠLP, ze strategie Dlouhodobého záměru LDF (DZ) zefektivnit propojení LDF s managementem ŠLP. V souladu s DZ má LDF za cíl testovat technologie zpevňování lesních cest s využitím recyklovaných materiálů a dřeva. V rámci tohoto testování je ověřováno využití bezpilotních letadel ke zjišťování stavu poškození krytů vozovek v porovnání s klasickými metodami pozemního měření, jako nastupující technologie pro terénní šetření v lese. Dalším cílem řešení projektu je definovat postavení lesní cesty v rámci současně platné legislativy, zejména pak vzhledem k zákonu o pozemních komunikacích a dalších navazujících právních předpisů a z toho vyplývající povinnosti vlastníka či správce lesa. Na tomto základě se vypracovává systém kontroly stavu lesních cest jako doklad o plnění prevenční povinnosti v rámci odpovědnosti za bezpečnost a újmu vyplývající z obecného užívání lesních cest. Reaguje se také na rostoucí požadavek společnosti na využívání lesního prostředí k volnočasovým aktivitám a na zvýšený pohyb veřejnosti na lesní cestní síti vypracováním návrhu usměrnění jejich pohybu na ŠLP. V neposlední řadě se navrhuje řešení zpřístupnění lesa pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Zkušební úsek LC Kuběnka

Řešitel dr. L. Ševelová.

Pokračování měření a vyhodnocování zkušebního úseku lesní cesty na polesí Bílovice nad Svitavou, vzniklého v rámci projektu TA ČR 01010226.

Problematika ohrožení břehů nádrží na území ŠLP – stav 2017

Řešitel prof. M. Šlezingr.

Pokračovalo se v posouzení stávajícího stavu břehů vybraných nádrží na území ŠLP, a to včetně návrhu sanace detekovaného poškození.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

Osazení sítě referenčních meteostanic na území ŠLP čidly pro měření půdní vlhkosti

Řešitel doc. P. Kupec.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

423 – Ústav techniky LDF

Celkem projektů řešeno – 4

Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování

Projekt IGA č. LDF_PSV_2016008, řešitel dr. J. Kadlec.

Na území ŠLP byla v rámci řešení získávána data v souvislosti s hlavním tématem projektu – obnovitelné zdroje biomasy.

Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství

Projekt TA ČR TA04020087, řešitel prof. J. Neruda.

Na území ŠLP byly v rámci řešení prováděny ověřovací zkoušky a terénní instrumentální měření technických parametrů prototypu forwarderu LVS 511 (zatížení, rychlosti, stoupavost, tlaky na půdu atd.), který je jedním z hmotných výstupů řešení projektu. Měřeny byly taktéž ukazatele produktivity (např. parametry nosnosti, spotřeby pracovního času aj.).

Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výroby

Projekt IGA č. LDF_VT_2016006, řešitel prof. J. Neruda.

Na území ŠLP byla prováděna venkovní měření a zakládány zkusné plochy v souvislosti se zjišťováním míry přesnosti navigačních systémů těžebních strojů. Na zkusných plochách byly vyznačeny trajektorie pohybu, provedeno jejich geodetické zaměření a záznam do digitální porostní mapy, následně prováděny pokusné záznamy pohybu techniky po těchto trajektoriích do digitální mapy a vyhodnocovány odchylky poskytované ověřovanými přístroji od hodnot zjištěných geodetickým šetřením.

Zkušební úsek KAPS-LE

Řešitel prof. R. Ulrich.

Pokračovalo sledování zkušebního úseku lesní cesty Budkovanská, zpevněné v  délce 400 m metodou KAPS-LE, založeného v rámci řešení projektu IGA 71/2013. Viz úkol ÚČ 081/1806.

424 – Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF

Celkem projektů řešeno – 6

Monitoring invazního kůrovce Xylosandrus germanus v revíru Hády

Řešitel prof. E. Kula.

Výsledky výzkumu byly předány správě polesí Bílovice nad Svitavou.

Effective Management of Pests and Harmful Alien Species (menší vazba)

Projekt H2020 EMPHASIS

Řešitel prof. L. Jankovský.

Risk management v lesních porostech ovlivněných klimatickými extrémy a dalšími projevy environmetálních změn, včetně aktivizace patogenů a škůdců (menší vazba)

LDF_PSV_2016004

Řešitel doc. P. Čermák.

Ověření možnosti chovu krocana divokého v Rajhradské bažantnici

Řešitelé dr. Z. Vala a student M. Šťastný.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

Testování přítomnosti patogenů z rodu Phytophthora v Dykově školce

Řešitel prof. L. Jankovský.

Výzkum v  rámci projektu Phytophthora Research Centrum (Program Horizont 2020). Byla testována přítomnost patogenů z rodu Phytopthhora v substrátu, na dřevinách a v zálivkové vodě. Výsledky a doporučení budou předány správci školky.

Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu Norské fondy, EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Hlavní řešitel doc. P. Čermák (ÚOLM), řešitel doc. P. Kupec a další.

Dokončení projektu.

426 – Ústav zakládání a pěstění lesů LDF

Celkem projektů řešeno – 12

Optimalizace umělé obnovy lesa v ČR

NAZV, řešitelka dr. K. Houšková.

Obnova lesa na kalamitních plochách – Tipeček a další

Řešitel dr. A. Martiník.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

Experiment s výchovou třešně ptačí na ŠLP Masarykův les Křtiny

Řešitel dr. A. Martiník.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

Efekt směsi na vývoj dřevinné skladby, strukturu a biomasu

MŠMT ČR, COST EumixFor, (LD14063).

Řešitel doc. R. Pokorný.

Nízký les jako biologická a produkční alternativa budoucnosti v České republice

MŠMT ČR, COST COPFUR LD15117).

Řešitel doc. R. Pokorný ve spolupráci s dalšími ústavy LDF MENDELU.

Pěstování sadebního materiálu pocházejícího z rodičů rodiny dubu zimního pro založení výzkumné plochy

Řešitel doc. R. Longauer.

Pěstování sadebního materiálu pocházejícího z rodičů rodiny třešně ptačí pro založení výzkumné plochy

Řešitel doc. R. Longauer.

Vliv stínění při pěstování krytokořenného dubu v lesní školce na jeho ujímavost a následný růst

Řešitelka dr. K. Houšková.

Předosevní příprava jedle bělokoré

Řešitelka dr. K. Houšková.

Založení výzkumně-demonstrační provenienční plochy s douglaskou v podmínkách klimatického stresu

Řešitel Ing. R. Longauer.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

Srovnání tloušťkového přírůstu, biomasy a plochy asimilačního aparátu, větví a kmene v mladých smíšených porostech s různým zastoupením smrku ztepilého v nižších LVS

LDF_VP_2016045, IGA LDF MENDELU, řešitelka Ing. K. Novosadová.

Údržba demonstračních objektů nízkého a středního lesa na ŠLP Křtiny

Řešitel dr. R. Knot ve spolupráci s ÚHULAG.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

429 – Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky LDF

Celkem projektů řešeno – 6

Vliv tradičních způsobů hospodaření na stav pařezin

Projekt IGA č. LDF_PSV_2017006.

Řešitel doc. J. Kadavý ve spolupráci s dalšími ústavy.

Projekt, jehož řešení bylo zahájeno v roce 2017, si klade za cíl ověřit některé důsledky tradičních způsobů hospodaření na lesní ekosystém. Konkrétně je cílem sledovat vliv pařezení, pastvy dobytka a hrabání opadanky na stav půd, diverzitu a druhové složení rostlin a růst dřevin.

Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin

Projekt IGA č. LDF_VP_2017046

Řešitel doc. J. Kadavý ve spolupráci s dalšími ústavy.

Reakce hlavních výstavkových dřevin na klimatické charakteristiky a různé intenzity těžebních zásahů v rané fázi převodu na les střední

Projekt IGA č. LDF_VP_2017011.

Řešitel doc. J. Kadavý ve spolupráci s dalšími ústavy.

Využití leteckého laserového skenování pro inventarizaci lesa

Řešitel dr. T. Mikita.

Využití pozemní a letecké fotogrammetrie pro inventarizaci lesa

Řešitel dr. T. Mikita.

Průběžná inovace geodatabáze a mapového serveru ŠLP Křtiny pro aplikace precizního lesnictví

Mapový server ŠLP – jeho dlouhodobé budování pro využití především posluchači LDF MENDELU, který ústav provozuje již od roku 2002 na adrese http://mapserver-slp.mendelu.cz/.

471 – Ústav ekologie lesa LDF

Celkem projektů řešeno – 1

Výzkum rysa ostrovida na území ŠLP Masarykův les Křtiny a CHKO Moravský kras

Řešitel Mgr. M. Duľa.

Výzkum řešený na ÚEL LDF MENDELU a s podporou v rámci ÚČ.

234 – Ústav technologie potravin AF

Celkem projektů řešeno – 1

Sledování jakostních ukazatelů při zrání masa divokých prasat

Řešitel dr. H. Šulcerová a student Bc. O. Vicenec.

Výzkum řešený na ÚTP AF MENDELU a s podporou v rámci ÚČ.

315Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů FRRMS

Celkem projektů řešeno – 3

Integrovaný systém s prvky umělé inteligence k monitorování pohybu volně žijících živočichů

Projekt EUREKA, č. projektu E 6752, identifikační č. projektu F1 3008.

Řešitel prof. I. Vyskot.

Dokončení projektu.

Přínos funkcí lesů ŠLP ML Křtiny pro kvalitu životní úrovně regionu

Řešitel prof. I. Vyskot.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí (RaFA)

Norské fondy, EHP-CZ02-OV-1-032-2015, hlavní řešitel dr. J. Schneider, v týmu byli i pracovníci ŠLP pod vedením Ing. P. Mauera.

Dokončení projektu.

554 – Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF

Celkem projektů řešeno – 2

Testování možností využití vybraných pomocných půdních látek pro zlepšení půdního prostředí lesní školky

Řešitel doc. P. Salaš.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

Využití mykorhizní symbiózy při školkařské produkci bobulovin

Řešitel dr. R. Vlk.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

562 – Ústav biotechniky zeleně ZF

Celkem projektů řešeno – 1

Naučná stezka Chvála stromů

Garant doc. M. Rajnoch.

Postupná realizace v terénu původního projektu prof. Ing. Ivara Otruby, CSc. ve spolupráci pedagogů a posluchačů ZF, LDF, AF MENDELU a pracovníků ŠLP.

Řešeno v rámci ÚČ jako jmenovitý úkol.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Celkem projektů řešeno – 4

MySustaniableForest

Řešitel dr. L. Dobrovolný.

Započaly přípravné práce na projektu Rozvojového programu Horizont 2020 na téma dálkového průzkumu Země ve spolupráci s kolegy ze Španělska (hlavní řešitel), Francie, Spojeného království, Portugalska, Chorvatska, Litvy a Finska.

Les trvale tvořivý (Dauerwald)

Řešitel dr. L. Dobrovolný.

Projekt je realizován od 1. 1. 2013 ve spolupráci ŠLP – LDF na dvou l. ú. – Borky a Soběšice (celkem ca 1.600 ha), kde jsou uplatňovány prvky výběrného a maloplošně podrostního hospodaření. V rámci úkolů ÚČ se na počátku v letech 2013 – 2015 zajistilo ekologicko-produkční šetření převodu pomocí standardizované metodiky statistické provozní inventarizace SPI (na l. ú. Borky již od r. 2003) a dále pomocí trvalých zkusných ploch TVP (0,5 – 1 ha) v převládajících porostních typech, obojí s pětiletým intervalem opakovaného měření. Provozní realizace konceptu je dána interními směrnicemi a pravidelnými konzultacemi hospodářských opatření s vedoucími polesí a lesníky. Taktéž v roce 2017 probíhaly aktivity na projektu formou konzultací a spolupráce při praktickém vyznačování těžebních zásahů. Na l. ú. Soběšice bylo ve spolupráci s ÚZPL LDF započato s podrobným mapováním stavu všech dospělých porostů a plánováním obnovy a výhledové potřeby SaMa. Průběžně jsou vyhodnocována data z SPI a TVP. Konkrétní úkol ÚČ v tomto roce nebyl plánován, neboť veškerá hospodářská opatření jsou realizována z provozních prostředků polesí a výzkumné aktivity jsou financovány z jiných zdrojů. V následujících letech bude na obou l. ú. klíčové v rámci společného úkolu (ŠLP a ÚHÚLAG) zopakovat SPI a získané výsledky postupně integrovat do lesnického provozu.

Inovace lesní lanovky LARIX Lamako

Činnost na výzkumné stanici Křtiny.

Řešitelé dr. P. Veselý, Ing. O. Jelínek.

Inovace a následné ověření činnosti řídící jednotky LARIX Lamako s novým programem umožňující zpomalený průjezd lanovkového vozíku přes podpory nosného lana.

Vývoj RZS

Činnost na výzkumné stanici Křtiny.

Řešitelé dr. P. Veselý, Ing. T. Halámka.

Úprava geometrie sázecího mechanismu rýhového zalesňovacího stroje a následné ověření funkčnosti.

Přehled počtu řešených výzkumných projektů dle jednotlivých ústavů, fakult a organizačních součástí na ŠLP MENDELU

2015

2016

2017

413 – Ústav geologie a pedologie

3

2

3

414 – Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

11

6

4

421 – Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

1

4

1

422 – Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

6

4

4

423 – Ústav techniky

5

5

4

424 – Ústav ochrany lesů a myslivosti

3

3

6

426 – Ústav zakládání a pěstění lesů

10

13

12

429 – Ústav hosp. úpravy lesů a aplikované geoinformatiky

3

3

6

441 – Ústav dřevařských technologií

442 – Ústav nábytku, designu a bydlení

443 – Ústav nauky o dřevě

2

471 – Ústav ekologie lesa

1

1

AF MENDELU

1

FRRMS MENDELU

4

3

3

ZF MENDELU

1

2

3

ŠLP MENDELU

2

3

4

Celkem

52

48

52

Exkurze

Na ŠLP se v roce 2017 uskutečnilo celkem 240 exkurzí, zúčastnilo se jich 18.065 návštěvníků, z toho bylo 61 exkurzí s 607 účastníky ze zahraničí. V roce 2016 to bylo 217 exkurzí s 16.800 návštěvníky, resp. 59 zahraničních exkurzí s 664 účastníky. Ukázky při exkurzích byly v rámci představení českého lesnického a dřevařského know-how zaměřeny na přírodě blízké a trvale udržitelné hospodaření v lesích, především na bukové a dubové hospodářství, smíšené porosty buku s modřínem, převod na les výběrný, na projekty Les trvale tvořivý (Dauerwald) a Les nízký a střední či estetiku lesa, arboreta, také na dřevařské provozy a výrobní program výzkumné stanice Křtiny.

Z České republiky navštívili ŠLP studenti středních lesnických škol (Žlutice), gymnázií (Brno, Břeclav, Hodonín, Praha, Svitavy) i posluchači a pedagogové škol vysokých (FLI ČZU v Praze, MU, JAMU, UPOL, VŠCHT, Univerzita Karlova). Dále pracovníci LČR, s. p., ÚHÚL, AOKP ČR a další odborní pracovníci (KÚ JmK, MŽP ČR, MZe ČR, MAS, FSC České republiky). V neposlední řadě proběhla setkání bývalých pracovníků podniku a emeritních profesorů LDF, ředitelů podniku, polesných a vedoucích středisek.

Mezi nejvýznamnější návštěvníky ze zahraničí patřili provozní pracovníci resortu lesního hospodářství (Lesnický spolek Cham/Německo, Peru, náměstkyně ministra lesního hospodářství Mongolska, Státní lesy – ředitelství Losie/Polsko) a posluchači a pedagogové lesnických fakult či univerzit (rektor z univerzity v Tasmánii/Austrálie, Čína, Univerzita Zagreb/Chorvatsko, UGLTU Jekatěrinburg/Rusko, Universidad Mondragon/Španělsko, Louisiana State University/USA, Univerzita v Bangkoku/Thajsko, State University of Indiana/USA, Univerzita Poznaň/Polsko, University of Utah/USA, LZD Siemianice/Polsko, University of Alabama/USA, EFI Joensuu/Finsko, Universita Kisaugani/DR Kongo).

Lesničtí odborníci, pedagogové a posluchači lesnictví a dřevařství, kteří v roce 2017 navštívili ŠLP, byli kromě České republiky z 39 zemí světa (v roce 2016 ze 36 zemí), a to z Austrálie, Belgie, Bulharska, Číny, Dánska, DR Kongo, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Japonska, Kanady, Kolumbie, Kypru, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Maďarska, Mongolska, Německa, Nizozemska, Peru, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Thajska a USA.

Propagační a prezentační akce

V roce 2017 se uskutečnilo celkem 305 propagačních a prezentačních akcí (v roce předcházejícím jich bylo 316).

V průběhu uplynulého roku bylo o ŠLP publikováno celkem 180 příspěvků (v roce 2016 jich bylo 209) – děleno na 157 (běžný tisk – 68, odborný tisk – 17, z toho 1 zahraniční, bulletiny – 17, servery – 55, z toho 1 zahraniční) a 23 (rozhlas a televize). Všechny příspěvky byly pozitivní, vycházely z široké odborné, vzdělávací, osvětové, společenské i kulturní činnosti ŠLP. Pro zabezpečení řádné informovanosti o dění na ŠLP byla po celý rok 2017 soustředěna pozornost na podnikové webové stránky (www.slpkrtiny.cz, www.forestmachinery.cz, www.zamek-krtiny.cz, www.pila-olomucany.cz, www.palivo-brno.cz, www.arboretum-krtiny.cz, www.lesni-pedagogika.cz) a na Facebook (ŠLP, Zámek Křtiny, Trubači ŠLP Křtiny). Využíván byl denní monitoring médií, zpracovaný firmou NEWTON Media, předávaný z PR oddělení rektorátu MENDELU. Výběr ohlasů v médiích je přílohou tohoto rozboru.

Výzkumná stanice Křtiny zajistila předvedení a reklamu mechanizačních prostředků celého svého výrobního programu, tzn. lesních lanovek LARIX 3T, LARIX Lamako, LARIX Lamako P, LARIX Kombi H, LARIX H3-650 a LARIX H4-800, lanovkových vozíků Horal, Kos 31, Dol 2 a VLN, talířových půdních fréz TPF-1N a TPF-2 a rýhových zalesňovacích strojů RZS-1 a RZS-2, a to na akcích na ŠLP, v České republice i v zahraničí:

- prezentace VS Křtiny a ukázka strojů lanovky LARIX Lamako P, RZS-1 a TPF-1 pro ředitelku lesnického sektoru Mongolska paní Tungalag (23. 1.),

- detailní seznámení s činností lesní lanovky LARIX Lamako pro 4 osoby z NIKEN/Japonsko (6. -16. 2.),

- regionální výstava v Borsku/Polsko – s ukázkami RZS a TPF (4. 3.),

- ukázky lesní lanovky LARIX Lamako P pro pana Sabo (10. 3.),

- ukázky lesní lanovky LARIX 3T pro VLS ČR – Lipník nad Bečvou (15. 3.),

- 20. Medunarodni sajam gospodarstva Mostar/BiH – výrobní program VS Křtiny (4. - 8. 4.),

- hlavní cvičení studentů z LDF MENDELU – prezentace VS a zaplétání lan (10. 4.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro studenty ze Střední lesnické školy Žlutice (25. 4.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro společenství urbárů ze Slovenska (25. 4.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro studenty chorvatské univerzity v Zagrebu (5. 5.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro studenty ČZU Praha (15. 5.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro pp. Sabo a Hlavatého (17. 5.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro studenty VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku (8. 6.),

- konference k výročí 25 let od založení sdružení lesnických firem v Polsku – prezentace VS Křtiny a ukázka strojů (10. 6.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro prof. z State University Louisiana /USA (13. 6.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro AF MENDELU (14. 7.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro studenty LDF MENDELU (29. 8.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro JIC Brno (4. 9.),

- mezinárodní lesnický veletrh v Rogowu/Polsko – výrobní program VS Křtiny (6. - 8. 9.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro pedagogy State University Lousiana/USA (8. 9.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro pana Rina z univerzity Miyazaki/Japonsko (15. 9.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro prof. Nopparat z Thaiska (25. 9.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro prof. Kashchendra z USA (4. 10.),

- ukázka a stavba lesní lanovky LARIX Lamako pro studenty LDF MENDELU (23. 10.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro pana Mikule (27. 10.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako a prezentace VS Křtiny pro incomingovou misi z BiH (1. 11.),

- ukázka lesní lanovky LARIX Lamako pro Společnost mladých agrárníků ČR (11. 11.),

- ukázky RZS a TPF v Polsku pro Lasy Panstwove a potencionální zákazníky (14. - 15. 11.).

Na Zámku Křtiny se po celý rok 2017 konaly v kooperaci s rektorátem a organizačními součástmi MENDELU (LDF, AF, PEF, FRRMS, ICV, CTT) odborné konference, semináře a workshopy. Probíhaly obdobné akce jiných vysokých škol (VUT v Brně, VŠCHT Pardubice, MU, JAMU, UPOL, Univerzita Karlova, ČZU v Praze a TU Zvolen – setkání lesnických ekonomických kateder Česka a Slovenska), institucí (MŽP ČR – mezinárodní ekologická konference Rady Evropy, MZe ČR – Visegrádská konference zemědělců, MŠMT ČR – Zasedání pléna vedoucích tělovýchovných zařízení vysokých škol ČR, GAČR) či organizací (Svaz zakládání a údržby zeleně, Česká lesnická společnost – Pro Silva Bohemica, Nadace dřevo pro život, Nadace Partnerství, Společnost mladých agrárníků, MAS Moravský kras). Zajímavé byly i vzdělávací a prezentační akce (8. Křtinské vytrubování, soutěže, divadla a dílničky pro děti, výstava psů – Klub chovatelů italských chrtíků). Zámek byl zapojen v pedagogickém procesu (přednášky, bloková výuka – posluchači ÚNoD LDF).

Účelové poslání bylo naplňováno i výstavami (zvláště ucelený cyklus U MĚNÍ SVĚT U), koncerty a besedami.

Výstavy:

- fotografie – Vody ve městech – RaFA (9. 1. - 5. 2.),

- fotografie – Naše lesy – RaFA (6. 2. - 26. 2.),

- fotografie – z knihy Lesy Mendelovy univerzity - lesy člověku – RaFA (27. 2. - 26. 3.),

- obrazy Jana Kunovského (8. 4. - 30. 4.),

- obrazy Jana Dungela (3. 5. - 31. 5.),

- obrázky dětí MŠ Křtiny, oslava Dne rodiny (26. 5.),

- obrazy Kristýny Šormové (1. 6. - 30. 6),

- plastiky v zámeckém parku sochaře Jiřího Sobotky (1. 6. - 30. 9.),

- obrazy dětí s Downovým syndromem a Jiřího Šedivého (3.6. - 4. 6.),

- REBORN panenky (3. 6. - 4. 6.),

- obrazy Lucie Gelemové (13. 7. - 19. 8.),

- obrazy Radoslava Kočára I. etapa (16. 8. - 1. 9.),

- grafiky Emanuela Ranného (1. 9. – 31. 10.),

- obrazy Radoslava Kočára II. etapa (1. 11. - 1. 12.),

- obrazy Věry Kocmanové – Liškové (1. - 31. 12.).

Koncerty:

- Veselá trojka (16. 3.),

- Hradišťan a Jiří Pavlica (11. 6.),

- Felix Slováček s F Quintetem a Martinou Bárta (19. 8.),

- Letní noc se skupinou Elan tribute (1. 9.)

- sopranistka Olga Procházková (6. 9.),

- Vánoční koncert Ilony Striové (12. 12.).

Besedy:

- Zbigniew Czendlik.

Zámek Křtiny byl kulturně a společensky využíván také cizími subjekty, v pronájmu školám, obcím firmám a institucím zde probíhaly koncerty, plesy, relaxační pobyty a další akce. Dále pořádal tematicky zaměřené akce (Česko zpívá koledy, svatební dny, módní přehlídky, posezení s živou hudbou, farmářské trhy, letní grilování a kulinářské víkendy v zámecké restauraci). Své akce si na zámku pořádaly i jiné organizace a soukromé firmy (Honeywell, ESI, MiTek, EDU Praxe, FAL-NOC TAX Consluting, Diecézní církevní soud v Brně, Městys Křtiny – vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2017 Jihomoravského kraje). Ve spolupráci křtinského zámku a polesí Bílovice nad Svitavou se konaly již 19. Svatohubertské slavnosti, pořádané pod patronací rektora MENDELU prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc.

Na ŠLP se pořádaly i další významné akce, které se soustředily na výchovu odborné i laické veřejnosti v oblasti lesní estetiky a environmentalistiky (Těsnohlídkův vánoční strom republiky – ve spolupráci s obcí Bílovice nad Svitavou, Turistickým a informačním centrem města Brna a brněnskou pobočkou Českého červeného kříže, slavnost Vítání jara – na palouku U Luže, 17. Den parků v Josefském údolí, akce Čistý les s MČ Brno-sever). Organizovány byly dny otevřených dveří v arboretech Řícmanice a Křtiny. Významné byly akce lesní pedagogiky pro žáky školních zařízení – výukové hry, vycházky, slavnosti v lese a v arboretech, krmení lesní zvěře, program Ptačí budky, oslava Dne Země, Pohádkový les a svatomartinské lampionové průvody. Počet akcí lesní pedagogiky každoročně narůstá.

Po zpracování Memoranda o porozumění a spolupráci, Smlouvy o zřízení společnosti Modelový les ČR a Strategického plánu Společnosti ML ČR v průběhu roku 2016 se v roce 2017 uskutečnilo na mezinárodní konferenci, konané 23. - 24. 5. 2017 na ŠLP Křtiny, ustanovení Společnosti Modelový les Česká republika, a to s následným přijetím do mezinárodní sítě Modelových lesů se sídlem v Kanadě. Zakládajícími členy této společnosti byly lesnické parky Křivoklátsko, Masarykův les Křtiny, Bezděz a Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s.

I v roce 2017 byl kladen důraz na publikační a vydavatelskou činnost.

- V roce 2018 si ŠLP připomene 95. výročí svého založení, proto celoročně probíhalo natáčení filmového dokumentu Rok ŠLP Křtiny (námět Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D, scénář Ing. Pavel Mauer, realizace Marek Černý – MC-film), ve kterém je zachyceno veškeré dění na podniku. K vydání je připravena šestidílná publikace Dějiny ŠLP 1945 – 1995 autora Ing. Jiřího Truhláře, CSc., k dispozici je doplněná posterová výstava ŠLP Křtiny 1923 – 2018.

- ŠLP Křtiny se finančně podílel na významném hraném dokumentu o G. J. Mendelovi Mendel – otec genetiky režiséra Otakára Maria Schmidta, který měl premiéru v České televizi 21. 2. 2017.

- Při vánočním koncertu byly představeny tradiční originální nástěnné kalendáře pro rok 2018 – ŠLP a výzkumné stanice Křtiny.

Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že dlouhodobě je dosahováno vysokého počtu akcí všeho druhu, pořádaných pro odbornou i laickou veřejnost a mládež v porostech a zařízeních ŠLP, a to včetně vystoupení a příspěvků v masmédiích. Trvalý je odborný zájem lesnických a dalších domácích i zahraničních odborníků, studentů a pedagogických pracovníků o výsledky celé činnosti ŠLP, a to v návaznosti na pedagogický a vědecko-výzkumný proces na MENDELU.

Celkové zhodnocení zabezpečení, průběhu a kvality účelové činnosti v roce 2017

K vypracování rozborové zprávy za rok 2017 byly použity především hodnotící zprávy, předané z jednotlivých ústavů LDF, AF, ZF a FRRMS. Využito bylo podrobné vyhodnocení zabezpečení, průběhu a kvality účelové činnosti na ŠLP, zaznamenané na účelovém oddělení včetně podrobné evidence akcí i docházky posluchačů, a roční sestavy finančního účetnictví. Dále byly při hodnocení použity informace z oficiálních dokumentů a korespondence, v neposlední řadě získané názory a vyjádření univerzitní veřejnosti. Užita byla i běžná sdělení a ohlasy návštěvníků školního podniku, také publikované statě v tištěných masmédiích a na internetu. Závěry z těchto podkladů jsou promítnuty přímo do tabulek a komentářů u jednotlivých kapitol rozboru. Z výše uvedených zdrojů vyplývá, že výsledky v rámci naplňování účelového poslání vysokoškolského statku dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách byly zainteresovanými hodnoceny pozitivně a považovány za naplněné.

SWOT analýza účelové činnosti ŠLP MENDELU

S – SILNÉ STRÁNKY

W – SLABÉ STRÁNKY

- Historie, tradice a zkušenosti

- Diverzita přírodních podmínek

- Kontinuita přírodě blízkého lesnického hospodaření

- Ekosystémové služby a estetika lesů

- Četnost zvláště chráněných území

- Množství demonstračních objektů

- Vlastní majetek s bezpečným potenciálem tvorby zisku

- Databáze údajů vědy a výzkumu

- Výroba a produkce lesnické techniky

- Spolupráce se zahraničím a praxí

- Blízkost podniku při kampusu univerzity

- Nedostatečné využívání možností ve výuce a výzkumné činnosti na ŠLP

- Nízké využití zaměstnanců podniku v pedagogickém procesu MENDELU

- Omezené cílení umístění a řešení výzkumných úkolů na ŠLP

- Heterogenita demonstračních objektů dle jednotlivých studijních programů

- Insuficience možností dosáhnout na některé dotační tituly a prostředky EU jako přímý žadatel

O – PŘÍLEŽITOSTI

T – OHROŽENÍ

- Rozšířit praktickou výuku, praxe, stáže a vědecko-výzkumné činnosti, i pro externí a zahraniční studenty

- Prohloubit mezinárodní spolupráci v kooperaci se součástmi MENDELU

- Vybudovat vzorové lesnické (lesní školky) a dřevařské (pila Olomučany) výukové objekty

- Zaujmout přední místo v problematice řešení krize v lesnictví a lesním hospodářství

- Ověřovat v praxi modelové formy lesnického hospodaření na lesním majetku

- Stimulovat potenciál vzájemného personálního propojení, zejména s LDF

- Cíleně využívat projektové příležitosti

- Synergizovat spolupráci v oblasti PR

- Potencovat rozšíření zájmu o ŠLP uvnitř i vně MENDELU

- Nepříznivé společenské hodnocení poslání a práce lesníků

- Rozrůstání brněnské aglomerace

- Intenzivní impakt na lesy rekreačními a volnočasovými aktivitami

- Nízký zájem pedagogů o součinnost se ŠLP

- Nepříslušnost pracovníků ŠLP  k akademické obci univerzity