About UFE

University Forest Enterprise Masaryk Forest in Křtiny (UFE) is an organizationla part of Mendel University in Brno, special purpose facility mainly for the Faculty of Forestry and Wood Technology.

1

1 Naše poslání

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je nestátním veřejným majetkem a organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně a účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Byl založen v roce 1923 a jeho původní vědeckopedagogické poslání se nezměnilo, bylo ale rozšířeno s ohledem na rychle se měnící podmínky prostředí i požadavky společnosti.

3

3 Historie

„Každý lesník si svou prací staví pomník slávy či hanby.“

Odpovídající struktura lesů (druhová, věková i prostorová) je základem výsledného zdravotního stavu, stability a plnění všech produkčních i mimoprodukčních funkcí a požadavků na les kladených. Struktura je, kromě přírodních podmínek, významně ovlivněna lidskou činností – především lesnickým hospodařením. A protože stáří jedné generace lesa počítáme na ca 100 let je zřejmé, že na jejím stavu se podepsala práce několika generací lesníků. Nejstarší porosty na ŠLP, které dnes mají staří téměř 200 let, jsou dokonce pamětníky počátku řízeného lesnictví v první polovině 19. století. Na ŠLP jsme měli od počátku velké štěstí na generace vynikajících prozíravých hospodářů, ať už ve správě lichtensteinské nebo později profesorů VŠZ Brno. Snad právě díky tomu jsou dnes v podmínkách klimatické změny a kůrovcové kalamity naše vesměs smíšené porosty odolnější v porovnání se sousedními majetky (nevznikají velkoplošné holiny). Typickou směsí na ŠLP je modřín s bukem s příměsí dalších dřevin (dub, borovice, smrk, douglaska, habr, aj.).

4

4 Certifikace

Vedení firmy se zavazuje hospodařit dle platného standardu FSC.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně byl historicky prvním lesním majetkem v České republice, který tento certifikát v roce 1997 získal a od tohoto roku hospodaří dle platných standardů FSC.

Od roku 2012 jsme řádným členem občanského sdružení FSC ČR. Svým členstvím v ekonomické sekci tohoto sdružení hodláme aktivně participovat na tvorbě národního standardu a šíření myšlenky trvale udržitelného lesního hospodářstvím s využíváním přírodě blízkých způsobů hospodaření.