Koncepce hospodaření

Naše koncepce lesnického hospodaření „Pestré lesy pro klimatickou změnu“

cílí na:

 1. zvyšování odolnosti lesů zaváděním vhodných adaptačních a mitigačních hospodářských opatření v měnících se podmínkách prostředí
 2. optimální využití produkčního potenciálu lesů s ohledem na stanovištní podmínky
 3. zajištění plnění ekosystémových služeb lesů a dalších funkcí, se zvláštním zřetelem na potřeby univerzity (výuka, výzkum) i veřejnosti (rekreace)

vychází z:

 • nejnovějších trendů v lesnictví, vědecky podložených a prakticky odzkoušených – v souladu s principy celoevropského hnutí Pro Silva (česká pobočka Pro Silva Bohemica byla založena v roce 1995 na půdě MENDELU Brno s první exkurzí právě na ŠLP)
 • komplexních strategických dokumentů Lesnické a dřevařské fakulty v Brně – viz. např. Čermák, P., et al. (2016): Katalog lesnických adaptačních opatření.
 • účelového poslání ŠLP – tzn. provozní realizace, ověřování a prezentace nadčasových metod a hospodářských přístupů

je realizována:

 • na celém území ŠLP Křtiny dle konkrétních přírodních podmínek
 • s využitím 10 hlavních principů hospodaření, resp. adaptačních opatření
 1. pěstování pestrých lesů – pestrost druhová, věková i prostorová
 2. maloplošnost hospodaření s uplatněním nepasečných / výběrných principů, kontinuita porostního zápoje a porostní zásoby – s ohledem na optimalizaci objemového přírůstu a stabilitu lesa  
 3. využívání tvořivých sil přírody, zejména přirozené obnovy lesa a autoselekce
 4. porostní výchova – převážně individuální pozitivní, orientovaná na kvalitu produkce
 5. využití vhodných adaptabilních geograficky nepůvodních dřevin
 6. tvorba a udržování porostního pláště
 7. minimalizace negativního vlivu zvěře na les
 8. realizace biotechnických opatření pro zadržování vody v lesích
 9. všeobecná podpora biodiverzity, mimo jiné i prostřednictvím biotopových stromů a mrtvého dřeva
 10. řádné rozčleňování pro bezeškodné přibližování dříví a usnadnění lovu zvěře
 • pomocí 16 hospodářských modelů, ve kterých jsou výše zmíněná opatření různou měrou zakomponována
 1. Dauerwald: smíšený nestejnověký les s realizací jednotlivého a skupinového výběru – freestyle, převažující funkce – produkční (model plošně převažuje, zařazené lesní porosty jsou vesměs v počáteční fázi převodu)
 2. Mozaikový les: smíšený maloplošný les s realizací skupinových sečí a maloplošných podrostních prvků, převažující funkce – produkční
 3. Výběrný les: výrazně nestejnověký les (jehličnatý či bukový typ) s realizací jednotlivého výběru, převažující funkce – produkční
 4. Pasečný les: smíšený stejnověký les s realizací podrostních a násečných forem (především ve svahovitých terénech a v lužním lese), převažující funkce – produkční
 5. Přírůstné hospodářství: forma pasečného modelu spočívající v silných uvolňovacích probírkách, převažující funkce – produkční
 6. Nízký les: holosečný způsob (vč. formy s výstavky), převažující funkce – produkční
 7. Střední les: silné uvolňovací probírky a specifická forma clonné seče, převažující funkce – produkční
 8. Extenzivní les: méně intenzivní těžební činnost (zdravotní, příp. zralostní výběr), nulová pěstební činnost, převažující funkce – biodiverzita
 9. Les s vysokým obmýtím: realizuje se zdravotní výběr, převažující funkce – demonstrační ukázka
 10. Ochranný les: jednotlivý výběr nízkou intenzitou, převažující funkce – ochranná
 11. Rezervace: bezzásahová území, převažující funkce – biodiverzita
 12. Semenný sad: převažující funkce – zdroj reprodukčního materiálu
 13. Arboretum: převažující funkce – studijní a rekreační
 14. Parkový les: převažující funkce – rekreační
 15. Agroles: pásy stromů s keři a se zemědělskou plodinou v mezipruzích na lesní i zemědělské půdě, převažující funkce – produkční
 16. Obora: převažující funkce – chov zvěře