Poradní sbor

Poradní sbor Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny je poradním, iniciačním, koordinačním a kontrolním orgánem rektora univerzity.

Je tvořen nejméně 10 členy z řad předních vědeckopedagogických pracovníků univerzity, jejichž odborná erudice vytváří předpoklady pro přínos k plnění poslání a úkolů školního lesního podniku. Rektor může jmenovat členem poradního sboru i další interní a externí pracovníky.


Předseda

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
prorektor pro strategii rozvoj a účelovou činnost Mendelovy univerzity v Brně


Místopředsedové

prof. Ing. Libor Jankovský, Dr.
děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Mendelovy univerzity v Brně


Členové orgánu

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Lesnické a dřevařské fakulty

prof. Ing. Libor Jankovský, Dr.
Ústav ochrany lesů a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty

Ing. Libor Sádlík, DiS.
Rektorát Mendelovy univerzity v Brně, Kancelář kvestora

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty

Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií

prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií Lesnické a dřevařské fakulty

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Ústav zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty

doc. Ing. Milán Rajnoch, CSc.
Ústav biotechniky zeleně Zahradnické fakulty

doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Ústav podnikové ekonomiky Provozně ekonomické fakulty

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Ing. Tomáš Pospíšil
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Ing. Radomil Měřínský
Školní zemědělský podnik Žabčice

Ing. Dominik Franc
Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Ing. Jiří Neshyba
Lesy města Brna, a.s.

Ing. Ladislav Pur
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Plumlov

Ing. Martin Rozmánek
LESCUS Cetkovice, s.r.o.

Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnické a dřevařské fakulty

Ing. Jan Václavík
DYAS.EU, a.s.