Poradní sbor

Poradní sbor Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny je poradním, iniciačním, koordinačním a kontrolním orgánem rektora univerzity.

Je tvořen nejméně 10 členy z řad předních vědeckopedagogických pracovníků univerzity, jejichž odborná erudice vytváří předpoklady pro přínos k plnění poslání a úkolů školního lesního podniku. Rektor může jmenovat členem poradního sboru i další interní a externí pracovníky.


Předseda

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost


Místopředseda

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
děkan Lesnické a dřevařské fakulty


Členové orgánu

Ing. Jakub Doležal
ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice

Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
proděkan Lesnické a dřevařské fakulty

doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.
proděkan Agronomické fakulty

Ing. Dominik Franc
ředitel Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras

prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
vedoucí Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií Lesnické a dřevařské fakulty

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
proděkan Lesnické a dřevařské fakulty

Ing. Jiří Neshyba
ředitel společnosti Lesy města Brna, a.s.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
vedoucí Ústavu zakládání a pěstění lesů a Ústavu techniky Lesnické a dřevařské fakulty

Ing. Tomáš Pospíšil
ekonomický náměstek Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny

Ing. Ladislav Pur
ředitel divize společnosti Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Plumlov

Ing. Martin Rozmánek
jednatel společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.
Ústav zahradnické techniky Zahradnické fakulty

doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Ústav podnikové ekonomiky Provozně ekonomické fakulty

Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty

Ing. Jan Václavík
místopředseda představenstva společnosti DYAS.EU, a.s.

Ing. Martin Veselý
kvestor Mendelovy univerzity v Brně

doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška
ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny