Historie podniku /

Prof. Rudolf Haša (1881–1963)

Profesor hospodářské úpravy lesů. Usiloval o získání ŠLP coby jeden z prvních rektorů VŠZ v Brně.

1923
Založení ŠLP Křtiny

Na Mendelově univerzitě vznikl lesnický odbor, pro který se záhy projevila nutnost zajistit praktickou výuku v terénu, což vyústilo v založení školního statku. ŠLP je nejstarším školním statkem v resortu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

1940
Během okupace

V době okupace podnik získal nový název Ředitelství školního lesního statku v Brně a sídlo se přestěhovalo z Adamova do Brna. Dostal se pod komisařskou správu a byl přidělen k přímé a technické správě Ředitelství státních lesů a statků v Hodoníně. Následně se začaly projevovat snahy o jeho zrušení, avšak bez úspěchu. Po osvobození v roce 1945 byla obnovena činnost statku v intencích předválečného stavu.

1967
Přesunutí podniku do Křtin

Roku 1967 bylo ústředí školního závodu přemístěno z budovy Lesnické fakulty v Brně do Křtin, a poté v roce 1970 se mění název na Školní lesní podnik Křtiny. Stále však plní svoje poslání v praktické vzdělávací činnosti, vědě a výzkumu, včetně roku 1989, s jeho společenskými změnami. I v tomto dlouhém období působí na Lesnické fakultě VŠZ v Brně řada vynikajících pedagogů, kteří ve spolupráci s pracovníky ŠLP svou pedagogickou i badatelskou prací usměrňovali odborné záležitosti. Je třeba v této souvislosti vzpomenout profesory Gustava Artnera, Bohuslava Polanského, Miroslava Vyskota, Josefa Kantora, Bohumila Doležala, Aloise Zlatníka, Josefa Pelíška, Leo Skatuly, Jiřího Pospíšila ad.

1989
Po revoluci

Po roce 1989 se management ŠLP soustředí na řádné hospodaření v lesích, zvelebení demonstračních výukových objektů pro studenty lesnictví a později i krajinářství. Především se však buduje materiálně-technické základna pro studijní program dřevařství, nově založený na Lesnické fakultě VŠZ, nynější Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Současnost

Dosavadní bohatá historie a dlouhodobá kontinuita v obhospodařování univerzitního majetku daly základ současnému koncepčnímu poslání a záměru budovat ŠLP jako přední subjekt resortu. Cílem je působit jako demonstrační objekt lesnického hospodaření, které vychází z přírodě blízkého obhospodařování lesních porostů s maximálním využitím přirozené obnovy, a současně jako demonstrační objekt dřevařského hospodaření, a to na principu zpracování vlastní suroviny s vkládáním přidané hodnoty do výrobku. K tomu společně dávají předpoklady mimořádně vysoká diverzita abiotických a biotických podmínek lesního hospodaření, výrobně-technická základna dřevařského oboru a dostupná databáze. Opomenout se nedá dělný kolektiv pracovníků ŠLP a zázemí spočívající v pedagogickém a vědeckém sboru LDF MENDELU v Brně. To vše činí v současnosti ze ŠLP ML Křtiny MENDELU v Brně nesmírně cenný objekt, jenž naplňuje své poslání na základě platného zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. jak z hlediska lesnického, environmentálního a dřevařského výzkumu, tak především z hlediska pedagogického.

1919
Vysoká škola zemědělská v Brně

Založení nejstarší univerzity svého druhu v České republice.

1932
Školní statek "Masarykův les"

Nadšení, které provázelo např. adaptaci zámku ve Křtinách či úspěšné začlenění statku do výchovného procesu Lesnického odboru, se projevilo mimo jiné i žádostí o přejmenování Lesního statku Adamov. První prezident ČSR T. G. Masaryk vyslovil svůj souhlas a podnik získal nové pojmenování Školní lesní statek Masarykův les Vysoké školy zemědělské v Brně.

1950
Poválečné období

Nehledě na politické události roku 1948, se určujícím mezníkem stalo přijetí vysokoškolského zákona, na základě kterého dochází k organizačním změnám. Školní lesní statek je přejmenován na Školní lesní závod. Přestává jeho přímé řízení Správním výborem a odpovědným za hospodaření se stává ředitel lesního závodu, podléhající přímo rektorovi školy. Správní výbor se přetváří v Poradní sbor, jehož předsedou se stává proděkan pro Školní lesní závod. Hlavním úkolem Poradního sboru se stává projednávání a schvalování koncepce rozvoje školního závodu a metodické řízení účelové činnosti. Nástup mladé generace počátkem padesátých let znamenal především postupný přechod na mechanizaci prací v lese i v činnostech souvisejících. Následně v roce 1957 Školní lesní závod přechází z resortu Ministerstva zemědělství ČSR do resortu Ministerstva školství ČSR.

2000
Změna vlastnictví

K důležité majetkové změně dochází v roce 2000. Veškeré pozemky ŠLP byly Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně v souladu s ustanovením nového vysokoškolského zákona č. 111/1998 Sb., se souhlasem Ministerstva zemědělství ČR ze dne 7. 11. 2000, čj. 324/99-5140/N-112; 2272/99-5140; 2067/99-5140; 1126/00-5050 a na základě rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, čj. 14 518/99-14 ze dne 27. 12. 2000, převedeny do vlastnictví jako veřejné vysoké škole. To vše dává základní předpoklady i k otevření se světu, nabídce využití ŠLP lesnickými pedagogy a vědci, studenty, praktickými lesníky i laickou veřejností. Dokladem úspěšné činnosti v tomto směru je mnohá spolupráce se zeměmi Evropské unie, Ruska a Latinské Ameriky.

1919
Vysoká škola zemědělská v Brně

Založení nejstarší univerzity svého druhu v České republice.

Prof. Rudolf Haša (1881–1963)

Profesor hospodářské úpravy lesů. Usiloval o získání ŠLP coby jeden z prvních rektorů VŠZ v Brně.

1923
Založení ŠLP Křtiny

Na Mendelově univerzitě vznikl lesnický odbor, pro který se záhy projevila nutnost zajistit praktickou výuku v terénu, což vyústilo v založení školního statku. ŠLP je nejstarším školním statkem v resortu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

1932
Školní statek "Masarykův les"

Nadšení, které provázelo např. adaptaci zámku ve Křtinách či úspěšné začlenění statku do výchovného procesu Lesnického odboru, se projevilo mimo jiné i žádostí o přejmenování Lesního statku Adamov. První prezident ČSR T. G. Masaryk vyslovil svůj souhlas a podnik získal nové pojmenování Školní lesní statek Masarykův les Vysoké školy zemědělské v Brně.

1940
Během okupace

V době okupace podnik získal nový název Ředitelství školního lesního statku v Brně a sídlo se přestěhovalo z Adamova do Brna. Dostal se pod komisařskou správu a byl přidělen k přímé a technické správě Ředitelství státních lesů a statků v Hodoníně. Následně se začaly projevovat snahy o jeho zrušení, avšak bez úspěchu. Po osvobození v roce 1945 byla obnovena činnost statku v intencích předválečného stavu.

1950
Poválečné období

Nehledě na politické události roku 1948, se určujícím mezníkem stalo přijetí vysokoškolského zákona, na základě kterého dochází k organizačním změnám. Školní lesní statek je přejmenován na Školní lesní závod. Přestává jeho přímé řízení Správním výborem a odpovědným za hospodaření se stává ředitel lesního závodu, podléhající přímo rektorovi školy. Správní výbor se přetváří v Poradní sbor, jehož předsedou se stává proděkan pro Školní lesní závod. Hlavním úkolem Poradního sboru se stává projednávání a schvalování koncepce rozvoje školního závodu a metodické řízení účelové činnosti. Nástup mladé generace počátkem padesátých let znamenal především postupný přechod na mechanizaci prací v lese i v činnostech souvisejících. Následně v roce 1957 Školní lesní závod přechází z resortu Ministerstva zemědělství ČSR do resortu Ministerstva školství ČSR.

1967
Přesunutí podniku do Křtin

Roku 1967 bylo ústředí školního závodu přemístěno z budovy Lesnické fakulty v Brně do Křtin, a poté v roce 1970 se mění název na Školní lesní podnik Křtiny. Stále však plní svoje poslání v praktické vzdělávací činnosti, vědě a výzkumu, včetně roku 1989, s jeho společenskými změnami. I v tomto dlouhém období působí na Lesnické fakultě VŠZ v Brně řada vynikajících pedagogů, kteří ve spolupráci s pracovníky ŠLP svou pedagogickou i badatelskou prací usměrňovali odborné záležitosti. Je třeba v této souvislosti vzpomenout profesory Gustava Artnera, Bohuslava Polanského, Miroslava Vyskota, Josefa Kantora, Bohumila Doležala, Aloise Zlatníka, Josefa Pelíška, Leo Skatuly, Jiřího Pospíšila ad.

1989
Po revoluci

Po roce 1989 se management ŠLP soustředí na řádné hospodaření v lesích, zvelebení demonstračních výukových objektů pro studenty lesnictví a později i krajinářství. Především se však buduje materiálně-technické základna pro studijní program dřevařství, nově založený na Lesnické fakultě VŠZ, nynější Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

2000
Změna vlastnictví

K důležité majetkové změně dochází v roce 2000. Veškeré pozemky ŠLP byly Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně v souladu s ustanovením nového vysokoškolského zákona č. 111/1998 Sb., se souhlasem Ministerstva zemědělství ČR ze dne 7. 11. 2000, čj. 324/99-5140/N-112; 2272/99-5140; 2067/99-5140; 1126/00-5050 a na základě rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, čj. 14 518/99-14 ze dne 27. 12. 2000, převedeny do vlastnictví jako veřejné vysoké škole. To vše dává základní předpoklady i k otevření se světu, nabídce využití ŠLP lesnickými pedagogy a vědci, studenty, praktickými lesníky i laickou veřejností. Dokladem úspěšné činnosti v tomto směru je mnohá spolupráce se zeměmi Evropské unie, Ruska a Latinské Ameriky.

Současnost

Dosavadní bohatá historie a dlouhodobá kontinuita v obhospodařování univerzitního majetku daly základ současnému koncepčnímu poslání a záměru budovat ŠLP jako přední subjekt resortu. Cílem je působit jako demonstrační objekt lesnického hospodaření, které vychází z přírodě blízkého obhospodařování lesních porostů s maximálním využitím přirozené obnovy, a současně jako demonstrační objekt dřevařského hospodaření, a to na principu zpracování vlastní suroviny s vkládáním přidané hodnoty do výrobku. K tomu společně dávají předpoklady mimořádně vysoká diverzita abiotických a biotických podmínek lesního hospodaření, výrobně-technická základna dřevařského oboru a dostupná databáze. Opomenout se nedá dělný kolektiv pracovníků ŠLP a zázemí spočívající v pedagogickém a vědeckém sboru LDF MENDELU v Brně. To vše činí v současnosti ze ŠLP ML Křtiny MENDELU v Brně nesmírně cenný objekt, jenž naplňuje své poslání na základě platného zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. jak z hlediska lesnického, environmentálního a dřevařského výzkumu, tak především z hlediska pedagogického.