cz

Naše poslání

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je nestátním veřejným majetkem a organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně a účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Byl založen v roce 1923 a jeho původní vědeckopedagogické poslání se nezměnilo, bylo ale rozšířeno s ohledem na rychle se měnící podmínky prostředí i požadavky společnosti.

Našim cílem je:

Poskytovat studentům a vědeckopedagogickým pracovníkům univerzity zázemí pro praktickou výuku, provozní praxe, terénní experimentální práci jak v základním tak v aplikovaném výzkumu a řešení závěrečných prací a disertačních prací v maximu oborů, které jsou na univerzitě vyučovány anebo jsou předmětem vědeckých projektů, zejména na Lesnické a dřevařské fakultě.

Obhospodařovat univerzitní majetek diverzifikovaně s cílem prezentovat variabilitu možných přístupů k hospodaření v různých stanovištních podmínkách a to vždy s využitím moderních vědeckých poznatků přenesených do pěstebních modelů.

Být protagonisty moderního lesnictví reagujícího na klimatickou změnu i měnící se požadavky společnosti na funkce a užitky z lesů a poskytovat poradenské služby jiným lesnickým subjektům, orgánům veřejné správy a dalším zúčastněným stranám.

Poskytovat široké veřejnosti prostor pro přiměřeně usměrněné využití nadstandardního rekreačního a estetického potenciálu univerzitních lesů na okraji brněnské sídelní aglomerace.