Naše poslání

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně (je tedy nestátním veřejným majetkem) a jejím účelovým zařízením využívaným především Lesnickou a dřevařskou fakultou. Podnik byl založen v roce 1923 s vědecko-pedagogickým posláním, což trvá do současnosti. S ohledem na měnící se klimatické podmínky i požadavky společnosti se ale jeho působení značně rozšířilo.

Naším cílem je:

Poskytovat studentům i vědecko-pedagogickým pracovníkům univerzity zázemí pro praktickou výuku, provozní praxe, terénní experimentální práci jak v základním, tak aplikovaném výzkumu i zázemí pro řešení závěrečných a disertačních prací. To vše v oborech, které jsou na univerzitě vyučovány či jsou předmětem vědeckých projektů, zejména opět na Lesnické a dřevařské fakultě.

Zabezpečit řádné obhospodařování univerzitního majetku s cílem pěstovat pestré lesy připravené na klimatickou změnu s přihlédnutím na různé stanovištní podmínky, a to vždy s využitím moderních vědeckých poznatků přenesených do různých pěstebních modelů.

Poskytovat poradenské služby a osvětu (např. formou odborných exkurzí) jiným lesnickým subjektům, orgánům veřejné správy a dalším zúčastněným stranám.

Nadstandardně poskytovat ekosystémové služby lesů ve vztahu k veřejnosti, zejména rekreační funkci lesa, s osvětovým přesahem: široká veřejnost má možnost využívat kilometry upravených lesních cest a okrasné palouky se zastaveními u studánek a památníků Lesnického Slavína nebo se zapojit do nabízených programů lesní pedagogiky.