Ochrana přírody

Ochrana přírody má na území ŠLP Křtiny dlouholetou tradici, která sahá hluboko před cílenou státní ochranou přírody, jak ji známe dnes. Především to jsou generace lesníků, kteří po staletí svoji každodenní prací utvářejí zdejší lesy. Dále lze vyzdvihnout prof. Aloise Zlatníka – botanika a fytocenologa z lesnické fakulty VŠZ Brno, který se v předválečném i poválečném období zasloužil o založení rozsáhlé sítě bezzásahových lesních rezervací pro studijní a výzkumné účely. Díky tomu dnes představuje ŠLP, kromě národních parků, lesní majetek s nejvyšším podílem bezzásahových chráněných území v ČR.

Ze současné výměry lesů ŠLP Křtiny 10228 ha je

  • v CHKO Moravský kras: 2945 ha, tj. 29%
  • v soustavě NATURA 2000 4512 ha, tj. 44 %
  • v národních přírodních rezervacích 349 ha, tj. 3,5 %
  • v přírodních rezervacích 498 ha, tj. 5 %
  • v národních přírodních památkách 3 ha
  • v přírodních památkách 11 ha

Výše uvedené kategorie zvláště chráněných území se často překrývají a výměry tudíž nelze sčítat.

Fotoknihy

Plány péče