Přírodní a porostní podmínky

ŠLP je svými pestrými přírodními podmínkami, rozmanitou druhovou skladbou a také skvělou dostupností pro pedagogické aktivity přímo předurčen. Tvoří jej ucelený komplex lesů v PLO 30 – Drahanská vrchovina, rozprostírající se na ploše více jak 10 tis. ha severovýchodně od Brna po levém i pravém břehu řeky Svitavy.

Zdejší terén je velmi členitý, s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště řeky Svitavy a Křtinského potoka. Geologické podloží je tvořeno granodioritem, kulmskými drobami a vápencem, třetina podniku se nachází v CHKO Moravský kras. Převažují živná stanoviště nižších a středních poloh a celkem je zde vylišeno 116 lesních typů. Nadmořská výška se pohybuje od 210 až po 574 m n. m. Limitující je průměrná roční teplota 7,5 °C a průměrné roční srážky okolo 600 mm, které jsou na poměrně malé ploše podniku nerovnoměrně rozloženy.

Zastoupení a rozložení dřevin na ŠLP dobře odráží vegetační stupňovitost a stanovištní podmínky. Kromě horských druhů zde nejdeme všechny dřeviny, vyskytující se v ČR. Celkově 62 % porostní plochy zaujímají listnáče (dominuje buk 33 %) a 38 % jehličnany (dominuje smrk 19 %).

Z porostních typů obecně převládají smíšené porosty rozmanité skladby. V nejjižnějších (a zároveň nejnižších a nejsušších) částech ŠLP převládají buko-dubové a borovo-modřínové smíšené porosty, vč. výmladkových dubo-habřin.

Ty poté v centrální části přecházejí do plošně nejvýznamnějších dubo-bučin a bučin s příměsí smrku a modřínu až po víceméně kulturní buko-smrčiny v severní části. Specifikem jsou pak lužní lesy s dubem letním, jasanem, ořešákem či topoly ve dvou odloučených částech jižně od Brna – v bažantnici Rajhrad a v oboře Sokolnice.

Podrobné informace k přírodním podmínkám a porostním charakteristikám, vč. lesnické typologie a rámcových směrnic hospodaření