Přírodní a porostní podmínky

ŠLP je svými pestrými přírodními podmínkami, rozmanitou druhovou skladbou a také skvělou dostupností pro pedagogické aktivity přímo předurčen. Tvoří jej ucelený komplex lesů v PLO 30 – Drahanská vrchovina, rozprostírající se na ploše více jak 10 tis. ha severovýchodně od Brna po levém i pravém břehu řeky Svitavy.

Zdejší terén je velmi členitý, s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště podél vodních toků Svitavy a Křtinského potoka. Geologické podloží je tvořeno granodioritem, kulmskými drobami a vápencem, třetina podniku se nachází v CHKO Moravský kras. Převažují živná stanoviště nižších a středních poloh a celkem je zde vylišeno 116 lesních typů. Nadmořská výška se pohybuje od 210 až po 574 m n. m. Limitující je průměrná roční teplota 8,5 °C a průměrné roční srážky okolo 600 mm, které jsou na poměrně malé ploše podniku nerovnoměrně rozloženy.

Zastoupení a rozložení dřevin na ŠLP dobře odráží vegetační stupňovitost a stanovištní podmínky. Kromě horských druhů zde nejdeme všechny dřeviny, vyskytující se v ČR. Celkově 65 % porostní zásoby zaujímají listnáče s dominancí buku 41 % (33 % v roce 2012), dále jsou zastoupeny dub zimní 12 %, habr 6 %, lípa 2 %, jasan 2 %, javory 2 % a další. Jehličnany pak zaujímají 35 % porostní zásoby s dominancí smrku 14 % (19 %v roce 2012), dále jsou zastoupeny modřín 9 %, borovice 7 %, douglaska 3 %, jedle 2 % a další.

Důležité pro celkovou stabilitu našich lesů je skutečnost, že většina zmíněných dřevin roste ve směsích. V nejjižnějších (a zároveň nejnižších a nejsušších) částech ŠLP převládají habro-dubové porosty (semenného i výmladkového původu) s příměsí modřínu a borovice. Ty poté směrem na sever plynule přecházejí do plošně nejvýznamnějších velmi pestrých směsí dubo-bučin s modřínem, smrkem, jedlí, douglaskou, aj. (tzv. „liechtensteinská směs“) až po víceméně kulturní buko-smrčiny v nejsevernější části. Specifikem jsou pak lužní lesy s dubem letním, jasanem, ořešákem či topoly ve dvou odloučených částech jižně od Brna – v bažantnici Rajhrad a v oboře Sokolnice.

Podrobné informace k přírodním podmínkám a porostním charakteristikám, vč. lesnické typologie a rámcových směrnic hospodaření