Lesní hospodářství a myslivost

Lesnické hospodaření na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) je, kromě historických souvislostípřírodních podmínek, významně ovlivněno posláním a statutem vlastníka lesa, tj. Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) – veřejné vysoké školy.

Lesy ŠLP Křtiny jsou legislativně zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení pro výuku a výzkum. V praxi to znamená realizaci vzorového lesnického hospodaření v souladu s nejnovějšími poznatky výzkumu, avšak ekonomicky rentabilního. Naší snahou je být multifunkčním lesním majetkem nejen pro studenty, ale i širokou veřejnost. ŠLP musí být ekonomicky soběstačný, čehož dosahuje především prodejem dříví.


1

1 Přírodní podmínky

Pozemky MENDELU mají rozlohu 10 400 ha (z toho 10 200 ha PUPFL – pozemků určených k produkční funkci lesa) a vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj Brna a sahající až k městu Blansku po obou březích protékající řeky Svitavy. Pestré stanovištní podmínky 1. až 4. (5.) lesního vegetačního stupně (3. LVS převažuje), včetně lužních lesů jižně od Brna (v oboře Sokolnice a v bažantnici Rajhrad), dobře reprezentují podmínky v České republice. Převažují živná stanoviště nižších a středních poloh. Hospodaříme se všemi domácími druhy dřevin, mezi nimiž převažuje buk, smrk, dub, modřín a borovice, z druhů introdukovaných především douglaska. Poměr listnatých a jehličnatých druhů dřevin je 65:35. Typické jsou vysoce hodnotné smíšené porosty buku s modřínem. Podrobnější informace k přírodním podmínkám najdete zde.

2

2 Organizace výroby

Hlavní výroba dříví se realizuje na třech polesích – Vranov u Brna, Habrůvka a Bílovice nad Svitavou. Organizační strukturu každého polesí tvoří vždy vedoucí polesí (celkem 3), jeho zástupce – technik (celkem 3), lesníci na jednotlivých úsecích (celkem 11 lesníků a 12 úseků – úsek Jih obhospodařuje technik polesí Bílovice) a dělníci v těžební a pěstební činnosti. Podpůrnými středisky pro polesí jsou lesní školky, pila Olomučany a středisko údržby a služeb Adamov disponující 2 odvozními soupravami. Odbyt a výroba dříví, správa majetku, IT podpora, PR a kompletní podniková strategie v pěstování lesů a HÚL jsou řízeny z ústředí podniku ve Křtinách.

3

3 Lesnické hospodaření

Vlastní lesnické hospodaření probíhá v souladu s naší koncepcí a platným lesním hospodářským plánem (aktuální LHP pro decennium 2023–2032). Roční výše těžeb, tedy bilancovaný etát, činí ca 74 000 m³ dřevní hmoty. Roční celkový běžný přírůst činí 8,6 m3/ha při průměrné hektarové porostní zásobě 234 m3. Zaměřujeme se hlavně na nepasečné formy hospodaření a tvorbu smíšených porostů s co největším využitím přirozené obnovy lesa (ta v předchozím decenniu činila 57 % rozsahu prvního zalesnění). Umělou obnovu používáme hlavně při doplňování a zpestřování přirozené obnovy nebo na holinách z nahodilé těžby pro vnášení světlomilných druhů. Každoročně sázíme okolo 200 tis. sazenic a desítky druhů dřevin – nejvíce duby, buky, javory, modříny, douglasky a další, vše ve směsích. Pracujeme i se vzácnějšími domácími listnáči jako třešeň či jeřáb břek či jehličnany jako tis. Testujeme též suchu odolné druhy, jako například jižní druhy dubů, kaštanovník či lísku tureckou. Osivo pro pěstování sazenic získáváme z vlastních uznaných zdrojů reprodukčního materiálu. Dříví z našich lesů, včetně produktů pily, pochází z trvale udržitelného a ekologicky šetrného hospodaření a je certifikováno v rámci FSC i PEFC. Výroba je realizována vlastními zaměstnanci a vlastní technikou, nebo dodavatelsky. Mendelova univerzita v Brně je definována podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jako veřejný zadavatel. Z tohoto důvodu musí dodavatelské činnosti soutěžit. Soutěže provádíme formou dynamického nákupního systému a snahou je zadávat zakázky s kvartálním plněním, abychom využili místních dodavatelů.

4

4 Myslivost

Myslivost je provozována ve vlastní režii ve dvou lesních honitbách – ŠLP Křtiny, Hády, a dvou účelových zařízeních – obora Sokolnice a bažantnice Rajhrad. V honitbě ŠLP Křtiny je normována zvěř srnčí, mufloní, jelení, černá, z drobné zvěře zajíc a bažant. V oboře pak zvěř dančí a jelen sika Dybowského. V bažantnici se zaměřujeme na polodivoký chov bažanta obecného. V honitbách loví kromě personálu též studenti a zaměstnanci MENDELU. Další skupinou jsou externí lovečtí hosté, kterým poskytujeme povolenky za úplatu. Pro zájemce poskytujeme i jednorázové poplatkové lovy. Naše zvěřina pocházející z pestrých lesů je vždy čerstvá a ve vysoké kvalitě. Řízení myslivosti a výkon mysliveckého práva ve vlastní režii nám umožňuje naplňovat naše cíle v lesním hospodářství s únosnými stavy zvěře. V tomto kontextu provádíme 1x za 2 roky monitoring stavu obnovy lesa na trvalé síti ploch jako jeden z podkladů při sestavování plánu lovu.

5

5 Ostatní

Kromě našeho hlavního poslání ve výzkumu a výuce respektujeme při lesnickém hospodaření i další zájmy, např. v ochraně přírody. Více jak třetina území náleží do CHKO Moravský kras a naše přírodě blízké lesnické hospodaření je cestou pro naplňování lesnických i ochranářských zájmů. Konečně 9 % lesů jsou bezzásahovými rezervacemi, do nichž se chodíme učit, jak pracuje sama příroda a které byly převážně v 70. letech 20. století zakládány právě z iniciativy vlastníka. Při hospodaření bereme v potaz také blízkost brněnské aglomerace a tím i zvýšený tlak na rekreaci v lesích. Naši činnost komunikujeme s veřejností nejrůznějšími způsoby, nejčastěji pomocí webu a sociálních sítí, píšeme články do obecních zpravodajů, zakládáme naučné stezky – např. Pěšina Karla Morávka atd. Další činností je osvěta přímo v lesích, kterou realizujeme formou lesní pedagogiky nebo třeba společných akcí s obyvateli obcí ležících na území ŠLP. Nezapomínáme přitom ani na lesní estetiku. V rámci unikátního Lesnického Slavína pečujeme o rozsáhlou síť okrasných palouků, studánek a památníků. Každoročně dodáváme světlo Vánoc a vůni lesů v podobě vánočních stromů do měst a stromků do domácností. Krása našich lesů inspirovala i mnohé umělce. Kniha lesů, vod a strání bílovického občana S. K. Neumanna je toho důkazem.