Koncepce hospodaření

Naše koncepce lesnického hospodaření „Pestré lesy pro klimatickou změnu“

cílí na:

 1. zvyšování odolnosti lesů zaváděním vhodných adaptačních a mitigačních hospodářských opatření v měnících se podmínkách prostředí
 2. optimální využití produkčního potenciálu lesů s ohledem na stanovištní podmínky
 3. zajištění plnění ekosystémových služeb lesů a dalších funkcí, se zvláštním zřetelem na potřeby univerzity (výuka, výzkum) i veřejnosti (rekreace)

vychází z:

 • nejnovějších trendů v lesnictví, vědecky podložených a prakticky odzkoušených – v souladu s principy celoevropského hnutí Pro Silva (česká pobočka Pro Silva Bohemica byla založena v roce 1995 na půdě MENDELU Brno s první exkurzí právě na ŠLP)
 • komplexních strategických dokumentů Lesnické a dřevařské fakulty v Brně – viz. např. Čermák, P., et al. (2016): Katalog lesnických adaptačních opatření.
 • účelového poslání ŠLP – tzn. provozní realizace, ověřování a prezentace nadčasových metod a hospodářských přístupů

je realizována:

 • na celém území ŠLP Křtiny dle konkrétních přírodních podmínek
 • s využitím 10 hlavních principů hospodaření, resp. adaptačních opatření
 1. pěstování pestrých lesů – pestrost druhová, věková i prostorová
 2. maloplošnost hospodaření s uplatněním nepasečných / výběrných principů, kontinuita porostního zápoje a porostní zásoby – s ohledem na optimalizaci objemového přírůstu a stabilitu lesa  
 3. využívání tvořivých sil přírody, zejména přirozené obnovy lesa a autoselekce
 4. porostní výchova – převážně individuální pozitivní, orientovaná na kvalitu produkce
 5. využití vhodných adaptabilních geograficky nepůvodních dřevin
 6. tvorba a udržování porostního pláště
 7. minimalizace negativního vlivu zvěře na les
 8. realizace biotechnických opatření pro zadržování vody v lesích
 9. všeobecná podpora biodiverzity, mimo jiné i prostřednictvím biotopových stromů a mrtvého dřeva
 10. efektivní zpřístupnění lesů pro minimalizaci škod při přibližování dříví i pro usnadnění lovu zvěře
 • pomocí 23 modelů hospodaření, ve kterých jsou výše uvedená adaptační opatření různou měrou integrována, definují cílovou strukturu lesa a obsahují konkrétní pěstební návod, jak této struktury lesa dosáhnout (viz. LHP – mapa modelů a rámcové směrnice).

13 modelů – vyšší intenzita hospodaření:

 • 3x les trvale tvořivý „Dauerwald“; 2x výběrný les; přírůstné hospodaření; 3x pasečné hospodaření; mozaikový les; nízký les s výstavky; střední les; lužní hospodářství v bažantnici;

6 modelů – nižší intenzita hospodaření:

 • obora; extenzivní les; parkový (rekreační) les; ochranný les mimo ZCHÚ; ochranný les v ZCHÚ; ZCHÚ;

4 modely – mimo běžné lesnické postupy:

 • arboreta; agroles a jedlý les; vánoční stromky; semenné sady;