Lesům se daří lépe, lesníci vysadí o čtvrtinu méně sazenic

19. 10. 2021

Situace v lesích na sever od Brna se po kůrovcové kalamitě postupně stabilizuje. Zatímco loni lesníci Mendelovy univerzity v Brně vysadili okolo 800.000 sazenic na cca 100 hektarů holin, letos to bude s plánovaným zalesněním zhruba 600.000 sazenic, z toho asi 150.000 nyní na podzim. Postupně se tak situace blíží číslům běžným v době před kalamitou, kdy se v univerzitních lesích vysazovalo ročně okolo 400 tisíc sazenic na 50 ha holin. Se zlepšující situací klesá i podíl kůrovcové těžby. Na výsadbách se nově mohou podílet i obyvatelé obcí, na jejichž katastrech se univerzitní lesy nachází, a o svůj „vlastní“ pestrý les tak dlouhodobě pečovat.

Kůrovcová těžba je objemově zhruba poloviční oproti předchozím kalamitním rokům. „Kůrovcem jsou napadené spíše jednotlivé stromy nebo menší skupiny a máme tedy dostatek prostoru a kapacit tyto stromy vyhledávat a včas zpracovat. Nicméně řešíme další následky suchých let a to prosychání korun listnáčů, zejména starších buků, které se stávají pro návštěvníky lesů nebezpečnými,“ uvedl Lumír Dobrovolný, vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky ŠLP Křtiny.

Z pohledu kůrovce je aktuálně nejpostiženější oblastí severní část univerzitních lesů v okolí Jedovnice s nejvyšším zastoupením smrku v lesních porostech. Buky pak prosychají jednotlivě po celé ploše univerzitního majetku, nejvíce na slunných svazích. „Výhodou našich smíšených pestrých lesů je, že vzniklé holiny z úmyslných i nahodilých těžeb mají téměř vždy maloplošný charakter,“ uvedl Dobrovolný.

Lesníci Školního podniku Masarykův les Křtiny se nyní mohou po letech více věnovat tzv. úmyslným těžbám a tím i nezbytné výchově lesů nebo např. přirozené obnově lesa z náletu semen, kterou z pohledu biologického i ekonomického upřednostňují. „Letos jsme již takto vykázali 25 ha přirozené obnovy,“ uvedl Dobrovolný.

Výhodou letošního roku je jeho příznivý vláhový průběh, což se pozitivně projevilo i na přežívání a odrůstání čerstvě vysazených stromků. „Zejména přirozená obnova vykazuje nadprůměrný výškový přírůst. Ztráty na výsadbách jsou minimální do 15 %, přitom v suchých letech byly i na 50 procentech,“ dodal Dobrovolný. Do výsadeb v univerzitních lesích se mohou zapojit i obyvatelé Brna a obcí na území ŠLP. „V rámci nabídky „Lesákem na vlastní kůži“ si mohou například rodiny s dětmi, přátelé, apod. založit svůj vlastní pestrý les, o který budou dlouhodobě pečovat,“ dodal Dobrovolný. První obec, která se přihlásila, jsou obyvatelé Útěchova, kteří si založí svůj les v sobotu 16. října. O les se budou starat za pomoci univerzitních lesníků několik dekád. Díky tomu pochopí náročnost této práce, fungování lesního ekosystému apod.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 205 ha a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté dřeviny se zastoupením kolem 65 procent a jejich podíl v posledních letech roste.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky ŠLP Křtiny, tel.: 731 623 185, lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz