ŠLP Křtiny je prvním hospodářským lesem v ČR se schváleným LHP založeném na dvou metodách zařízení lesů

2. 11. 2023

Pracovat s lesním hospodářským plánem (LHP) založeným na dvou metodách zařízení lesů umožnila Školnímu lesnímu podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) vyhláška č. 186/2022 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování a která vstoupila v platnost 1. ledna 2023. Stalo se tak po téměř sto letech od prvních snah. Vyhláška teď dává každému vlastníkovi hospodářského lesa možnost rozhodnout se, jakou metodu zařízení lesů pro svůj majetek v rámci lesního hospodářského plánu (LHP) zvolí: zda konvenční časovou úpravu – metodu věkových tříd, nebo strukturní úpravu – kontrolní metodu, pro lesy prostorově, věkově i druhově rozrůzněné a obhospodařované převážně nepasečným způsobem. Do začátku letošního roku bylo možné takto postupovat pouze v národních parcích. Významnou roli v jednáních o novele vyhlášky sehrál Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny a Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU (LDF MENDELU). 

V roce 2022 zahájil ŠLP Křtiny obnovu Lesního hospodářského plánu (LHP) pro období 2023–2032. Zároveň společně s LDF MENDELU iniciovali ve spolupráci s Lesprojektem Brno, Ministerstvem zemědělství (MZe) a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů sestavení týmu pro testování kontrolní metody s využitím takzvané provozní inventarizace lesa (PIL). Ve stejném roce získal ŠLP Křtiny od MZe výjimku pro zařízení části lesů kontrolní metodou.

„S užitím kontrolní metody v praxi má ostatně ŠLP Křtiny dlouhodobé zkušenosti. Psal se rok 1924, když se profesorský sbor lesnické fakulty vydal se studenty na cestu po švýcarských lesích, kde se se seznámili s kontrolní metodou v pojetí Henryho Biolleye. Na základě toho bylo rozhodnuto, že školní lesy budou zařízeny právě tímto způsobem,“ připomíná historii Lumír Dobrovolný ze ŠLP Křtiny.

Novátorský LHP však nebyl v roce 1927 státní správou schválen. K záměru se management ŠLP Křtiny vrátil až v roce 1973, kdy z výukových a výzkumných důvodů zřídil objekt Klepačov, o rozloze zhruba 145 hektarů, pro převod na výběrný les se současným zavedením kontrolní metody a s výpočtem přírůstu a dalších taxačních veličin pomocí průměrkování naplno. Z těchto dat zvlášť spočtený etát se stal vedle převažující metody věkových tříd standardní součástí LHP.

V roce 2002 byla kontrolní metoda s využitím PIL, sítě trvalých kruhových ploch o velikosti 500 m2, testována na celém jednom lesnickém úseku, jednalo se zhruba o 900 hektarů. O rok později byl k otestování vyčleněn ještě jeden úsek. Oficiální LHP byl ale nadále zpracováván konvenční metodou věkových tříd.

Významný posun nastal v tomto směru v roce 2022: „Konečně až v roce 2022, po téměř 100 letech od prvních snah, se podařilo do nového školního LHP implementovat kontrolní metodu s využitím provozní inventarizace lesa na přibližně 70 % lesního majetku z celkové rozlohy 10,2 tisíc hektarů. Původní síť trvalých ploch z roku 2002 musela být rozšířena na celkem 1 205 ploch pro zhruba 7 tisíc hektarů. 30 % lesů je pro srovnání stále zařízeno klasickou časovou úpravou. Konečná celková výše těžby (CVT) v rámci jednoho LHP je tedy složena ze dvou dílčích hodnot CVT a každá je spočtená jinou metodou,“ vysvětluje princip LHP na léta 2023–2032 Dobrovolný.

Použité metody hospodářské úpravy lesů na školním lesním podniku korespondují s 23 pěstebními modely, se kterými podnik na území univerzitních lesů pracuje. Části lesů s nepasečnými modely – převod na výběrný les, Dauerwald, mozaikový les a další – jsou zařízeny kontrolní metodou a části s pasečnými modely věkovými třídami. Změn doznala i porostní mapa. V části zařízené kontrolní metodou jsou porostní skupiny číslovány dle tloušťkových, a nikoliv věkových tříd.

„Univerzitní lesy jsou sice legislativně zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení pro výuku a výzkum, avšak stejně jako ostatní lesnické majetky musí hospodařit dle zásad rentability. Vedle toho si ale klademe za cíl být průkopníky v progresivních zejména pěstebních a hospodářsko-úpravnických postupech v ČR. LHP, který je prvním svého druhu v hospodářských lesích ČR, je toho dobrým příkladem. Často to není snadné, ovšem věříme, že pro studenty, vlastníky a správce lesů, ale i státní správu, je to v době měnících se klimatických podmínek inspirativní,“ uzavírá téma Tomáš Pospíšil ze ŠLP Křtiny.

Kontakt pro více informací: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., vedoucí odd. univerzitní pedagogiky a výzkumu, +420 731 623 185; e-mail lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz