Univerzitní lesy ŠLP Křtiny mají komplexní Adaptační strategii

25. 1. 2022

Velkou výzvou pro současné i budoucí generace lesníků bude zavádění postupů hospodaření přizpůsobující lesy na klimatické extrémy. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně hospodařící na ploše přes 10 tis. ha si v rámci svého účelového poslání klade za cíl být lídrem v praktickém zavádění těchto metod. Přispěje k tomu i nová Adaptační strategie komplexně řešící lesy a vodu. Vypracovány byly například unikátní rámcové směrnice hospodaření směřující k ještě větší pestrosti lesů (druhové, tloušťkové, výškové i prostorové). Navržena byla také řada konkrétních technických opatření k zadržení vody v lesích. Strategie bude aplikována prostřednictvím aktuálně obnovovaného LHP pro období 2023 – 2032, v rámci kterého bude převážná část lesů ŠLP zařízena kontrolní metodou pro nepasečně obhospodařované lesy.

Strategie vznikla v rámci projektu „Tvorba Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity“ podporovaného Státním fondem životního prostředí ČR v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ – Norské fondy 2014-2021. Dokument schválilo kolegium rektorky MENDELU a nyní je tedy možná jeho implementace v praxi. Více na https://www.slpkrtiny.cz/norske-fondy/